Naar het overzicht

Wer­ken aan de kwa­li­teit van een nieu­we gene­ra­tie vakmensen

Tien keer per jaar ont­vangt Joost Ren­gers drie á vier pas afge­stu­deer­de water­pro­fes­si­o­nals, op het hoofd­kan­toor van AT Osbor­ne. Een mid­dag lang coacht hij de jon­ge vak­men­sen op het gebied van pro­ject­ma­na­ge­ment. Bij de opdracht­ge­ver, het Nati­o­naal Water­trai­nees­hip, valt hier­voor een fac­tuur tegen zwaar gere­du­ceerd tarief op de mat. Waar­om vindt Joost het belang­rijk om dit te doen? Een ver­haal over nieu­we gene­ra­ties, grens­over­schrij­dend den­ken en een bier­tje drinken.

Sinds 2010 biedt het Nati­o­naal Water­trai­nees­hip jon­ge men­sen, die net hun hbo- of uni­ver­si­tai­re oplei­ding op het gebied van water heb­ben afge­rond, de moge­lijk­heid om tegen een vol­waar­dig sala­ris een sta­ge te lopen bij orga­ni­sa­ties die actief zijn in de water- en bodem­we­reld. Daar­naast vol­gen zij één dag per week een oplei­dings­pro­gram­ma. “Het onder­deel pro­ject­ma­na­ge­ment bleef daar­in wat onder­be­licht”, ver­telt Joost. “Via-via kwam bij AT Osbor­ne de vraag terecht: kun­nen jul­lie daar een rol in spe­len? Daar hoef­den wij niet lang over na te denken.”

Vers bloed
Het ant­woord op de vraag waar­om er niet lang over nage­dacht hoef­de te wor­den, volgt logi­scher­wijs ook snel. “De water­we­reld is behoor­lijk ver­grijsd. Er bestaat behoef­te aan een enor­me hoe­veel­heid vers bloed. Dank­zij deze ses­sies kan ik een bij­dra­ge leve­ren aan de kwa­li­teit van de nieu­we gene­ra­tie vak­men­sen. Belang­rijk, want bedenk je wel: de water­we­reld gaat nooit weg. Als we de pomp uit­zet­ten en stop­pen met water­be­heer, staat drie­kwart van Neder­land onder water. Ach­ter de scher­men zijn veel men­sen er con­ti­nu mee bezig om dat te voor­ko­men. Die men­sen geven wij een steun­tje in de rug.”

Ple­zier en kwaliteit
De net afge­stu­deer­de pro­fes­si­o­nals zijn vaak inhou­de­lij­ke experts; water­bouw­kun­di­gen, inge­ni­eurs en wat dies meer zij. Maar er wordt ook van hen ver­wacht dat zij een pro­ject kun­nen run­nen. Joost: “Som­mi­gen erva­ren dat als een lood­zwa­re ver­ant­woor­de­lijk­heid. Die komen hier dan ook iet­wat gespan­nen bin­nen. Van­uit mijn erva­rin­gen kan ik hen dan ver­tel­len dat het lei­den van een pro­ject een rol is en tege­lij­ker­tijd een vak, dat bestaat naast hun inhou­de­lij­ke deskundigheid.”

Pro­jec­ten lei­den doe je er niet zomaar even bij, is de bood­schap van Joost. “Van­uit je rol doe je je werk. Daar hoort een bepaal­de ver­ant­woor­de­lijk­heid bij, géén alom­vat­ten­de ver­ant­woor­de­lijk­heid. Je werkt samen in teams. Dat gaat over ple­zier, ener­gie en de kwa­li­teit van het pro­ject. Het gaat dus ook over con­flic­ten en elkaar op zaken dur­ven aan­spre­ken. Het is mooi om daar tij­dens de ses­sies expli­ciet mee bezig te zijn. Wat je nastreeft, is dat vak­men­sen na een pit­ti­ge, inhou­de­lij­ke dis­cus­sie ’s avonds ook weer een bier­tje met elkaar kun­nen drinken.”

Waar­de­be­houd
Maat­schap­pe­lij­ke impact maken? Natuur­lijk, dat is belang­rijk. Zeker als je belang­rijk­ste opdracht­ge­vers over­he­den zijn, aldus Joost. “In fei­te leef ik bij de gra­tie van de belas­ting­be­ta­ler. Daar wil ik dan graag ech­te waar­de tegen­over zet­ten. Dat kan op hele­boel manie­ren. De kwa­li­teit van de nieu­we gene­ra­tie water­pro­fes­si­o­nals ver­be­te­ren is de impact die ik nastreeft, voor de kor­te en de lan­ge termijn.

In ande­re pro­jec­ten deinst Joost er niet voor terug om zich tegen van alles en nog wat aan te bemoei­en, om de kans op de keu­ze voor de meest waar­de­vol­le oplos­sing te ver­gro­ten. Vin­den opdracht­ge­vers dat niet ver­ve­lend? “Een enke­le keer wordt het als hin­der­lijk erva­ren, maar vaker krij­gen we er com­pli­men­ten voor. We doen het altijd met res­pect voor de mens en oog voor de situ­a­tie. Samen nieu­we gren­zen ont­dek­ken gun ik ieder­een. Zeker als het de kwa­li­teit of de posi­tie­ve maat­schap­pe­lij­ke impact van een pro­ject ver­groot. Onder­tus­sen zet­ten we als AT Osbor­ne zelf ook stap­pen. Ons bedrijfs­pand in Baarn vind ik een mooi voor­beeld. Samen met de eige­naar Tri­odos heb­ben we deze monu­men­ta­le vil­la, die zijn waar­de al ruim twee­hon­derd jaar bewe­zen heeft, vol­le­dig laten ver­duur­za­men. Het ener­gie­ver­bruik en de CO2-uit­stoot zijn dras­tisch ver­min­derd, door gebruik te maken van het bodem- en water­sys­teem. Daar­mee heb­ben we ons sterk gemaakt voor de waar­de­ont­wik­ke­ling van een bestaand gebouw. Wij heb­ben kun­nen bij­dra­gen aan waar­de­be­houd, en deze waar­de zelfs ver­groot, in plaats van vrije ruim­te te clai­men en iets nieuws te laten bou­wen. Het is één van de rede­nen waar­om ik er trots op ben bij AT Osbor­ne te werken.”

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief