Ver­voer­re­gio Amster­dam gunt de over­een­komst voor de aan­leg van de Uit­hoorn­lijn aan met Dura Ver­meer. Deze aan­ne­mer wordt ver­ant­woor­de­lijk voor het ver­der uit­wer­ken van het ont­werp en de daad­wer­ke­lij­ke bouw van de nieu­we tram­ver­bin­ding tus­sen Amstel­veen Zuid en het cen­trum van Uit­hoorn. De nieu­we tram­lijn, die van­af 2024 drie Uit­hoorn­se hal­tes aan­doet, krijgt lijn­num­mer 25 en draagt bij aan een bete­re bereik­baar­heid van de regio.

De aan­be­ste­ding voor de aan­leg van de Uit­hoorn­lijn duur­de onge­veer een jaar en werd bege­leid door de gemeen­te Amster­dam, Metro en Tram. Marie­ke Hiet­brink is van­uit AT Osbor­ne pro­ject­ma­na­ger van het pro­ject Uit­hoorn­lijn namens Metro en Tram. Paul Brink­man ver­vult de rol van con­tract­ma­na­ger. Zij heb­ben samen met het pro­ject­team van Metro en Tram de aan­be­ste­ding bege­leid en zijn ver­ant­woor­de­lijk voor de rea­li­sa­tie van het pro­ject. Het con­tract tus­sen Ver­voer­re­gio Amster­dam en Dura Ver­meer wordt op 11 maart 2020 onder­te­kend. Voor meer infor­ma­tie deze link.