Een team van AT Osbor­ne, onder lei­ding van Kees Rezel­man, advi­seert en onder­steunt ABN AMRO bij de ver­de­re ver­duur­za­ming van haar kan­toor­ge­bou­wen. Onder­deel van deze advi­se­ring is het opti­ma­li­se­ren van de ont­wik­kel- en bouw­pro­ces­sen. Met behulp van de, door AT Osbor­ne ont­wik­kel­de, Con­tract­wij­zer wordt per type pro­ject de meest opti­ma­le bouw­or­ga­nis­tie­vorm bepaald.

ABN AMRO ver­snelt het tem­po van reduc­tie van de eigen CO2 foot­print. Voor de komen­de 10 jaar is er bud­get gere­ser­veerd om gebou­wen en sys­te­men nog ener­gie­zui­ni­ger te maken. Begin febru­a­ri teken­de ABN AMRO een raam­con­tract met Konink­lij­ke BAM en Klok­groep, die een belang­rij­ke rol spe­len in dit pro­ces. Bin­nen deze raam­con­trac­ten kun­nen ver­schil­len­de bouw­or­ga­nista­tie­vor­men wor­den gecontracteerd.

Mar­jo­lein Goen­se, Direc­teur Faci­li­ty Mana­ge­ment ABN AMRO: “We wil­len de lat hoog leg­gen. Het doel is om in 2030 een CO2 foot­print heb­ben die in lijn is met de ‘Parijs ambi­tie’ voor 2050. Dat bete­kent dat we als bank in 2030 een gemid­deld ener­gie­ver­bruik heb­ben van 50 kWh per m2 BVO. De erva­ring die we opdoen de komen­de jaren, gebrui­ken we om met onze klan­ten te delen.”

Kees Rezel­man: Mana­ging Con­sul­tant bij AT Osbor­ne: “ Bij AT Osbor­ne is duur­zaam­heid (en cir­cu­la­ri­teit) één van onze speer­pun­ten. Onze gro­te erva­ring bij de uit­rol van huis­ves­ting­ves­tings­con­cep­ten mogen wij bij ABN AMRO com­bi­ne­ren met onze visie op duur­zaam­heid en contractering.

Gree­ne con­cept vol­gens cir­cu­lair principe

Alle kan­to­ren wor­den inge­richt vol­gens het Gree­ne con­cept. Pan­den wor­den zo duur­zaam en cir­cu­lair moge­lijk ver­bouwd. Dat wil zeg­gen dat grond­stof­fen en mate­ri­a­len zo veel en zo lang moge­lijk wor­den her­ge­bruikt. Dat draagt bij aan een oplos­sing voor het pro­bleem van de slin­ken­de voor­raad grond­stof­fen én het zorgt voor reduc­tie van CO2-emis­sie. Afge­lo­pen zomer werd het eer­ste pilot kan­toor con­form dit con­cept geo­pend. Met deze inves­te­ring daalt de CO2 uit­stoot de komen­de 10 jaar gelei­de­lijk met in totaal 65% ten opzich­te van 2020

Imple­men­ta­tie

AT Osbor­ne onder­steunt het mana­ge­ment van ABN AMRO en de twee gecon­trac­teer­de aan­ne­mers bij de imple­men­ta­tie van de nieu­we (effi­ci­ën­te) werk­wij­ze en con­tract­vor­men. De door AT Osbor­ne ont­wik­kel­de pro­ject­ba­ro­me­ter wordt inge­zet bij de imple­men­ta­tie en het onder­steu­nen bij door­ont­wik­ke­ling van de pro­ces­sen en de teams.