ABN AMRO investeert in verdere dal­ing eigen energieverbruik

Geplaatst op 11 feb­ru­ari 2020

Een team van AT Osborne, onder lei­d­ing van Kees Rezel­man, adviseert en onder­s­te­unt ABN AMRO bij de verdere ver­du­urza­m­ing van haar kan­toorge­bouwen. Onderdeel van deze advis­er­ing is het opti­malis­eren van de ontwikkel- en bouw­processen. Met behulp van de, door AT Osborne ontwikkelde, Con­tractwi­jz­er wordt per type project de meest opti­male bouwor­gan­istievorm bepaald.

ABN AMRO ver­snelt het tem­po van reduc­tie van de eigen CO2 foot­print. Voor de komende 10 jaar is er bud­get gere­serveerd om gebouwen en sys­te­men nog energiezuiniger te mak­en. Begin feb­ru­ari tek­ende ABN AMRO een raam­con­tract met Konin­klijke BAM en Klok­groep, die een belan­grijke rol spe­len in dit pro­ces. Bin­nen deze raam­con­tracten kun­nen ver­schil­lende bouwor­gan­ista­tievor­men wor­den gecontracteerd.

Mar­jolein Goense, Directeur Facil­i­ty Man­age­ment ABN AMRO: “We willen de lat hoog leggen. Het doel is om in 2030 een CO2 foot­print hebben die in lijn is met de ‘Par­i­js ambitie’ voor 2050. Dat betekent dat we als bank in 2030 een gemid­deld energie­ver­bruik hebben van 50 kWh per m2 BVO. De ervar­ing die we opdoen de komende jaren, gebruiken we om met onze klanten te delen.”

Kees Rezel­man: Man­ag­ing Con­sul­tant bij AT Osborne: “ Bij AT Osborne is duurza­amheid (en cir­cu­lar­iteit) één van onze speer­pun­ten. Onze grote ervar­ing bij de uitrol van huisvest­ingvest­ingscon­cepten mogen wij bij ABN AMRO com­bineren met onze visie op duurza­amheid en contractering.

Greene concept volgens circulair principe

Alle kan­toren wor­den ingericht vol­gens het Greene con­cept. Pan­den wor­den zo duurza­am en cir­cu­lair mogelijk ver­bouwd. Dat wil zeggen dat grond­stof­fen en mate­ri­alen zo veel en zo lang mogelijk wor­den herge­bruikt. Dat draagt bij aan een oploss­ing voor het prob­leem van de slink­ende voor­raad grond­stof­fen én het zorgt voor reduc­tie van CO2-emissie. Afgelopen zomer werd het eerste pilot kan­toor con­form dit con­cept geopend. Met deze invester­ing daalt de CO2 uit­stoot de komende 10 jaar gelei­delijk met in totaal 65% ten opzichte van 2020

Implementatie

AT Osborne onder­s­te­unt het man­age­ment van ABN AMRO en de twee gecon­tracteerde aan­nemers bij de imple­men­tatie van de nieuwe (effi­ciënte) werk­wi­jze en con­tractvor­men. De door AT Osborne ontwikkelde pro­ject­barom­e­ter wordt ingezet bij de imple­men­tatie en het onder­s­te­unen bij dooron­twik­kel­ing van de processen en de teams.

Deel deze pagina via

Ook interessant