Acad­emis­che High Inten­sive Care Ams­ter­dam geopend

Geplaatst op 6 april 2020

Maandag 6 april 2020 is de Acad­emis­che High Inten­sive Care Ams­ter­dam (AHICA) geopend als onderdeel van het Ams­ter­dam UMC locatie AMC. Op de Acad­emis­che High Inten­sive Care wor­den patiën­ten behan­deld die acute psy­chi­a­trische zorg nodig hebben. Een team van ver­pleegkundi­gen, psy­chi­aters, art­sen, psy­cholo­gen, maatschap­pelijk werk­ers en ther­a­peuten geeft hier 24-uurszorg.

AHICA 1

De afdel­ing is ont­wor­pen vol­gens het HIC mod­el, een gedachte­goed dat door diverse GGZ part­ners geza­men­lijk is ontwikkeld om mensen die in ern­stige psy­chi­a­trische nood verk­eren goed en menswaardig op te van­gen en te behan­de­len. Dit gedachte­goed vraagt om een andere opzet en indel­ing dan de oor­spronke­lijk afdel­ing. Waar voorheen bij gevaar voor per­son­eel of patiën­ten een sep­a­reer­cel gebruikt werd, is de nieuwe benader­ing om een-op-een begelei­d­ing aan te bieden aan de betr­e­f­fende patiënt. Dat gebeurt in aparte ruimtes die IC units wor­den genoemd.

De oude sep­a­reer­cellen zijn omge­bouwd tot twee IC-units waar­van één IC unit een Extra Beveiligde Kamer (EBK) heeft. De EBK is een ruimte die kan wor­den afges­loten, maar het con­tact met de patiënt wordt behouden door een groot en beveiligd raam en beeld­spraakverbind­ing via een inter­ac­tief beeld­scherm. Dit beeld­scherm geeft de patiënt ook meer regie over de ruimte aangezien de tem­per­atu­ur en de kleur van de ruimte hier­mee bepaald kan wor­den en ook de lamellen en het ope­nen van een raam aan te sturen zijn.

Naast de IC units zijn ook de woonkamers en de com­fort­rooms ver­bouwd op basis van een ontwerp ter bevorder­ing van her­s­tel en welz­i­jn. Uit onder­zoek blijkt dat een dergelijke heal­ing envi­ron­ment ook negatieve emoties als angst, stress en agressie kan reduc­eren. Ondanks de ben­odigde slag­vaste afw­erk­ing van de toegepaste mate­ri­alen, oogt het interieur van de afdel­ing gastvrij en niet-insti­­tu­­tion­eel. Spec­i­fieke ver­licht­ing, kleur en meu­bi­lair helpen de patiën­ten om tot zichzelf te kun­nen komen. Boven­di­en is er geen fysieke schei­d­ing meer tussen de ver­pleeg­post en de werkvlo­er. Daar­naast hebben de patiën­ten en per­son­eel geen sleu­tels, maar hebben zij badges waar­bij per­so­n­en toe­gang kun­nen kri­j­gen tot de ruimtes die voor hen op dat moment toe­ganke­lijk moeten zijn.

AT Osborne

AT Osborne heeft het ontwerp- en uitvo­er­ing­spro­ces van deze ver­bouwing mogen begelei­den. Door de com­plex­iteit en de spec­i­fieke eisen en wensen van de afdel­ing is er nauw samengew­erkt met alle betrokken par­ti­jen om tot het beste resul­taat te komen.

Deel deze pagina via

Ook interessant