Maan­dag 6 april 2020 is de Aca­de­mi­sche High Inten­si­ve Care Amster­dam (AHICA) geo­pend als onder­deel van het Amster­dam UMC loca­tie AMC. Op de Aca­de­mi­sche High Inten­si­ve Care wor­den pati­ën­ten behan­deld die acu­te psy­chi­a­tri­sche zorg nodig heb­ben. Een team van ver­pleeg­kun­di­gen, psy­chi­a­ters, art­sen, psy­cho­lo­gen, maat­schap­pe­lijk wer­kers en the­ra­peu­ten geeft hier 24-uurszorg.

AHICA 1

De afde­ling is ont­wor­pen vol­gens het HIC model, een gedach­te­goed dat door diver­se GGZ part­ners geza­men­lijk is ont­wik­keld om men­sen die in ern­sti­ge psy­chi­a­tri­sche nood ver­ke­ren goed en mens­waar­dig op te van­gen en te behan­de­len. Dit gedach­te­goed vraagt om een ande­re opzet en inde­ling dan de oor­spron­ke­lijk afde­ling. Waar voor­heen bij gevaar voor per­so­neel of pati­ën­ten een sepa­reer­cel gebruikt werd, is de nieu­we bena­de­ring om een-op-een bege­lei­ding aan te bie­den aan de betref­fen­de pati­ënt. Dat gebeurt in apar­te ruim­tes die IC units wor­den genoemd.

De oude sepa­reer­cel­len zijn omge­bouwd tot twee IC-units waar­van één IC unit een Extra Bevei­lig­de Kamer (EBK) heeft. De EBK is een ruim­te die kan wor­den afge­slo­ten, maar het con­tact met de pati­ënt wordt behou­den door een groot en bevei­ligd raam en beeld­spraak­ver­bin­ding via een inter­ac­tief beeld­scherm. Dit beeld­scherm geeft de pati­ënt ook meer regie over de ruim­te aan­ge­zien de tem­pe­ra­tuur en de kleur van de ruim­te hier­mee bepaald kan wor­den en ook de lamel­len en het ope­nen van een raam aan te stu­ren zijn.

Naast de IC units zijn ook de woon­ka­mers en de com­for­trooms ver­bouwd op basis van een ont­werp ter bevor­de­ring van her­stel en wel­zijn. Uit onder­zoek blijkt dat een der­ge­lij­ke hea­ling envi­ron­ment ook nega­tie­ve emo­ties als angst, stress en agres­sie kan redu­ce­ren. Ondanks de beno­dig­de slag­vas­te afwer­king van de toe­ge­pas­te mate­ri­a­len, oogt het inte­ri­eur van de afde­ling gast­vrij en niet-insti­tu­ti­o­neel. Spe­ci­fie­ke ver­lich­ting, kleur en meu­bi­lair hel­pen de pati­ën­ten om tot zich­zelf te kun­nen komen. Boven­dien is er geen fysie­ke schei­ding meer tus­sen de ver­pleeg­post en de werk­vloer. Daar­naast heb­ben de pati­ën­ten en per­so­neel geen sleu­tels, maar heb­ben zij bad­ges waar­bij per­so­nen toe­gang kun­nen krij­gen tot de ruim­tes die voor hen op dat moment toe­gan­ke­lijk moe­ten zijn.

AT Osbor­ne

AT Osbor­ne heeft het ont­werp- en uit­voe­rings­pro­ces van deze ver­bou­wing mogen bege­lei­den. Door de com­plexi­teit en de spe­ci­fie­ke eisen en wen­sen van de afde­ling is er nauw samen­ge­werkt met alle betrok­ken par­tij­en om tot het bes­te resul­taat te komen.