In opdracht van het Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat (IenW) en het Duit­se Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Ver­kehr und digi­ta­le Infra­st­ruk­tur (BMVI) heeft AT Osbor­ne samen met Roy­al Has­ko­ningD­HV en met Duit­se en Zwit­ser­se part­ners van augus­tus tot en met novem­ber 2018 een quick scan uit­ge­voerd naar ver­snel­lings­op­ties voor de Amster­dam-Ber­lijn­trein op de kor­te en lan­ge­re ter­mijn. Op 31 janu­a­ri 2019 ver­sche­nen het onder­zoek en de Kamer­brief.

Op 14 augus­tus ver­scheen schreef De Gel­der­lan­der dat Arn­hem in beeld is als moge­lij­ke hal­te­plaats. Ook consultancy.nl schreef op 28 augus­tus een arti­kel over moge­lij­ke hal­te­plaat­sen. Op 4 sep­tem­ber ver­scheen op consultancy.nl het arti­kel Direc­te trein tus­sen Eind­ho­ven en Düs­sel­dorf stap dich­ter­bij.

Rei­zi­gers wor­den momen­teel – zon­der dat ze moe­ten over­stap­pen – met een ICE-trein in zes uur en twee­ën­twin­tig minu­ten van onze hoofd­stad via Amers­foort, Hen­ge­lo en Bad Bent­heim naar Ber­lijn ver­voerd. Vol­gens het Neder­land­se par­le­ment neemt die reis op dit moment nog te veel tijd in beslag. Om deze reden noem­den ver­schil­len­de Twee­de Kamer­le­den begin dit jaar de hui­di­ge trein­ver­bin­ding tus­sen Amster­dam en Ber­lijn “teleur­stel­lend” en “som­ber”. Veel rei­zi­gers lij­ken daar toch wat anders over te den­ken. Tij­dens de eer­ste helft van 2019 groei­de het aan­tal pas­sa­giers op het tra­ject name­lijk met 18%.