Eind 2019 schre­ven Erik Arends en Jani­ne Buijs namens AT Osbor­ne met het Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat mee aan de beleids­road­map geau­to­ma­ti­seerd ver­voer. De beleids­road­map draagt bij aan een gedra­gen aan­pak namens betrok­ken orga­ni­sa­ties van­uit het minis­te­rie, waar­on­der ook de CBR, RDW en Rijks­wa­ter­staat. Hier­in zijn de uit­da­gin­gen geï­den­ti­fi­ceerd in de beoor­de­ling voor­af, de toe­la­ting, én het gebruik van een nieu­we gene­ra­tie voer­tui­gen met een toe­ne­men­de mate van zelfrijsystemen.

Gelijk­tij­dig met het afron­den van de beleids­road­map ver­scheen het rap­port ‘wie stuurt, ver­keers­vei­lig­heid en auto­ma­ti­se­ring in het weg­ver­keer’ van de Onder­zoeks­raad voor Vei­lig­heid (OvV). In dat rap­port stelt de OvV dat de intro­duc­tie en het gebruik van rij­hul­p­sys­te­men kan bij­dra­gen aan de ver­gro­ting van de ver­keers­vei­lig­heid. Maar dat het ook gepaard gaat met nieu­we veiligheidsrisico’s. Hoe­wel er juri­disch onder­scheid is te maken tus­sen rij­hul­p­sys­te­men en zelf­rij­sys­te­men, is dit onder­scheid voor de men­se­lij­ke bestuur­der niet altijd dui­de­lijk. Dit met de nodi­ge veiligheidsrisico’s als gevolg. De aan­be­ve­lin­gen van de OvV heb­ben daar­mee direct betrek­king op de nieu­we gene­ra­tie voer­tui­gen met zelfrijsystemen.

Op 14 mei 2020 ver­scheen de kamer­brief met de uit­ge­brei­de reac­tie op het OvV rap­port. Daar­in staat ook de aan­ge­scherp­te aan­pak in drie hoofd­lij­nen: ‘Aan­pas­sen van het toe­la­tings­sys­teem’, ‘Con­ti­nue ken­nis­ont­wik­ke­ling’ en ‘Ver­ant­woor­de­lijk­heid van de sec­tor’. Deze aan­pak bouwt voort op onder­de­len uit de beleids­road­map. Daar­naast is de aan­pak ver­breedt met de stra­te­gie naar de hui­di­ge gene­ra­tie rij­hul­p­sys­te­men (ADAS). Niet lan­ger is de aan­dacht voor­na­me­lijk gericht op de poten­tie van geau­to­ma­ti­seerd ver­voer. Er wordt nadruk­ke­lijk focus gelegd op de ver­ant­woor­de intro­duc­tie via een toe­komst­be­sten­dig toe­la­tings­sys­teem. Een toe­la­tings­sys­teem dat bre­der kijkt dan alleen tech­ni­sche en juri­di­sche eisen en aan­dacht heeft voor gebrui­kers en ver­keers­vei­lig­heid in het gehe­le mobiliteitssysteem.