Belei­d­sroadmap geau­toma­tiseerd vervoer

Geplaatst op 26 mei 2020

Eind 2019 schreven Erik Arends en Janine Bui­js namens AT Osborne met het Min­is­terie van Infra­struc­tu­ur en Water­staat mee aan de belei­d­sroadmap geau­toma­tiseerd ver­vo­er. De belei­d­sroadmap draagt bij aan een gedra­gen aan­pak namens betrokken organ­isaties vanu­it het min­is­terie, waaron­der ook de CBR, RDW en Rijk­swa­ter­staat. Hierin zijn de uitdagin­gen geï­den­ti­ficeerd in de beo­ordel­ing vooraf, de toe­lat­ing, én het gebruik van een nieuwe gen­er­atie voer­tu­igen met een toen­e­mende mate van zelfrijsystemen.

Gelijk­ti­jdig met het afron­den van de belei­d­sroadmap ver­scheen het rap­port ‘wie stu­urt, ver­keersvei­ligheid en automa­tis­er­ing in het wegver­keer’ van de Onder­zoek­sraad voor Vei­ligheid (OvV). In dat rap­port stelt de OvV dat de intro­duc­tie en het gebruik van rijhulp­sys­te­men kan bij­dra­gen aan de ver­grot­ing van de ver­keersvei­ligheid. Maar dat het ook gepaard gaat met nieuwe veiligheidsrisico’s. Hoewel er juridisch onder­scheid is te mak­en tussen rijhulp­sys­te­men en zel­fri­jsys­te­men, is dit onder­scheid voor de menselijke bestu­ur­der niet alti­jd duidelijk. Dit met de nodi­ge veiligheidsrisico’s als gevolg. De aan­bevelin­gen van de OvV hebben daarmee direct betrekking op de nieuwe gen­er­atie voer­tu­igen met zelfrijsystemen.

Op 14 mei 2020 ver­scheen de kamer­brief met de uit­ge­brei­de reac­tie op het OvV rap­port. Daarin staat ook de aangescherpte aan­pak in drie hoofdli­j­nen: ‘Aan­passen van het toe­lat­ingssys­teem’, ‘Con­tin­ue ken­nison­twik­kel­ing’ en ‘Ver­ant­wo­ordelijkheid van de sec­tor’. Deze aan­pak bouwt voort op onderde­len uit de belei­d­sroadmap. Daar­naast is de aan­pak ver­breedt met de strate­gie naar de huidi­ge gen­er­atie rijhulp­sys­te­men (ADAS). Niet langer is de aan­dacht voor­namelijk gericht op de poten­tie van geau­toma­tiseerd ver­vo­er. Er wordt nadrukke­lijk focus gelegd op de ver­ant­wo­orde intro­duc­tie via een toekom­st­bestendig toe­lat­ingssys­teem. Een toe­lat­ingssys­teem dat bred­er kijkt dan alleen tech­nis­che en juridis­che eisen en aan­dacht heeft voor gebruik­ers en ver­keersvei­ligheid in het gehele mobiliteitssysteem.

Deel deze pagina via

Ook interessant