Bench­mark CSA 2019

Geplaatst op 14 april 2020

Afgelopen week is de defin­i­tieve rap­portage van de Bench­mark CSA 2019 gepub­liceerd op de web­site van de Ster­il­isatie Verenig­ing Ned­er­land (SVN). Eerdere edi­ties (2004 en 2012) pub­liceerde AT Osborne op eigen ini­ti­atief. Dit­maal verza­melden we voor het eerst de data in opdracht van de SVN, voer­den we de analy­ses uit en stelden we de rap­portage op.

Sinan Nadi is als afs­tudeerder begonnen met het project, onder begelei­d­ing van Her­man de Bru­in en Renee Dooye­weerd. Sinds jan­u­ari is Teun van Tri­er bij de bench­mark betrokken, om samen met Her­man de analy­ses te con­trol­eren en de rap­portage af te ronden.

De resul­tat­en kun­nen ster­il­isatieafdelin­gen helpen om zichzelf met anderen te vergelijken en mogelijke ver­beter­pun­ten in kaart te bren­gen wat betre­ft reg­is­tratie, capaciteit en effi­ciën­tie. Ook kun­nen veran­derin­gen en trends wor­den ges­ig­naleerd mid­dels de vergelijk­ing met de bench­mark uit 2012.

Inmid­dels is ook de analyse voor de Verenig­ing Ster­il­isatie in het Zieken­huis, de Bel­gis­che tegen­hang­er van de SVN, in volle gang. Dit soort ken­nisverdieping kan gebruikt wor­den om onze advis­er­ing aan zieken­huizen en spec­i­fiek ster­il­isatieafdelin­gen te verbeteren.

Rap­portage down­load­en op de site van SVN.

Deel deze pagina via

Ook interessant