Afge­lo­pen week is de defi­ni­tie­ve rap­por­ta­ge van de Ben­ch­mark CSA 2019 gepu­bli­ceerd op de web­si­te van de Ste­ri­li­sa­tie Ver­e­ni­ging Neder­land (SVN). Eer­de­re edi­ties (2004 en 2012) publi­ceer­de AT Osbor­ne op eigen ini­ti­a­tief. Dit­maal ver­za­mel­den we voor het eerst de data in opdracht van de SVN, voer­den we de ana­ly­ses uit en stel­den we de rap­por­ta­ge op.

Sinan Nadi is als afstu­deer­der begon­nen met het pro­ject, onder bege­lei­ding van Her­man de Bruin en Renee Dooye­weerd. Sinds janu­a­ri is Teun van Trier bij de ben­ch­mark betrok­ken, om samen met Her­man de ana­ly­ses te con­tro­le­ren en de rap­por­ta­ge af te ronden.

De resul­ta­ten kun­nen ste­ri­li­sa­tie­af­de­lin­gen hel­pen om zich­zelf met ande­ren te ver­ge­lij­ken en moge­lij­ke ver­be­ter­pun­ten in kaart te bren­gen wat betreft regi­stra­tie, capa­ci­teit en effi­ci­ën­tie. Ook kun­nen ver­an­de­rin­gen en trends wor­den gesig­na­leerd mid­dels de ver­ge­lij­king met de ben­ch­mark uit 2012.

Inmid­dels is ook de ana­ly­se voor de Ver­e­ni­ging Ste­ri­li­sa­tie in het Zie­ken­huis, de Bel­gi­sche tegen­han­ger van de SVN, in vol­le gang. Dit soort ken­nis­ver­die­ping kan gebruikt wor­den om onze advi­se­ring aan zie­ken­hui­zen en spe­ci­fiek ste­ri­li­sa­tie­af­de­lin­gen te verbeteren.

Rap­por­ta­ge down­lo­a­den op de site van SVN.