Con­tractvorm­ing als voed­ings­bo­dem van succes

Geplaatst op 23 novem­ber 2020

In com­plexe bouw­pro­jecten is een goede samen­werk­ing onmis­baar. Con­tracteren en – soms ook – aanbest­e­den liggen ten grond­slag aan een suc­cesvolle en duurzame samen­werk­ing. Maar welke samen­werk­ingsvor­men zijn er? En welke is de beste voor mijn project? Op 8 decem­ber, tij­dens het con­gres Cam­pus Day ver­zor­gen Jeroen de Jongh en Ger­ben Hofmei­jer de key­sessie ‘Con­tractvorm­ing als voed­ings­bo­dem van suc­ces’. In deze inter­ac­tieve sessie gaan de deel­ne­mers geza­men­lijk aan de slag met de Contractwijzer. 

contractwijzer

Kees Rezel­man neemt de deel­ne­mers in een tour ‘d hori­zon mee langs ver­schil­lende organ­isatievor­men. Kees heeft Den­nis Coen­raad van de UvA en Leo Schep­ers van de Uni­ver­siteit Utrecht gevraagd om een toelicht­ing te geven op hun ervaringen.

Naast de gang­bare samen­werk­ingsvor­men, komen ook inno­vatieve con­cepten aan bod om de cam­pus verder te ontwikke­len. Met de Con­tractwi­jz­er wor­den voor­beelden uit de prak­tijk behan­deld op het gebied van inno­vatiepart­ner­schap, allianties, prod­uct as a ser­vice en inte­grale bouw­con­tracten. Ook is er aan­dacht voor meer gang­bare vor­men zoals het bouwteam. Best prac­tices uit andere sec­toren geven inspiratie.

Contractwijzer in de praktijk

De Con­tractwi­jz­er, ontwikkeld door AT Osborne, is een uniek hulp­mid­del om de con­tracter­ingsstrate­gie voor een project te bepalen. Wij kijken samen met de pro­jec­tor­gan­isatie wat er nodig is en welke bouwor­gan­isatie – en con­tractvorm het beste bij het project past. Het invullen gebeurt aan de hand van con­crete vra­gen. Het invullen van de vra­gen lev­ert dis­cussie op. Daarmee halen we uit­gangspun­ten op voor een onder­bouwde keuze. Zo bren­gen we de ken­merken van een project, de organ­isatie, de omgev­ing en de markt in kaart. Die ken­merken ‘scoren’ op meer of min­der geïn­te­greerde con­tractvor­men. Ver­vol­gens laat de tool zien welke con­tractvorm het beste bij het project past, maar ook hoe de andere con­tractvor­men scoren op basis van wensen en behoeften.

Ben jij erbij?

Inschri­jven voor het online event ‘Co-cre­atie op de cam­pus’ van Cam­pus Day op 8 decem­ber kan nu!

Deel deze pagina via

Ook interessant