In com­plexe bouw­pro­jec­ten is een goe­de samen­wer­king onmis­baar. Con­trac­te­ren en – soms ook – aan­be­ste­den lig­gen ten grond­slag aan een suc­ces­vol­le en duur­za­me samen­wer­king. Maar wel­ke samen­wer­kings­vor­men zijn er? En wel­ke is de bes­te voor mijn pro­ject? Op 8 decem­ber, tij­dens het con­gres Cam­pus Day ver­zor­gen Jeroen de Jongh en Ger­ben Hof­meij­er de key­ses­sie ‘Con­tract­vor­ming als voe­dings­bo­dem van suc­ces’. In deze inter­ac­tie­ve ses­sie gaan de deel­ne­mers geza­men­lijk aan de slag met de Contractwijzer. 

contractwijzer

Kees Rezel­man neemt de deel­ne­mers in een tour ‘d hori­zon mee langs ver­schil­len­de orga­ni­sa­tie­vor­men. Kees heeft Den­nis Coen­raad van de UvA en Leo Sche­pers van de Uni­ver­si­teit Utrecht gevraagd om een toe­lich­ting te geven op hun ervaringen.

Naast de gang­ba­re samen­wer­kings­vor­men, komen ook inno­va­tie­ve con­cep­ten aan bod om de cam­pus ver­der te ont­wik­ke­len. Met de Con­tract­wij­zer wor­den voor­beel­den uit de prak­tijk behan­deld op het gebied van inno­va­tie­part­ner­schap, alli­an­ties, pro­duct as a ser­vi­ce en inte­gra­le bouw­con­trac­ten. Ook is er aan­dacht voor meer gang­ba­re vor­men zoals het bouw­team. Best prac­ti­ces uit ande­re sec­to­ren geven inspiratie.

Con­tract­wij­zer in de praktijk

De Con­tract­wij­zer, ont­wik­keld door AT Osbor­ne, is een uniek hulp­mid­del om de con­trac­te­rings­stra­te­gie voor een pro­ject te bepa­len. Wij kij­ken samen met de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie wat er nodig is en wel­ke bouw­or­ga­ni­sa­tie – en con­tract­vorm het bes­te bij het pro­ject past. Het invul­len gebeurt aan de hand van con­cre­te vra­gen. Het invul­len van de vra­gen levert dis­cus­sie op. Daar­mee halen we uit­gangs­pun­ten op voor een onder­bouw­de keu­ze. Zo bren­gen we de ken­mer­ken van een pro­ject, de orga­ni­sa­tie, de omge­ving en de markt in kaart. Die ken­mer­ken ‘sco­ren’ op meer of min­der geïn­te­greer­de con­tract­vor­men. Ver­vol­gens laat de tool zien wel­ke con­tract­vorm het bes­te bij het pro­ject past, maar ook hoe de ande­re con­tract­vor­men sco­ren op basis van wen­sen en behoeften.

Ben jij erbij?

Inschrij­ven voor het onli­ne event ‘Co-cre­a­tie op de cam­pus’ van Cam­pus Day op 8 decem­ber kan nu!