Cube: inzicht in uw vastgoed

Geplaatst op 23 april 2020

Goed inzicht in onder­wi­js­vast­goed is geen sinecure. Vaak weten we wel hoeveel m2 bvo beschik­baar is en wie de gebruik­ers zijn. Maar uit onze ervar­ing blijkt, dat als we een tand­je dieper graven, de data vaak te ver­spreid, niet hele­maal actueel of niet aan­wezig is.

Hoe presteert mijn vastgoed?

In het onder­wi­js wordt jaar­lijks zo’n 11 % (gemid­deld 5% kap­i­taal­last en 6% exploitatie) aan vast­goed uit­gegeven. Totaal is dit voor het gehele onder­wi­jsveld cir­ca 3 mil­jard. Voor dit geld willen de bestu­ur­ders graag weten hoe het vast­goed presteert, of het vol­doet aan wet- en regel­gev­ing, maar ook of er spreek­wo­ordelijke lijken in de (vastgoed)kast zitten.

Cube: in een oogopslag inzicht

Om u een­voudig deze infor­matie te geven, hebben data-experts van AT Osborne het vast­goed­mod­el Cube ontwikkeld. Cube geeft in één oogop­slag inzicht in hoe de vast­goed­porte­feuille presteert. We reg­istr­eren dit aan de hand diverse kwal­i­­tatieve- en kwan­ti­tatieve KPI’s en pre­sen­teren dit met behulp van inzichtelijke dash­boards. We sluiten hier­bij aan op de bek­ende NEN’s, zoals de NEN 2767 (staat van onder­houd), de NEN 2748 (finan­ciële presta­ties) en de NEN 8021 func­tionele presta­ties. Wij ervaren dat de dash­boards zorgdra­gen voor een goede onder­linge com­mu­ni­catie. Het creëert als het ware een gemeen­schap­pelijk taal tussen de vast­goedafdel­ing en dien­stver­len­ers enerz­i­jds en tussen vast­goedafdel­ing en bestu­ur en Raden van Toezicht anderzijds.

Sturingsinformatie

Wij gebruiken Cube in onze asset­man­age­ment­prak­tijk door per object stur­ingsin­for­matie te generen, waarde-opti­­mal­isatie te creëren en om te bepalen hoe toekom­st­bestendig de porte­feuille is. Daar­naast gebruiken wij het bij het onder­s­te­unen van de vast­goed­strate­gie. Per object bepalen we een deel­strate­gie (con­tin­ueren, opti­malis­eren, ren­ov­eren, dispositioneren).

Dashboard demo

Om u te lat­en ken­nis­mak­en met de mogelijkhe­den, hebben wij een demo gemaakt. Hierin kunt u zelf ervaren van CUBE voor u kan betekenen.

Demo voor onderwijsinstellingen:

Meer weten?

Bent u ver­ant­wo­ordelijk voor het zorgvast­goed in uw organ­isatie? Heeft u vra­gen of bent u op zoek naar overzicht? Onze vast­goed­ex­perts vertellen u graag alles over de mogelijkhe­den voor uw organisatie.

CUBE voor zorginstellingen

Wat voor onder­wi­jsin­stellin­gen geeldt, geldt ook voor zor­gin­stellin­gen. Ook in de zorg is een goed inzicht in de vast­goed­porte­feuille belan­grijk. Daarom hebben wij ook CUBE dash­boards voor de zorg.

Deel deze pagina via

Ook interessant