Goed inzicht in onder­wijs­vast­goed is geen sine­cu­re. Vaak weten we wel hoe­veel m2 bvo beschik­baar is en wie de gebrui­kers zijn. Maar uit onze erva­ring blijkt, dat als we een tand­je die­per gra­ven, de data vaak te ver­spreid, niet hele­maal actu­eel of niet aan­we­zig is.

Hoe pres­teert mijn vastgoed?

In het onder­wijs wordt jaar­lijks zo’n 11 % (gemid­deld 5% kapi­taal­last en 6% exploi­ta­tie) aan vast­goed uit­ge­ge­ven. Totaal is dit voor het gehe­le onder­wijs­veld cir­ca 3 mil­jard. Voor dit geld wil­len de bestuur­ders graag weten hoe het vast­goed pres­teert, of het vol­doet aan wet- en regel­ge­ving, maar ook of er spreek­woor­de­lij­ke lij­ken in de (vastgoed)kast zitten.

Cube: in een oog­op­slag inzicht

Om u een­vou­dig deze infor­ma­tie te geven, heb­ben data-experts van AT Osbor­ne het vast­goed­mo­del Cube ont­wik­keld. Cube geeft in één oog­op­slag inzicht in hoe de vast­goed­por­te­feuil­le pres­teert. We regi­stre­ren dit aan de hand diver­se kwa­li­ta­tie­ve- en kwan­ti­ta­tie­ve KPI’s en pre­sen­te­ren dit met behulp van inzich­te­lij­ke dash­boards. We slui­ten hier­bij aan op de beken­de NEN’s, zoals de NEN 2767 (staat van onder­houd), de NEN 2748 (finan­ci­ë­le pres­ta­ties) en de NEN 8021 func­ti­o­ne­le pres­ta­ties. Wij erva­ren dat de dash­boards zorg­dra­gen voor een goe­de onder­lin­ge com­mu­ni­ca­tie. Het cre­ëert als het ware een gemeen­schap­pe­lijk taal tus­sen de vast­goed­af­de­ling en dienst­ver­le­ners ener­zijds en tus­sen vast­goed­af­de­ling en bestuur en Raden van Toe­zicht anderzijds.

Stu­rings­in­for­ma­tie

Wij gebrui­ken Cube in onze asset­ma­na­ge­ment­prak­tijk door per object stu­rings­in­for­ma­tie te gene­ren, waar­de-opti­ma­li­sa­tie te cre­ë­ren en om te bepa­len hoe toe­komst­be­sten­dig de por­te­feuil­le is. Daar­naast gebrui­ken wij het bij het onder­steu­nen van de vast­goed­stra­te­gie. Per object bepa­len we een deel­stra­te­gie (con­ti­nu­e­ren, opti­ma­li­se­ren, reno­ve­ren, dispositioneren).

Dash­board demo

Om u te laten ken­nis­ma­ken met de moge­lijk­he­den, heb­ben wij een demo gemaakt. Hier­in kunt u zelf erva­ren van CUBE voor u kan betekenen.

Demo voor onderwijsinstellingen:

Meer weten?

Bent u ver­ant­woor­de­lijk voor het zorg­vast­goed in uw orga­ni­sa­tie? Heeft u vra­gen of bent u op zoek naar over­zicht? Onze vast­goed­ex­perts ver­tel­len u graag alles over de moge­lijk­he­den voor uw organisatie.

CUBE voor zorginstellingen

Wat voor onder­wijs­in­stel­lin­gen geeldt, geldt ook voor zorg­in­stel­lin­gen. Ook in de zorg is een goed inzicht in de vast­goed­por­te­feuil­le belang­rijk. Daar­om heb­ben wij ook CUBE dash­boards voor de zorg.