Cura­çao Medi­cal Cen­ter (CMC), het nieu­we alge­me­ne zie­ken­huis van Cura­çao, open­de op vrij­dag 15 novem­ber 2019 haar deu­ren voor pati­ën­ten. CMC ver­vangt het voor­ma­li­ge St. Eli­sa­beth Hos­pi­taal (Sehos). Met de ver­van­gen­de nieuw­bouw is een ingrij­pen­de moder­ni­sa­tie gere­a­li­seerd die een impuls geeft aan de gezond­heids­zorg van Cura­çao en haar inwoners.

AT Osbor­ne is sinds de start van het pro­ject inge­scha­keld voor advi­se­ring op het gebied van zorg­pro­ces­sen, pro­gram­me­ring, medi­sche appa­ra­tuur en con­trac­te­ring. AT Osbor­ne heeft op basis van de nieu­we zorg­pro­ces­sen de ruim­te­lijk-func­ti­o­ne­le en tech­ni­sche spe­ci­fi­ca­ties opge­steld. In 2012 vond een inter­na­ti­o­na­le ten­der plaats van het Design-Build-Main­tain­con­tract, op basis van de UAV-GC-2005.

Met het Cur­acao Medi­cal Cen­ter (voor­heen bekend als Hos­pi­tal Nobo Otro­ban­da) is niet alleen een modern zie­ken­huis­ge­bouw gere­a­li­seerd. Het pro­ject omvat ook de com­ple­te inrich­ting met sta­te-of-the-art appa­ra­tuur, een nieu­we ICT infra­struc­tuur, digi­ta­le onder­steu­ning van de zorg­pro­ces­sen en organisatietransitie.

Over het ziekenhuis

De nieuw­bouw omvat ruim 40.000 m² en huis­vest alge­me­ne en enke­le top­kli­ni­sche zie­ken­huis­func­ties voor de Cari­bi­sche regio. Daar­naast is er een par­keer­ga­ra­ge voor 550 auto’s. Bij het ont­werp van het gebouw is mee­ge­no­men dat het aan­sluit bij de cul­tuur, het kli­maat, de bouw­stij­len en de omge­ving van Cura­çao. CMC is een eigen­tijds en duur­zaam gebouw gewor­den, dat zich kan meten aan best prac­ti­ces en heden­daag­se uit­gangs­pun­ten. Bedrijfs­ze­ker­heid is daar­bij ook van belang, in het bij­zon­der omdat dit het eni­ge alge­me­ne zie­ken­huis op het eiland is.

CMC in getal­len: 300 bed­den (waar­van 10 IC en 12 NICU plaat­sen), gecom­bi­neer­de SEH en huis­art­sen­post, 6 OK’s, een dag­be­han­del­cen­trum, 2 line­ai­re ver­snel­lers en een afde­ling radio­di­a­gnos­tiek (MRI, 2 CT’s, 3 bucky’s).

De rege­ring van Cura­çao gaf in 2011 opdracht aan de Stich­ting Ont­wik­ke­ling Neder­land­se Antil­len (SONA) voor het ont­wik­ke­len van een nieuw duur­zaam ope­ra­ti­o­neel zie­ken­huis. Deze opdracht betrof, naast de daad­wer­ke­lij­ke nieuw­bouw, ook orga­ni­sa­tie­tran­si­tie, inrich­ting en ICT. Bij een inter­na­ti­o­na­le aan­be­ste­ding is Bal­last Nedam, met con­sor­ti­um­le­den EGM archi­tec­ten en loka­le part­ner Oever­zaaij­er­Ly­on­go archi­tec­ten, gese­lec­teerd voor uit­voe­ring van het ont­werp en de bouw.

Rol AT Osborne

Rond de bouw­op­ga­ve is AT Osbor­ne ver­ant­woor­de­lijk voor het bouw­con­tract­ma­na­ge­ment, en kwa­li­teits­ma­na­ge­ment. In de voor­gaan­de plan­fa­se werk­te AT Osbor­ne mee aan het omschrij­ven van zorg­pro­ces­sen, capa­ci­teits­be­re­ke­nin­gen, pro­gram­ma van eisen en een inter­na­ti­o­na­le aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re. Deze ele­men­ten vorm­den de basis voor het ont­werp en de bouw. De pro­ject­be­heer­sing, voor zowel aan­ne­mer als opdracht­ge­ver, is geba­seerd op kwa­li­teits­bor­ging (van pro­duc­ten en pro­ces­sen) en risi­costu­ring. AT Osbor­ne is tevens betrok­ken bij de ver­wer­ving en imple­men­ta­tie van medi­sche apparatuur.

Betrok­ken Osborners

Con­tact­per­so­nen voor dit pro­ject zijn Wim Hoo­se­mans (seni­or pro­ject­ma­na­ger Huis­ves­ting en Vast­goed) en Bram Ver­meu­len (Gezond­heids­zorg). Tevens werk­ten Frank Michie­len, Jeroen de Jongh, Her­man de Bruin, Roy Fran­c­ke en Gert-Jan Trou­b­orst mee aan dit project.

In de media

De ope­ning van het CMC is uit­ge­breid in het nieuws geweest. De NTR maak­te een mooie reportage:

Ook EGM Archi­tec­ten maak­te een mooi film­pje over CMC: