Curaçao Med­ical Cen­ter in gebruik

Geplaatst op 22 novem­ber 2019

Curaçao Med­ical Cen­ter (CMC), het nieuwe algemene zieken­huis van Curaçao, opende op vri­jdag 15 novem­ber 2019 haar deuren voor patiën­ten. CMC ver­vangt het voor­ma­lige St. Elis­a­beth Hos­pi­taal (Sehos). Met de ver­van­gende nieuw­bouw is een ingri­jpende mod­ernisatie gere­aliseerd die een impuls geeft aan de gezond­hei­d­szorg van Curaçao en haar inwoners.

AT Osborne is sinds de start van het project ingeschakeld voor advis­er­ing op het gebied van zorg­processen, pro­gram­mer­ing, medis­che appa­ratu­ur en con­tracter­ing. AT Osborne heeft op basis van de nieuwe zorg­processen de ruimtelijk-func­­tionele en tech­nis­che spec­i­fi­caties opgesteld. In 2012 vond een inter­na­tionale ten­der plaats van het Design-Build-Main­­tain­­con­­tract, op basis van de UAV-GC-2005.

Met het Cura­cao Med­ical Cen­ter (voorheen bek­end als Hos­pi­tal Nobo Otroban­da) is niet alleen een mod­ern zieken­huis­ge­bouw gere­aliseerd. Het project omvat ook de com­plete inricht­ing met state-of-the-art appa­ratu­ur, een nieuwe ICT infra­struc­tu­ur, dig­i­tale onder­s­te­un­ing van de zorg­processen en organisatietransitie.

Over het ziekenhuis

De nieuw­bouw omvat ruim 40.000 m² en huisvest algemene en enkele top­klin­is­che zieken­hu­is­func­ties voor de Caribis­che regio. Daar­naast is er een par­keer­garage voor 550 auto’s. Bij het ontwerp van het gebouw is meegenomen dat het aansluit bij de cul­tu­ur, het kli­maat, de bouw­sti­jlen en de omgev­ing van Curaçao. CMC is een eigen­ti­jds en duurza­am gebouw gewor­den, dat zich kan meten aan best prac­tices en heden­daagse uit­gangspun­ten. Bedri­jf­szek­er­heid is daar­bij ook van belang, in het bij­zon­der omdat dit het enige algemene zieken­huis op het eiland is.

CMC in getallen: 300 bed­den (waar­van 10 IC en 12 NICU plaat­sen), gecom­bi­neerde SEH en huis­art­sen­post, 6 OK’s, een dag­be­han­del­cen­trum, 2 lin­eaire ver­snellers en een afdel­ing radio­di­ag­nos­tiek (MRI, 2 CT’s, 3 bucky’s).

De regering van Curaçao gaf in 2011 opdracht aan de Sticht­ing Ontwik­kel­ing Ned­er­landse Antillen (SONA) voor het ontwikke­len van een nieuw duurza­am oper­a­tion­eel zieken­huis. Deze opdracht betrof, naast de daad­w­erke­lijke nieuw­bouw, ook organ­isati­etran­si­tie, inricht­ing en ICT. Bij een inter­na­tionale aanbeste­d­ing is Bal­last Nedam, met con­sor­tium­le­den EGM archi­tecten en lokale part­ner Oev­erza­ai­jer­Ly­on­go archi­tecten, ges­e­lecteerd voor uitvo­er­ing van het ontwerp en de bouw.

Rol AT Osborne

Rond de bouwop­gave is AT Osborne ver­ant­wo­ordelijk voor het bouw­con­tract­man­age­ment, en kwaliteits­man­age­ment. In de voor­gaande plan­fase werk­te AT Osborne mee aan het omschri­jven van zorg­processen, capaciteits­berekenin­gen, pro­gram­ma van eisen en een inter­na­tionale aanbeste­d­ing­spro­ce­dure. Deze ele­menten vor­m­den de basis voor het ontwerp en de bouw. De pro­ject­be­heers­ing, voor zow­el aan­nemer als opdracht­gev­er, is gebaseerd op kwaliteits­borg­ing (van pro­ducten en processen) en risi­cos­tur­ing. AT Osborne is tevens betrokken bij de ver­w­erv­ing en imple­men­tatie van medis­che apparatuur.

Betrokken Osborners

Con­tact­per­so­n­en voor dit project zijn Wim Hoose­mans (senior pro­ject­man­ag­er Huisvest­ing en Vast­goed) en Bram Ver­meulen (Gezond­hei­d­szorg). Tevens werk­ten Frank Michie­len, Jeroen de Jongh, Her­man de Bru­in, Roy Francke en Gert-Jan Trouborst mee aan dit project.

In de media

De open­ing van het CMC is uit­ge­breid in het nieuws geweest. De NTR maak­te een mooie reportage:

Ook EGM Archi­tecten maak­te een mooi film­p­je over CMC:

Deel deze pagina via

Ook interessant