Door­gaan na PAS-uitspraak

Geplaatst op 10 okto­ber 2019

Heel bouwend Ned­er­land is de afgelopen maan­den in rep en roer geweest over de PAS-uit­spraak van de Raad van State. Soms lijkt het alsof geen enkel project meer kan door­gaan. Dat is gelukkig niet waar! Onze info­graph­ic maakt de huidi­ge juridis­che oplossin­gen inzichtelijk.

De adviseurs van AT Osborne kun­nen u helpen bij het zoeken naar de geschik­te oploss­ing voor uw project, mede aan de hand van de nieuwe belei­d­sregels van de provin­cies. Meer weten? Neem con­tact op met één van onze juridisch adviseurs.

AT Osborne info­graph­ic PAS

Oplossingsrichtingen

  1. Bereken met een reken­mod­el (de AERIUS Cal­cu­la­tor 2019) de stik­stofde­posi­tie. Is die 0,00 mol per hectare per jaar? Dan kan de activiteit door­gaan. Zo niet, kijk of er maa­trege­len genomen kun­nen wor­den om de stik­stofde­posi­tie te ver­la­gen tot 0,00 mol/ha/j. Voor­beelden: aan- en afvo­er­l­ogistiek emissieneu­traal of gasloos opleveren.
  2. Kan er intern gesaldeerd wor­den? Voor­beeld: bij trans­for­matie en her­struc­turering van een bedrijven/kantorenterrein komt waarschi­jn­lijk meer stik­stofruimte vrij dan het nieuwe project nodig heeft, zodat de bal­ans op 0,00 mol per hectare per jaar of lager uitkomt.
  3. Ecol­o­gis­che voor­toets: laat een ecoloog een spec­i­fieke beo­ordel­ing op de locatie en de effecten op het Natu­ra 2000-gebied uitvo­eren. Als uit de ecol­o­gis­che voor­toets toch een stik­stoftoe­name vol­gt, dan geldt een ver­gun­ning­plicht (oplossin­gen 4 t/m 6)
  4. Kun­nen er mit­igerende maa­trege­len getrof­fen wor­den? Dat zijn aan het project ver­bon­den maa­trege­len die lei­den tot her­s­tel of ver­be­ter­ing van de aangewezen stik­stofgevoelige habi­tat­typen. Voor­beeld: natu­ur­in­clusief bouwen.
  5. Kan er extern gesaldeerd wor­den zodat de stik­stofde­posi­tie op het­zelfde natu­urge­bied afneemt? Voor­beelden: ver­la­gen snel­heid op wegen, intrekken ver­gun­nin­gen voor veehouderijen.
  6. De ADC-toets. Zijn er geen alter­natieven (A) en zijn er dwin­gende rede­nen van groot open­baar belang (D)? Dan kan door com­pen­satie © het project toch door­gaan. Dit kan bijvoor­beeld bij pro­jecten met een nation­aal belang. Maar mogelijk slaagt de toets ook in com­bi­natie met andere pro­jecten op regionale schaal.

Achtergrond

Op grond van de Wet natu­urbescherming is voor een project vaak een natu­urver­gun­ning vereist, bijvoor­beeld als het project stik­stofde­posi­tie veroorza­akt. Die deposi­tie kan tij­dens de bouw- en de exploitatiefase van een project ontstaan. Door­dat in Ned­er­land voor veel stik­stofgevoelige habi­tat­typen in Natu­ra 2000-gebieden de zoge­heten kri­tis­che deposi­tiewaarde al is over­schre­den, kun­nen alleen in bepaalde gevallen ver­gun­nin­gen ver­leend wor­den op grond van de Wet natu­urbescherming. Ver­gun­nin­gen zijn vereist als sig­nif­i­cante negatieve gevol­gen niet met zek­er­heid kun­nen wor­den uit­ges­loten. Om toch pro­jecten door te lat­en gaan is het Pro­gram­ma Aan­pak Stik­stof (PAS) geïn­tro­duceerd: een pro­gram­ma met bron- en her­stel­maa­trege­len voor het ver­min­deren van stik­stofde­posi­tie. De vri­jgekomen ‘stik­stofruimte’ kan benut wor­den voor economis­che activiteit­en. Nu de Raad van State een streep heeft gezet door het PAS is het de vraag onder welke voor­waar­den een project toch door kan gaan.

Deel deze pagina via

Ook interessant