Heel bou­wend Neder­land is de afge­lo­pen maan­den in rep en roer geweest over de PAS-uit­spraak van de Raad van Sta­te. Soms lijkt het als­of geen enkel pro­ject meer kan door­gaan. Dat is geluk­kig niet waar! Onze info­grap­hic maakt de hui­di­ge juri­di­sche oplos­sin­gen inzichtelijk.

De advi­seurs van AT Osbor­ne kun­nen u hel­pen bij het zoe­ken naar de geschik­te oplos­sing voor uw pro­ject, mede aan de hand van de nieu­we beleids­re­gels van de pro­vin­cies. Meer weten? Neem con­tact op met één van onze juri­disch adviseurs.

AT Osbor­ne info­grap­hic PAS

Oplos­sings­rich­tin­gen

  1. Bere­ken met een reken­mo­del (de AERIUS Cal­cu­la­tor 2019) de stik­stof­de­po­si­tie. Is die 0,00 mol per hec­ta­re per jaar? Dan kan de acti­vi­teit door­gaan. Zo niet, kijk of er maat­re­ge­len geno­men kun­nen wor­den om de stik­stof­de­po­si­tie te ver­la­gen tot 0,00 mol/ha/j. Voor­beel­den: aan- en afvoer­lo­gis­tiek emis­sie­neu­traal of gas­loos opleveren.
  2. Kan er intern gesal­deerd wor­den? Voor­beeld: bij trans­for­ma­tie en her­struc­tu­re­ring van een bedrijven/kantorenterrein komt waar­schijn­lijk meer stik­stof­ruim­te vrij dan het nieu­we pro­ject nodig heeft, zodat de balans op 0,00 mol per hec­ta­re per jaar of lager uitkomt.
  3. Eco­lo­gi­sche voor­toets: laat een eco­loog een spe­ci­fie­ke beoor­de­ling op de loca­tie en de effec­ten op het Natu­ra 2000-gebied uit­voe­ren. Als uit de eco­lo­gi­sche voor­toets toch een stik­stof­toe­na­me volgt, dan geldt een ver­gun­ning­plicht (oplos­sin­gen 4 t/m 6)
  4. Kun­nen er miti­ge­ren­de maat­re­ge­len getrof­fen wor­den? Dat zijn aan het pro­ject ver­bon­den maat­re­ge­len die lei­den tot her­stel of ver­be­te­ring van de aan­ge­we­zen stik­stof­ge­voe­li­ge habi­tat­ty­pen. Voor­beeld: natuur­in­clu­sief bouwen.
  5. Kan er extern gesal­deerd wor­den zodat de stik­stof­de­po­si­tie op het­zelf­de natuur­ge­bied afneemt? Voor­beel­den: ver­la­gen snel­heid op wegen, intrek­ken ver­gun­nin­gen voor veehouderijen.
  6. De ADC-toets. Zijn er geen alter­na­tie­ven (A) en zijn er dwin­gen­de rede­nen van groot open­baar belang (D)? Dan kan door com­pen­sa­tie © het pro­ject toch door­gaan. Dit kan bij­voor­beeld bij pro­jec­ten met een nati­o­naal belang. Maar moge­lijk slaagt de toets ook in com­bi­na­tie met ande­re pro­jec­ten op regi­o­na­le schaal.

Ach­ter­grond

Op grond van de Wet natuur­be­scher­ming is voor een pro­ject vaak een natuur­ver­gun­ning ver­eist, bij­voor­beeld als het pro­ject stik­stof­de­po­si­tie ver­oor­zaakt. Die depo­si­tie kan tij­dens de bouw- en de exploi­ta­tie­fa­se van een pro­ject ont­staan. Door­dat in Neder­land voor veel stik­stof­ge­voe­li­ge habi­tat­ty­pen in Natu­ra 2000-gebie­den de zoge­he­ten kri­ti­sche depo­si­tie­waar­de al is over­schre­den, kun­nen alleen in bepaal­de geval­len ver­gun­nin­gen ver­leend wor­den op grond van de Wet natuur­be­scher­ming. Ver­gun­nin­gen zijn ver­eist als sig­ni­fi­can­te nega­tie­ve gevol­gen niet met zeker­heid kun­nen wor­den uit­ge­slo­ten. Om toch pro­jec­ten door te laten gaan is het Pro­gram­ma Aan­pak Stik­stof (PAS) geïn­tro­du­ceerd: een pro­gram­ma met bron- en her­stel­maat­re­ge­len voor het ver­min­de­ren van stik­stof­de­po­si­tie. De vrij­ge­ko­men ‘stik­stof­ruim­te’ kan benut wor­den voor eco­no­mi­sche acti­vi­tei­ten. Nu de Raad van Sta­te een streep heeft gezet door het PAS is het de vraag onder wel­ke voor­waar­den een pro­ject toch door kan gaan.