Drie papers rond Smart Mobility

Geplaatst op 26 novem­ber 2019

Het Col­lo­qui­um Ver­vo­er­s­pla­nol­o­gisch Speur­w­erk (CVS) in Leu­ven was druk­be­zocht. Pierre van Veg­gel, Michaël van Egger­aat en Stephan Suik­er pre­sen­teer­den er elk een paper, die zij graag beschik­baar stellen.

Het CVS is een con­gres op het gebied van ver­­keers- en ver­vo­er­s­planolo­gie. Het is een ont­moet­ingsplaats voor onder­zoek­ers, belei­ds­mak­ers en anderen met belang­stelling voor vraagstukken op het sni­jvlak van ver­keer, ver­vo­er en ruimtelijke orden­ing. Nieuwe inzicht­en en ideeën wor­den er gep­re­sen­teerd en bedis­cussieerd. Op de web­site stelt het CVS een paper­data­base beschikbaar.

Download: drie SmartwayZ.NL papers

Ook in 2019 leverde SmartwayZ.NL een bij­drage aan het con­gres. De papers stellen zij graag aan u beschikbaar.

Geen boze burger
Het paper over social design bij de Prob­lee­m­analyse A2 Randweg Eind­hoven gaat over het betrekken van burg­ers bij de prob­lee­m­analyse van een infra­struc­tureel vraagstuk. Burg­ers zijn immers de ervar­ings­deskundi­gen. De tra­di­tionele aan­pak, het uitvo­eren van een ver­keer­s­analyse op basis van het Ned­er­lands Region­aal Mod­el (NRM), is ver­reikt met social design. Daar­door is er inzicht gekre­gen in de (latente) behoefte en knelpun­ten vanu­it de maatschap­pij. Daarmee is de prob­leemde­fin­i­tie van de opgave scher­p­er gedefinieerd en sluiten de uitein­delijke oploss­ingsrichtin­gen aan bij de behoefte van de reizigers. Auteur: Stéphan Suik­er (pro­jectlei­der A2 Randweg Eind­hoven). Co-auteurs: Tim van Vee­len (AT Osborne) en Enzo Bronzwaer (Movares).

Met de vlam in de pijp… sim­u­laties smart logisitics
SmartwayZ.nl ontwikkelt diverse sim­u­latiemod­ellen. Dit paper beschri­jft de manier waarop sim­u­latiemod­ellen zijn ingezet om te kun­nen bepalen wat de effecten zijn van ver­keer­skundi­ge inter­ven­ties op het gebied van smart mobil­i­ty. In drie stud­ies hebben we in beeld gebracht wat de effecten van de maa­trege­len (scenario’s) zijn op de doorstro­ming voor zow­el het vrachtver­keer als de andere wegge­bruik­ers (auto’s). Ook de effecten op het brand­stofver­bruik en de milieube­last­ing zijn meegenomen. Met deze sim­u­laties kan een goed beeld wor­den gegeven van de kwaliteit van de doorstro­ming en de effecten op leef­baarheid en vei­ligheid. Auteurs: Michaël van Egeraat (Provin­cie Noord-Bra­bant, SmartwayZ.NL) en Mar­cel Willekens (DTV Consultants).

MobilitymoveZ.NL: twee jaar testen in Zuid-Nederland
MobilitymoveZ.NL is sinds 2017 dé testomgev­ing voor smart mobil­i­ty in Zuid-Ned­er­­land en biedt de open­bare stedelijke en inter­st­edelijke wegen in Zuid-Ned­er­­land aan om op te testen. Daar­bij wor­den mark­t­par­ti­jen gefa­cili­teerd bij het voor­berei­den en uitvo­eren van die testen. Het paper beschri­jft de visie, ambitie en doel­stellin­gen van het pro­gram­ma. Daar­naast wor­den de eerste ervarin­gen en ver­schil­lende beproevin­gen toegelicht. Dit varieert van de imple­men­tatie van de eerste zel­fri­j­dende elek­trische dee­lau­to tot de verza­mel­ing van float­ing car data ten beho­eve van asset­man­age­ment en de opti­malis­er­ing van een ver­­keer­s­­man­age­­ment-dien­sten. Auteurs: Pierre van Veg­gel (SmartwayZ.NL) en Paul Bev­ers (Provin­cie Noord-Bra­bant, SmartwayZ.NL).

U vin­dt de papers op de site van SmartwayZ.NL.

Deel deze pagina via

Ook interessant