Het Col­lo­qui­um Ver­voers­pla­no­lo­gisch Speur­werk (CVS) in Leu­ven was druk­be­zocht. Pier­re van Veg­gel, Micha­ël van Egge­raat en Stephan Sui­ker pre­sen­teer­den er elk een paper, die zij graag beschik­baar stellen.

Het CVS is een con­gres op het gebied van ver­keers- en ver­voers­pla­no­lo­gie. Het is een ont­moe­tings­plaats voor onder­zoe­kers, beleids­ma­kers en ande­ren met belang­stel­ling voor vraag­stuk­ken op het snij­vlak van ver­keer, ver­voer en ruim­te­lij­ke orde­ning. Nieu­we inzich­ten en idee­ën wor­den er gepre­sen­teerd en bedis­cus­si­eerd. Op de web­si­te stelt het CVS een paper­da­ta­ba­se beschikbaar.

Down­load: drie SmartwayZ.NL papers

Ook in 2019 lever­de SmartwayZ.NL een bij­dra­ge aan het con­gres. De papers stel­len zij graag aan u beschikbaar.

Geen boze burger
Het paper over soci­al design bij de Pro­bleem­ana­ly­se A2 Rand­weg Eind­ho­ven gaat over het betrek­ken van bur­gers bij de pro­bleem­ana­ly­se van een infra­struc­tu­reel vraag­stuk. Bur­gers zijn immers de erva­rings­des­kun­di­gen. De tra­di­ti­o­ne­le aan­pak, het uit­voe­ren van een ver­keers­ana­ly­se op basis van het Neder­lands Regi­o­naal Model (NRM), is ver­reikt met soci­al design. Daar­door is er inzicht gekre­gen in de (laten­te) behoef­te en knel­pun­ten van­uit de maat­schap­pij. Daar­mee is de pro­bleem­de­fi­ni­tie van de opga­ve scher­per gede­fi­ni­eerd en slui­ten de uit­ein­de­lij­ke oplos­sings­rich­tin­gen aan bij de behoef­te van de rei­zi­gers. Auteur: Stéphan Sui­ker (pro­ject­lei­der A2 Rand­weg Eind­ho­ven). Co-auteurs: Tim van Vee­l­en (AT Osbor­ne) en Enzo Bron­zwaer (Mova­res).

Met de vlam in de pijp… simu­la­ties smart logisitics
SmartwayZ.nl ont­wik­kelt diver­se simu­la­tie­mo­del­len. Dit paper beschrijft de manier waar­op simu­la­tie­mo­del­len zijn inge­zet om te kun­nen bepa­len wat de effec­ten zijn van ver­keers­kun­di­ge inter­ven­ties op het gebied van smart mobi­li­ty. In drie stu­dies heb­ben we in beeld gebracht wat de effec­ten van de maat­re­ge­len (scenario’s) zijn op de door­stro­ming voor zowel het vracht­ver­keer als de ande­re weg­ge­brui­kers (auto’s). Ook de effec­ten op het brand­stof­ver­bruik en de mili­eu­be­las­ting zijn mee­ge­no­men. Met deze simu­la­ties kan een goed beeld wor­den gege­ven van de kwa­li­teit van de door­stro­ming en de effec­ten op leef­baar­heid en vei­lig­heid. Auteurs: Micha­ël van Ege­raat (Pro­vin­cie Noord-Bra­bant, SmartwayZ.NL) en Mar­cel Wil­le­kens (DTV Consultants).

MobilitymoveZ.NL: twee jaar tes­ten in Zuid-Nederland
MobilitymoveZ.NL is sinds 2017 dé testom­ge­ving voor smart mobi­li­ty in Zuid-Neder­land en biedt de open­ba­re ste­de­lij­ke en inter­ste­de­lij­ke wegen in Zuid-Neder­land aan om op te tes­ten. Daar­bij wor­den markt­par­tij­en gefa­ci­li­teerd bij het voor­be­rei­den en uit­voe­ren van die tes­ten. Het paper beschrijft de visie, ambi­tie en doel­stel­lin­gen van het pro­gram­ma. Daar­naast wor­den de eer­ste erva­rin­gen en ver­schil­len­de beproe­vin­gen toe­ge­licht. Dit vari­eert van de imple­men­ta­tie van de eer­ste zelf­rij­den­de elek­tri­sche deel­au­to tot de ver­za­me­ling van flo­a­ting car data ten behoe­ve van asset­ma­na­ge­ment en de opti­ma­li­se­ring van een ver­keers­ma­na­ge­ment-dien­sten. Auteurs: Pier­re van Veg­gel (SmartwayZ.NL) en Paul Bevers (Pro­vin­cie Noord-Bra­bant, SmartwayZ.NL).

U vindt de papers op de site van SmartwayZ.NL.