Groot nieuws uit de Eer­ste Kamer: de Invoe­rings­wet Omge­vings­wet is aan­ge­no­men! AT Osbor­ne draagt al jaren bij aan de tot­stand­ko­ming van de Omge­vings­wet. Ook aan deze Invoe­rings­wet heb­ben enke­le van onze juri­di­sche advi­seurs mee­ge­werkt. Het suc­ces voelt dan ook een beet­je als het onze.

Nu de Invoe­rings­wet is aan­ge­no­men is het hele stel­sel van de Omge­vings­wet nog niet com­pleet. De Aan­vul­lings­wet­ten geluid en bodem zijn gis­te­ren, 11 febru­a­ri 2020, inhou­de­lijk door de Eer­ste Kamer bespro­ken; bin­nen­kort volgt nog de behan­de­ling van de Aan­vul­lings­wet­ten grond­ei­gen­dom en natuur. Met de Invoe­rings­wet is in ieder geval vast komen te staan dát de Omge­vings­wet er komt. Nog ondui­de­lijk is wan­neer de we pre­cies mogen gaan wer­ken met het nieu­we stel­sel. De ver­wach­ting is dat dit van­af 1 janu­a­ri 2021 zal zijn. Over de pre­cie­ze inwer­king­tre­dings­da­tum ver­wach­ten we deze zomer meer duidelijkheid.

Het debat over de wet was lang en scherp. Belang­rij­ke thema’s waren het Digi­tal Stel­sel Omge­vings­wet, rechts­be­scher­ming, onder­steu­ning van decen­tra­le over­he­den met imple­men­ta­tie van de wet, par­ti­ci­pa­tie en finan­ci­ën. De stem­min­gen over de Invoe­rings­wet Omge­vings­wet wer­den uit­ein­de­lijk tot twee keer toe uit­ge­steld. Gis­te­ren vond zelfs nog een vier­de ter­mijn plaats. Daar­in werd de minis­ter voor Mili­eu en Wonen gevraagd te rea­ge­ren op het recent ver­sche­nen nieuws­be­richt dat het minis­te­rie van Bin­nen­land­se Zaken en Konink­rijks­re­la­ties druk uit­ge­oe­fend zou heb­ben op de Inspec­tie Leef­om­ge­ving en Trans­port om een kri­tisch rap­port niet te publiceren.

ig_vernieuwing_van_het_omgevingsrecht-png2

Info­grap­hic ver­nieu­wing van het omgevingsrecht

Het rap­port ging over de door­wer­king van nati­o­na­le belan­gen in decen­tra­le regel­ge­ving, en had daar­mee betrek­king op diver­se onder­wer­pen uit de Omge­vings­wet. Ondanks de kri­tiek van sena­to­ren in de Eer­ste Kamer heeft dit bericht niet geleid tot een nega­tie­ve uit­slag van de stem­ming over de Invoe­rings­wet Omge­vings­wet. Acht frac­ties stem­den voor; vijf stem­den tegen.

De Invoe­rings­wet van de Omge­vings­wet regelt onder meer een soe­pe­le over­gang van de bestaan­de naar de nieu­we wet­ge­ving. Inzet daar­bij is om het voor gebrui­kers zo een­vou­dig moge­lijk te maken. Bestaan­de ver­gun­nin­gen blij­ven straks bij­voor­beeld gel­den als omge­vings­ver­gun­ning en hoe­ven dus niet opnieuw aan­ge­vraagd te wor­den. De Invoe­rings­wet vult de Omge­vings­wet boven­dien op een aan­tal cru­ci­a­le pun­ten aan.

De omge­vings­ver­gun­ning voor bou­wen wordt gesplitst in een bouw­tech­ni­sche ver­gun­ning en een ruim­te­lij­ke ver­gun­ning. Gemeen­ten krij­gen meer vrij­heid om te bepa­len of een ruim­te­lij­ke ver­gun­ning voor een ont­wik­ke­ling nodig is. Daar­door kan het aan­tal aan­vra­gen voor bouw­ver­gun­nin­gen wor­den terug­ge­bracht. Dat scheelt bur­gers en bedrij­ven veel geld en tijd.

De Invoe­rings­wet bevat ook de grond­sla­gen voor het Digi­taal Stel­sel Omge­vings­wet. Bur­gers en bedrij­ven kun­nen via het loket ver­gun­nin­gen aan­vra­gen en mel­din­gen doen en zien wel­ke regels en beleid in een gebied van toe­pas­sing zijn.

De ver­goe­ding voor nadeel­com­pen­sa­tie (plan­scha­de), scha­de die bur­gers en onder­ne­mers onder­vin­den van een ini­ti­a­tief, wordt rea­lis­ti­scher. Deze wordt straks bepaald op het moment dat er echt gebouwd wordt. In het hui­di­ge recht is de ver­goe­ding vaak geba­seerd op fic­tie­ve schade.

Infographic invoeringswet

Info­grap­hic invoe­rings­wet (klik voor een gro­te­re afbeelding)

Meer weten?

Onze juri­disch advi­seurs geven u graag meer infor­ma­tie. Kijk ook eens op de site van het Minis­te­rie van BZK.