Eerste Kamer akko­ord met de Invo­er­ingswet Omgevingswet

Geplaatst op 12 feb­ru­ari 2020

Groot nieuws uit de Eerste Kamer: de Invo­er­ingswet Omgev­ingswet is aangenomen! AT Osborne draagt al jaren bij aan de tot­stand­kom­ing van de Omgev­ingswet. Ook aan deze Invo­er­ingswet hebben enkele van onze juridis­che adviseurs meegew­erkt. Het suc­ces voelt dan ook een beet­je als het onze.

Nu de Invo­er­ingswet is aangenomen is het hele stelsel van de Omgev­ingswet nog niet com­pleet. De Aan­vullingswet­ten gelu­id en bodem zijn gis­teren, 11 feb­ru­ari 2020, inhoudelijk door de Eerste Kamer bespro­ken; bin­nenko­rt vol­gt nog de behan­del­ing van de Aan­vullingswet­ten gron­deigen­dom en natu­ur. Met de Invo­er­ingswet is in ieder geval vast komen te staan dát de Omgev­ingswet er komt. Nog onduidelijk is wan­neer de we pre­cies mogen gaan werken met het nieuwe stelsel. De verwacht­ing is dat dit vanaf 1 jan­u­ari 2021 zal zijn. Over de pre­cieze inwerk­ingtred­ings­da­tum verwacht­en we deze zomer meer duidelijkheid.

Het debat over de wet was lang en scherp. Belan­grijke thema’s waren het Dig­i­tal Stelsel Omgev­ingswet, rechts­bescherming, onder­s­te­un­ing van decen­trale over­he­den met imple­men­tatie van de wet, par­tic­i­patie en finan­ciën. De stem­min­gen over de Invo­er­ingswet Omgev­ingswet wer­den uitein­delijk tot twee keer toe uit­gesteld. Gis­teren vond zelfs nog een vierde ter­mi­jn plaats. Daarin werd de min­is­ter voor Milieu en Wonen gevraagd te rea­geren op het recent ver­sch­enen nieuws­bericht dat het min­is­terie van Bin­nen­landse Zak­en en Koninkrijk­sre­laties druk uit­geoe­fend zou hebben op de Inspec­tie Leefomgev­ing en Trans­port om een kri­tisch rap­port niet te publiceren.

ig_vernieuwing_van_het_omgevingsrecht-png2

Info­graph­ic vernieuwing van het omgevingsrecht

Het rap­port ging over de door­w­erk­ing van nationale belan­gen in decen­trale regel­gev­ing, en had daarmee betrekking op diverse onder­w­er­pen uit de Omgev­ingswet. Ondanks de kri­tiek van sen­a­toren in de Eerste Kamer heeft dit bericht niet geleid tot een negatieve uit­slag van de stem­ming over de Invo­er­ingswet Omgev­ingswet. Acht frac­ties stem­den voor; vijf stem­den tegen.

De Invo­er­ingswet van de Omgev­ingswet regelt onder meer een soe­pele over­gang van de bestaande naar de nieuwe wet­gev­ing. Inzet daar­bij is om het voor gebruik­ers zo een­voudig mogelijk te mak­en. Bestaande ver­gun­nin­gen bli­jven straks bijvoor­beeld gelden als omgev­ingsver­gun­ning en hoeven dus niet opnieuw aangevraagd te wor­den. De Invo­er­ingswet vult de Omgev­ingswet boven­di­en op een aan­tal cru­ciale pun­ten aan.

De omgev­ingsver­gun­ning voor bouwen wordt ges­plitst in een bouwtech­nis­che ver­gun­ning en een ruimtelijke ver­gun­ning. Gemeen­ten kri­j­gen meer vri­jheid om te bepalen of een ruimtelijke ver­gun­ning voor een ontwik­kel­ing nodig is. Daar­door kan het aan­tal aan­vra­gen voor bouwver­gun­nin­gen wor­den terugge­bracht. Dat scheelt burg­ers en bedri­jven veel geld en tijd.

De Invo­er­ingswet bevat ook de grond­sla­gen voor het Dig­i­taal Stelsel Omgev­ingswet. Burg­ers en bedri­jven kun­nen via het loket ver­gun­nin­gen aan­vra­gen en meldin­gen doen en zien welke regels en beleid in een gebied van toepass­ing zijn.

De ver­goed­ing voor nadeel­com­pen­satie (plan­schade), schade die burg­ers en onderne­mers ondervin­den van een ini­ti­atief, wordt real­is­tis­ch­er. Deze wordt straks bepaald op het moment dat er echt gebouwd wordt. In het huidi­ge recht is de ver­goed­ing vaak gebaseerd op fic­tieve schade.

Infographic invoeringswet

Info­graph­ic invo­er­ingswet (klik voor een grotere afbeelding)

Meer weten?

Onze juridisch adviseurs geven u graag meer infor­matie. Kijk ook eens op de site van het Min­is­terie van BZK.

Deel deze pagina via

Ook interessant