Enorme ren­o­vatieop­gave vraagt opdracht­gev­er met lef

Geplaatst op 8 decem­ber 2020

De Europese doel­stelling om in tien jaar tijd 35 miljoen pan­den duurza­am te ren­ov­eren vraagt om een ste­vige pro­cesver­sneller. „Zo’n grote opgave heeft dap­pere stri­jders nodig die de volledi­ge breedte van het speelveld dur­ven te gebruiken. We moeten cre­atief denken, in hoog tem­po dooron­twikke­len en samen­werken”, zeggen Fanauw Hoppe (spe­cial­ist Duurzame Leefomgev­ing voor AT Osborne) en Ger­ben Hofmei­jer (voor­ma­lig con­sul­tant bij AT Osborne en inmid­dels werkza­am bij Rebel Nederland).

renovatieopgave

Half okto­ber maak­te de Europese Unie bek­end een ‘ren­o­vatiegolf’ te gaan uitrollen: miljoe­nen slecht geï­soleerde huizen en kan­toren in Europa ver­sneld ren­ov­eren en ver­du­urza­men. Het betre­ft de komende tien jaar 35 miljoen pan­den om de energie- en CO2-doel­stellin­­gen te halen. Om dat voor elka­ar te kri­j­gen is de Ren­o­vatiev­er­sneller in het lev­en geroepen waarin min­is­ter­ies en organ­isaties samen­werken om oude wijken in een rap tem­po te ver­du­urza­men. „Ook daar is de noodza­ak voor pro­cesin­no­vatie doorge­dron­gen. We moeten han­den en voeten geven aan de uitvo­er­ing van mon­sterk­lussen zoals deze”, stelt Ger­ben Hofmei­jer van AT Osborne.

Durven en doen

Ger­ben en Fanauw hebben die ervar­ing al in de prak­tijk opgedaan bij onder andere het pro­gram­ma Oev­erverbindin­gen van de Provin­cie Noord-Hol­­land en het ren­o­vatiepro­gram­ma van bankkan­toren van ABN AMRO. Door mark­t­par­ti­jen al in een vroeg sta­di­um bij een project te betrekken en al vanaf het begin mee te lat­en denken over de opgave en inno­vaties die daar­voor nodig zijn wordt het pro­ces ver­snelt. „Daar­bij moet je niet verwacht­en dat een aan­nemer bij het ren­ov­eren van de eerste huizen alles laat zien wat hij kan, maar wel dat hij dat bij project tien doet. Het is een kwest­ie van dur­ven, doen, accepteren dat iets niet lukt en weer dooron­twikke­len. Dat kan alleen als je vertrouwen in elka­ar hebt. Door met elka­ar een con­tract aan te gaan op basis van ambities en voor een lan­gere ter­mi­jn lukt dat”, is de ervar­ing van Fanauw.

Keuzes maken

In het hele pro­ces zijn inno­vaties hard nodig. In het pro­ces, maar ook in de ren­o­vatieop­gave. „Bedenk eens hoeveel je moet pro­duc­eren als je 35 miljoen huizen en kan­toor­pan­den wil ver­du­urza­men. Daar­voor moet je indus­tri­alis­eren. Ook dat heeft invloed op je kli­maat­doel­stellin­gen. Je moet ook hierin keuzes mak­en anders creëer je een prob­leem voor de toekomst. We moeten heel veel goed doen, maar we moeten eigen­lijk nog ont­dekken wat goed is”, stelt Gerben.

Speelruimte

Dat vergt wel een andere manier van denken. Ger­ben: „Nor­maal ligt er een vraag van een opdracht­gev­er en geeft een aan­nemer antwo­ord. Het is nodig dat je al eerder rond de tafel gaat zit­ten om samen de vraag te for­muleren en mee te denken.” Die ruimte is er stelt Fanauw: „De aanbeste­d­ingsregels zijn de kaders, maar de ruimte bin­nen die kaders zijn bred­er toe te passen dan nu gebeurt. Er is speel­ruimte, maar over­he­den en juris­ten gaan vaak voor volledi­ge vei­ligheid en spe­len dus op een smal speelveld. Je hoeft niet over de gren­zen heen, maar met dit soort opgaven moet je de ruimte opzoeken die de regels bieden, anders kom je er niet. Kor­tom; dap­pere opdracht­gev­er zoekt opdracht­ne­mer met lef.”

Sterke cocktail

Ger­ben en Fanauw hebben ook een idee hoe dit vorm kan kri­j­gen. Door bestaande ingrediën­ten samen te voe­gen tot een nog sterkere cock­tail: het Cir­cu­lair Inno­vatie Part­ner­schap (CIP). Dit is een com­bi­natie van cir­cu­lair inkopen, het inno­vatiepart­ner­schap toepassen en samen­werk­ing in pro­jec­tover­sti­j­gende partnerschappen.

Onderde­len van het CIP zijn het stellen van een hoge ambitie en het al vroeg selecteren van een mark­t­par­tij die past. „Een par­tij die zich kan com­mit­teren aan je ambities, pri­js is geen eerste selec­tiecri­teri­um”, vertelt Ger­ben. Het richt­en op samen­werken uit zich ook in het geza­men­lijk invullen van een con­tract dat de ruimte laat voor ontwik­kel­ing. De lat (ambitie) wordt hoog gelegd, maar de route er naar­toe ligt niet vast. „Eén van de doe­len is leren van elka­ar, leren van eerdere pro­jecten. Samen groeien”, aldus Ger­ben en Fanauw.

Cir­cu­lair innov­eren in de prak­tijk? Kijk op cirkel­stad

Meer informatie

Fanauw Hoppe

Strategisch (juridisch) adviseur AT Lawyers / Coördinator Duurzame Leefomgeving

+31 (0)6 106 983 14 Con­nect op LinkedIn

Deel deze pagina via

Ook interessant