Er wordt zo’n 84 mil­joen euro aan inves­te­rin­gen gedaan in de Top­cor­ri­dors voor drie bin­nen­ha­vens en Truck­par­kings. Voor het rea­li­se­ren van de maat­re­ge­len zijn suc­ces­vol­le aan­vra­gen in Brus­sel gedaan. Door te kij­ken wat er goed is van­uit de hele goe­de­ren­cor­ri­dors en niet alleen op één loca­tie, heeft de geza­men­lij­ke aan­pak Brus­sel over­tuigd voor 20% medefinanciering.

parked trucks

Voor het twee­de jaar op rij heeft het con­sor­ti­um AT Osbor­ne, Pant­eia en Con­ci­li­us het pro­gram­ma Goe­de­ren­ver­voer­cor­ri­dors bege­leid in een CEF (Con­nec­ting Euro­pe Faci­li­ty) sub­si­die­aan­vraag voor ‘safe and secu­re truck­par­king’. Ook dit jaar is de aan­vraag suc­ces­vol. In totaal is € 6,5 mil­joen geho­no­reerd voor vijf vracht­wa­gen­par­keer loca­ties in het zui­den van Neder­land met in totaal ruim 1.600 parkeerplaatsen.

AT Osbor­ne, ver­te­gen­woor­digd door Mar­ko Mars­kamp en Peter Wee­vers, had een coör­di­ne­ren­de rol in het opstel­len van de sub­si­die­aan­vraag van­uit de pro­vin­cies Noord-Bra­bant, Zuid-Hol­land, Lim­burg, Zee­land en het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat. Na een beoor­de­ling van een longlist aan ini­ti­a­tie­ven is uit­ein­de­lijk de aan­vraag opge­steld met­lo­ca­ties in Zee­land, Noord Bra­bant, Zuid Hol­land en Limburg.

De sub­si­die­aan­vraag is onder­deel van het MIRT-pro­gram­ma Goe­de­ren­ver­voer­cor­ri­dors waar collega’s Erik van der Veen en Frits Ver­hees het pro­ces­ma­na­ge­ment ver­zor­gen. Lees hier meer over dit programma.

Noord-Bra­bant is de Lead­part­ner in het pro­ject Secu­reNL 2.0 en heeft AT Osbor­ne ook aan­ge­we­zen om hen te onder­steu­nen in de coör­di­na­tie van het pro­ject. In deze rol bege­lei­den Jan Wil­lem Kuil en Mar­ko Mars­kamp (AT Osbor­ne), samen met de part­ners Pant­eia, Con­ci­li­us en Sti­mu­lus, de ini­ti­a­tief­ne­mers in de rea­li­sa­tie van de zes par­keer­plaat­sen, met een tota­le inves­te­rings­kos­ten van € 32,3 mil­joen, vol­gens de CEF sub­si­die­richt­lij­nen en de Euro­pe­se stan­daard voor vei­li­ge en bevei­lig­de parkeerplaatsen.

De CEF is een belang­rijk Euro­pees sub­si­die­pro­gram­ma voor trans­port, ener­gie en tele­com pro­jec­ten. Voor de 2019 CEF Trans­port call was een bud­get van € 1,4 mil­jard beschik­baar. Naast vei­li­ge infra­struc­tuur, zoals vracht­wa­gen par­ke­ren, richt het CEF pro­gram­ma zich op het ver­be­te­ren en ver­duur­za­men van het Trans-Euro­pees Trans­port (TEN‑T) net­werk. Of er een 2020 CEF Trans­port call is weten we na de zomer.

Lees het pers­be­richt op www.topcorridors.com.