Europese sub­si­die voor Truckparking

Geplaatst op 1 sep­tem­ber 2020

Er wordt zo’n 84 miljoen euro aan investerin­gen gedaan in de Top­cor­ri­dors voor drie bin­nen­havens en Truck­park­ings. Voor het realis­eren van de maa­trege­len zijn suc­cesvolle aan­vra­gen in Brus­sel gedaan. Door te kijken wat er goed is vanu­it de hele goed­eren­cor­ri­dors en niet alleen op één locatie, heeft de geza­men­lijke aan­pak Brus­sel over­tu­igd voor 20% medefinanciering.

parked trucks

Voor het tweede jaar op rij heeft het con­sor­tium AT Osborne, Pan­teia en Con­cil­ius het pro­gram­ma Goed­eren­ver­vo­er­cor­ri­dors begeleid in een CEF (Con­nect­ing Europe Facil­i­ty) sub­si­dieaan­vraag voor ‘safe and secure truck­park­ing’. Ook dit jaar is de aan­vraag suc­cesvol. In totaal is € 6,5 miljoen gehonoreerd voor vijf vracht­wa­gen­par­keer locaties in het zuiden van Ned­er­land met in totaal ruim 1.600 parkeerplaatsen.

AT Osborne, verte­gen­wo­ordigd door Marko Marskamp en Peter Wee­v­ers, had een coördinerende rol in het opstellen van de sub­si­dieaan­vraag vanu­it de provin­cies Noord-Bra­bant, Zuid-Hol­­land, Lim­burg, Zee­land en het min­is­terie van Infra­struc­tu­ur en Water­staat. Na een beo­ordel­ing van een longlist aan ini­ti­atieven is uitein­delijk de aan­vraag opgesteld met­lo­caties in Zee­land, Noord Bra­bant, Zuid Hol­land en Limburg.

De sub­si­dieaan­vraag is onderdeel van het MIRT-pro­­gram­­ma Goed­eren­ver­vo­er­cor­ri­dors waar collega’s Erik van der Veen en Frits Ver­hees het pro­ces­man­age­ment ver­zor­gen. Lees hier meer over dit programma.

Noord-Bra­bant is de Lead­part­ner in het project SecureNL 2.0 en heeft AT Osborne ook aangewezen om hen te onder­s­te­unen in de coör­di­natie van het project. In deze rol begelei­den Jan Willem Kuil en Marko Marskamp (AT Osborne), samen met de part­ners Pan­teia, Con­cil­ius en Stim­u­lus, de ini­ti­atiefne­mers in de real­isatie van de zes par­keer­plaat­sen, met een totale invester­ingskosten van € 32,3 miljoen, vol­gens de CEF sub­si­dierichtli­j­nen en de Europese stan­daard voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen.

De CEF is een belan­grijk Europees sub­si­diepro­gram­ma voor trans­port, energie en tele­com pro­jecten. Voor de 2019 CEF Trans­port call was een bud­get van € 1,4 mil­jard beschik­baar. Naast veilige infra­struc­tu­ur, zoals vracht­wa­gen park­eren, richt het CEF pro­gram­ma zich op het ver­beteren en ver­du­urza­men van het Trans-Europees Trans­port (TEN‑T) netwerk. Of er een 2020 CEF Trans­port call is weten we na de zomer.

Lees het pers­bericht op www.topcorridors.com.

Deel deze pagina via

Ook interessant