AT Osbor­ne leidt het con­sor­ti­um, dat in opdracht van het Minis­te­rie van IenW, de pro­vin­cies Gel­der­land en Noord-Bra­bant, ’s‑Hertogenbosch en de Regio Rivie­ren­land de gebieds­ge­richt ver­ken­ning A2 Deil-Vught uit­voert. De doel­stel­ling van de MIRT-Ver­ken­ning (MIRT staat voor Meer­ja­ren­pro­gram­ma Infra­struc­tuur, Ruim­te en Trans­port) is het oplos­sen van de hui­di­ge en toe­kom­sti­ge bereik­baar­heids­op­ga­ven door het ver­be­te­ren van de door­stro­ming op en tus­sen de knoop­pun­ten Deil en Vught op de A2 in bei­de rich­tin­gen, waar­door de betrouw­baar­heid van de reis­tijd op het net­werk en de bereik­baar­heid van het gebied per sal­do verbetert.

De ver­ken­ning is een pro­ces van trech­te­ring. Van veel moge­lij­ke maat­re­ge­len naar kans­rij­ke alter­na­tie­ven die uit­ein­de­lijk lei­den tot een voor­keur­sal­ter­na­tief dat vol­gens plan­ning eind 2020 vast­ge­steld moet worden.

Maat­re­ge­len toetsen

In een gebieds­ge­rich­te bena­de­ring met betrok­ken­heid van bur­gers, bedrij­ven, over­he­den en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties in het gebied zijn in de afge­lo­pen maan­den bij­na 300 moge­lij­ke maat­re­ge­len gefor­mu­leerd. Een deel van die maat­re­ge­len betref­fen het ver­gro­ten van de capa­ci­teit van de A2 Deil-Vught door extra asfalt. Een deel betreft maat­re­ge­len die uit­gaan van het beter benut­ten van de bestaan­de capa­ci­teit. En een deel gaat over alter­na­tie­ven bui­ten de A2. Al deze maat­re­ge­len zijn getoetst op doel­be­reik, finan­cier­baar­heid en de tech­ni­sche uit­voer­baar­heid. Dat pro­ces heeft gere­sul­teerd in de Rap­por­ta­ge Ver­die­pen­de Longlist waar­in 19 moge­lij­ke maatregelen/maatregelpakketten.

Longlist vast­ge­steld

De stuur­groep van opdracht geven­de par­tij­en heeft deze Longlist – na con­sul­ta­tie van de ambtelijke‑, maat­schap­pe­lij­ke- en bestuur­lij­ke advies­groe­pen – onlangs vast­ge­steld. Een belang­rij­ke mijl­paal. AT Osbor­ne is samen met de con­sor­ti­um­part­ners Witteveen+Bos en Pant­eia trots op het bereik­te resultaat.

In de ver­volg­fa­se wor­den de maat­re­ge­len nader op hun effec­ten gea­na­ly­seerd. Ook dit zal weer gebeu­ren in een gebieds­ge­rich­te aan­pak met betrok­ken­heid van alle sta­ke­hol­ders in het gebied.

Voor meer infor­ma­tie: www.mirtA2deilvught.nl.