Hoe we extra ben­odigde IC capaciteit doel­matig kun­nen toewijzen

Geplaatst op 14 sep­tem­ber 2020

De recente groei van het aan­tal coro­n­abesmet­tin­gen, nog voor de start van de herf­st, vormt voor velen een bron van zorg. Het is nog niet pre­cies duidelijk hoe de win­ter verdere invloed heeft op de ver­sprei­d­ing van COVID-19. Bij reg­uliere griepvirussen is deze invloed namelijk sterk. Hier­door bestaat de angst dat het COVID-19 virus, mogelijk samen met het griepvirus, in de win­ter tot een over­be­last­ing van het zorg­s­telsel zullen leiden.

Uitbreiding IC capaciteit

Om dit te voorkomen wil het kabi­net een struc­turele uit­brei­d­ing van de Inten­sive Care (IC) capaciteit naar 1.350 IC bed­den en daar­bovenop een flex­i­bele capaciteit van 350 IC bed­den. De para­doxale com­plex­iteit van dit vraagstuk is dat we moeten investeren in IC bed­den die we bij voorkeur nooit of zo min mogelijk willen gebruiken. IC zorg is relatief dure zorg en we moeten voorkomen dat we extra bed­den enkel ‘voor de leeg­stand’ creëren. Daar­naast bestaat de vraag of er vol­doende per­son­eel beschik­baar is om de max­i­male capaciteit van 1.700 bed­den te realiseren.

Ontwik­kel­ing IC zorgvraag

Dit betekent dat we de extra IC capaciteit op een doel­matige manier region­aal moeten toewi­jzen. Daar­bij moeten we ook reken­ing houden met de toekom­stige reg­uliere IC vraag, na beschik­baarheid van een COVID-19 vac­cin. Dit vraagt om regionale inzicht­en in de lan­gere ter­mi­jn con­se­quen­ties van demografis­che, epi­demi­ol­o­gis­che en tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen op IC zorg.

Toekomstige zorgvraag inzichtelijk maken

AT Osborne ontwikkelde hier­voor ELLIPSE. Hier­mee kun­nen wij vanu­it demografis­che ontwik­kelin­gen de toekom­stige vraag naar IC zorg per regio inzichtelijk te mak­en. Hier­bij houden we ook reken­ing met de impact van epi­demi­ol­o­gis­che of tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen. Daar­naast mak­en we met ELLIPSE inzichtelijk welke IC capaciteit region­aal kan wor­den vri­jge­speeld door elec­tieve pro­duc­tie uit te stellen. Op deze manier kun­nen ged­if­fer­en­tieerde afbouwscenario’s wor­den ontwikkeld, bijvoor­beeld per ROAZ regio (acute zorg), in geval van een nieuwe crisissituatie.

Zo maakt ELLIPSE de invloed van ontwik­kelin­gen en ambities op de zorgvraag en de ben­odigde capaciteit snel inzichtelijk. Op deze manier kun­nen keuzes voor de uit­brei­d­ing of ver­min­der­ing van de capaciteit goed onder­bouwd wor­den. Wilt u ook data gedreven keuzes mak­en voor de toekomst? Wij lat­en graag zien wat ELLIPSE voor u kan betekenen!

Deel deze pagina via

Ook interessant