De recen­te groei van het aan­tal coro­na­be­smet­tin­gen, nog voor de start van de herfst, vormt voor velen een bron van zorg. Het is nog niet pre­cies dui­de­lijk hoe de win­ter ver­de­re invloed heeft op de ver­sprei­ding van COVID-19. Bij regu­lie­re griep­vi­rus­sen is deze invloed name­lijk sterk. Hier­door bestaat de angst dat het COVID-19 virus, moge­lijk samen met het griep­vi­rus, in de win­ter tot een over­be­las­ting van het zorg­stel­sel zul­len leiden.

Uit­brei­ding IC capaciteit

Om dit te voor­ko­men wil het kabi­net een struc­tu­re­le uit­brei­ding van de Inten­si­ve Care (IC) capa­ci­teit naar 1.350 IC bed­den en daar­bo­ven­op een flexi­be­le capa­ci­teit van 350 IC bed­den. De para­doxa­le com­plexi­teit van dit vraag­stuk is dat we moe­ten inves­te­ren in IC bed­den die we bij voor­keur nooit of zo min moge­lijk wil­len gebrui­ken. IC zorg is rela­tief dure zorg en we moe­ten voor­ko­men dat we extra bed­den enkel ‘voor de leeg­stand’ cre­ë­ren. Daar­naast bestaat de vraag of er vol­doen­de per­so­neel beschik­baar is om de maxi­ma­le capa­ci­teit van 1.700 bed­den te realiseren.

Ont­wik­ke­ling IC zorgvraag

Dit bete­kent dat we de extra IC capa­ci­teit op een doel­ma­ti­ge manier regi­o­naal moe­ten toe­wij­zen. Daar­bij moe­ten we ook reke­ning hou­den met de toe­kom­sti­ge regu­lie­re IC vraag, na beschik­baar­heid van een COVID-19 vac­cin. Dit vraagt om regi­o­na­le inzich­ten in de lan­ge­re ter­mijn con­se­quen­ties van demo­gra­fi­sche, epi­de­mi­o­lo­gi­sche en tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen op IC zorg.

Toe­kom­sti­ge zorg­vraag inzich­te­lijk maken

AT Osbor­ne ont­wik­kel­de hier­voor ELLIPSE. Hier­mee kun­nen wij van­uit demo­gra­fi­sche ont­wik­ke­lin­gen de toe­kom­sti­ge vraag naar IC zorg per regio inzich­te­lijk te maken. Hier­bij hou­den we ook reke­ning met de impact van epi­de­mi­o­lo­gi­sche of tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen. Daar­naast maken we met ELLIPSE inzich­te­lijk wel­ke IC capa­ci­teit regi­o­naal kan wor­den vrij­ge­speeld door elec­tie­ve pro­duc­tie uit te stel­len. Op deze manier kun­nen gedif­fe­ren­ti­eer­de afbouwscenario’s wor­den ont­wik­keld, bij­voor­beeld per ROAZ regio (acu­te zorg), in geval van een nieu­we crisissituatie.

Zo maakt ELLIPSE de invloed van ont­wik­ke­lin­gen en ambi­ties op de zorg­vraag en de beno­dig­de capa­ci­teit snel inzich­te­lijk. Op deze manier kun­nen keu­zes voor de uit­brei­ding of ver­min­de­ring van de capa­ci­teit goed onder­bouwd wor­den. Wilt u ook data gedre­ven keu­zes maken voor de toe­komst? Wij laten graag zien wat ELLIPSE voor u kan betekenen!