Na jaren voor­be­rei­ding en plan­ning, ver­gun­nin­gen, de bouw en de start van de behan­de­ling van pati­ën­ten vorig jaar, is sinds half juli alle pro­to­nen­the­ra­pie appa­ra­tuur offi­ci­eel van Hol­landPTC. Leve­ran­cier Vari­an heeft alle appa­ra­tuur overgedragen.

Tes­ten oog­lijn star­ten, behan­de­ling ver­wacht in december

Hol­landPTC behan­delt al sinds sep­tem­ber 2018 pati­ën­ten, op de kor­te ter­mijn ver­an­dert er voor de pati­ën­ten wat dat betreft niet veel. Wel is er meer capa­ci­teit waar­door het aan­tal pati­ën­ten dat we per dag kun­nen behan­de­len ver­der kan stij­gen. Ook is de oog­lijn opge­le­verd. Hol­landPTC heeft als eni­ge in Neder­land deze behan­del­ruim­te voor pati­ën­ten met oog­tu­mo­ren. De tes­ten om de oog­lijn kli­nisch in gebruik te nemen kun­nen gaan star­ten, zodat bin­nen­kort pati­ën­ten niet lan­ger naar het bui­ten­land hoe­ven voor deze behan­de­ling. De ver­wach­ting is dat in decem­ber 2019 de eer­ste pati­ënt bij Hol­landPTC behan­deld wordt.

Onder­zoek voor pre­cie­ze­re protonentherapie

Naast de oog­lijn zijn ook de onder­zoeks­bun­del­lijn en de 2 CT scan­ners op rails opge­le­verd. Bin­nen­kort star­ten de eer­ste onder­zoe­kers hun expe­ri­men­ten om pro­to­nen­the­ra­pie nog pre­cie­zer te maken. De CT op rails in de behan­del­ruim­te maakt het moge­lijk om de dosis nog gerich­ter af te geven in de tumor, zodat omlig­gend gezond weef­sel beter gespaard wordt. Dit noe­men we adap­tie­ve pro­to­nen­the­ra­pie en is een stap naar nog bete­re zorg voor de patiënt.

Behan­de­lin­gen in HollandPTC

Op dit moment behan­delt Hol­landPTC pati­ën­ten met hoofd-hals tumo­ren, her­sen­tu­mo­ren, tumo­ren in de wer­vel­ko­lom (chordomen/chondrosarcomen) en pati­ën­ten met borstkanker.

Over Hol­landPTC

Hol­landPTC is een zelf­stan­dig poli­kli­nisch cen­trum voor pro­to­nen­the­ra­pie, weten­schap­pe­lijk onder­zoek en onder­wijs in Delft. Het is opge­richt door Eras­mus MC, LUMC en TU Delft en vormt met deze cen­tra een actief samen­wer­kings­ver­band in zorg, onder­wijs en weten­schap. Hol­landPTC behan­delt pati­ën­ten uit heel Neder­land. Naast pati­ën­ten­zorg is onder­wijs en weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar de meer­waar­de en effec­ti­vi­teit van pro­to­nen­the­ra­pie en de (tech­ni­sche) ver­be­te­ring van deze behan­de­ling een belang­rijk speer­punt van HollandPTC.

Erik Dijk­man was meer dan 10 jaar als pro­ject­ma­na­ger betrok­ken bij dit project:

Met de accep­ta­tie van de laat­ste 2 bestra­lings­bun­kers zit mijn werk van meer dan 10 jaar er bij­na op! Neder­land beschikt nu voor het eerst over een pro­to­nen­be­stra­lings­bun­ker spe­ci­fiek voor oog­tu­mo­ren en een spe­ci­fiek voor R&D doel­ein­den. Ik wens het team van Hol­landPTC heel veel suc­ces met de behan­de­ling van pati­ën­ten en het doen van baan­bre­kend onderzoek!