Don­der­dag 31 okto­ber was de offi­ci­ë­le ope­ning van het Ima­ging Cen­ter. Prin­ses Maxi­ma, mooie spee­ches, een gave film van het gebouw en een ‘mind­blo­wing’ illu­si­o­nist bij de ope­ning van het Ima­ging Cen­ter. Naast de stress en de waan van de dag, goed om even stil te staan bij de suc­ces­sen die al behaald zijn en waar­voor we het doen! Het Ima­ging Cen­ter is een toon­aan­ge­vend gebouw waar pati­ën­ten, onder­zoek en pro­duc­tie (door BV Cyclo­tron) bij elkaar komen.

Ook BV Cyclo­tron VU is hier sinds kort gehuis­vest in het Ima­ging Cen­ter. De ver­hui­zing is weder­om een com­plex en fas­ci­ne­rend pro­ject, waar­aan AT Osbor­ne een bij­dra­ge mag leve­ren. Col­le­ga Erik Dijk­man ver­tel­de hoe deze com­plexe ver­hui­zing in z’n werk gaat.

AT Osbor­ne helpt mee aan de ver­hui­zing van BV Cyclo­tron naar het nieu­we Ima­ging Cen­ter van het VUmc. Deze wereld­wij­de spe­ler op het gebied van iso­to­pen en tra­cers bevindt zich op ‘slechts’ 500 meter afstand van zijn nieu­we loca­tie. Toch is dit ‘once in a life­ti­me’ pro­ject erg com­plex. Het nieu­we gebouw moet vei­lig zijn voor mede­wer­kers, pati­ën­ten en omge­ving; er gaat (radio­ac­tie­ve) appa­ra­tuur ver­huisd wor­den, zoals een cyclo­tron (deel­tjes­ver­snel­ler) en er wordt hoog­waar­di­ge lab appa­ra­tuur besteld, geïn­stal­leerd en geva­li­deerd op de nieu­we loca­tie. Tevens wordt daar de pro­duc­tie van radio­far­ma­ca opge­start, zon­der dat de pro­duc­tie van het bedrijf op de oude loca­tie wordt stop­ge­zet. De pro­ject­ma­na­gers van AT Osbor­ne zijn de spin in het web van al deze onder­de­len. Zij zor­gen ervoor dat de juis­te vra­gen aan de juis­te men­sen wor­den gesteld, ieder­een weet wat hij of zij moet doen, dat de onder­lin­ge afhan­ke­lijk­he­den dui­de­lijk zijn en zij bewa­ken de finan­ci­ën van dit project.

Ope­ning Ima­ging Cen­ter 2

In de media

Ver­schil­len­de media besteed­de aan­dacht aan de ope­ning, waar­on­der Nieuw­suur. Ook in het Parool een leuk stuk over het nieu­we gebouw, waar Guus van Don­gen spreekt over ‘een radio­ac­tie­ve tomtom’ en BV Cyclo­tron in de kel­der, waar­voor wij de tran­si­tie en opstart naar de nieu­we loca­tie bege­lei­den. Een com­plexe en uit­da­gen­de klus om een GMP faci­li­teit met meer­de­re cle­an­rooms ten behoe­ve van de pro­duc­tie van radio­ac­tie­ve tra­cers te rea­li­se­ren, con­form de streng­ste regel­ge­ving. Het Ima­ging Cen­ter gebouw is nu (bij­na) gereed, ons werk om BV Cyclo­tron ope­ra­ti­o­neel te krij­gen begint nu eigen­lijk pas. Zoals het Parool zegt: “Het huza­ren­stuk bevindt zich in de kel­der.” Ook Amster­dam UMC schreef een artikel.