Imag­ing Cen­ter offi­cieel geopend

Geplaatst op 1 novem­ber 2019

Don­derdag 31 okto­ber was de offi­ciële open­ing van het Imag­ing Cen­ter. Prins­es Max­i­ma, mooie speech­es, een gave film van het gebouw en een ‘mind­blow­ing’ illu­sion­ist bij de open­ing van het Imag­ing Cen­ter. Naast de stress en de waan van de dag, goed om even stil te staan bij de suc­cessen die al behaald zijn en waar­voor we het doen! Het Imag­ing Cen­ter is een toon­aangevend gebouw waar patiën­ten, onder­zoek en pro­duc­tie (door BV Cyclotron) bij elka­ar komen.

Ook BV Cyclotron VU is hier sinds kort gehuisvest in het Imag­ing Cen­ter. De ver­huiz­ing is wederom een com­plex en fascinerend project, waaraan AT Osborne een bij­drage mag lev­eren. Col­le­ga Erik Dijk­man vertelde hoe deze com­plexe ver­huiz­ing in z’n werk gaat.

AT Osborne helpt mee aan de ver­huiz­ing van BV Cyclotron naar het nieuwe Imag­ing Cen­ter van het VUmc. Deze wereld­wi­jde spel­er op het gebied van iso­topen en trac­ers bevin­dt zich op ‘slechts’ 500 meter afs­tand van zijn nieuwe locatie. Toch is dit ‘once in a life­time’ project erg com­plex. Het nieuwe gebouw moet veilig zijn voor medew­erk­ers, patiën­ten en omgev­ing; er gaat (radioac­tieve) appa­ratu­ur ver­huisd wor­den, zoals een cyclotron (deelt­jesver­sneller) en er wordt hoog­waardi­ge lab appa­ratu­ur besteld, geïn­stalleerd en gevalideerd op de nieuwe locatie. Tevens wordt daar de pro­duc­tie van radio­far­ma­ca opges­tart, zon­der dat de pro­duc­tie van het bedri­jf op de oude locatie wordt stopgezet. De pro­ject­man­agers van AT Osborne zijn de spin in het web van al deze onderde­len. Zij zor­gen ervoor dat de juiste vra­gen aan de juiste mensen wor­den gesteld, iedereen weet wat hij of zij moet doen, dat de onder­linge afhanke­lijkhe­den duidelijk zijn en zij bewak­en de finan­ciën van dit project.

Open­ing Imag­ing Cen­ter 2

In de media

Ver­schil­lende media besteed­de aan­dacht aan de open­ing, waaron­der Nieuw­su­ur. Ook in het Parool een leuk stuk over het nieuwe gebouw, waar Guus van Don­gen spreekt over ‘een radioac­tieve tom­tom’ en BV Cyclotron in de kelder, waar­voor wij de tran­si­tie en opstart naar de nieuwe locatie begelei­den. Een com­plexe en uitda­gende klus om een GMP faciliteit met meerdere clean­rooms ten beho­eve van de pro­duc­tie van radioac­tieve trac­ers te realis­eren, con­form de streng­ste regel­gev­ing. Het Imag­ing Cen­ter gebouw is nu (bij­na) gereed, ons werk om BV Cyclotron oper­a­tion­eel te kri­j­gen begint nu eigen­lijk pas. Zoals het Parool zegt: “Het huzaren­stuk bevin­dt zich in de kelder.” Ook Ams­ter­dam UMC schreef een artikel.

Deel deze pagina via

Ook interessant