Zit jij in de laat­ste fase van je Mas­ter stu­die en wil je meer weten over het advies vak? Wij zijn trots op ons bedrijf en delen dat graag met jou, tij­dens onze onli­ne Inhou­se mid­dag, op don­der­dag 4 febru­a­ri. Meld je nu aan!

Tij­dens de Inhou­se mid­dag nemen we je mee in een dag uit het leven van onze con­sul­tants. Je gaat aan de slag met een casus en ver­vol­gens ont­moet je collega’s via een onli­ne meet-and-greet bor­rel. De unie­ke kans dus om op een laag­drem­pe­li­ge manier te oefe­nen met jouw kwa­li­tei­ten en je te ori­ën­te­ren qua toe­komst­per­spec­tief in de con­sul­tan­cy! Dit alles gebeurt in Micro­soft Teams. De focus ligt deze keer op gezond­heids­zorg en vast­goed. Later in het jaar volgt een Inhou­se mid­dag voor stu­den­ten met affi­ni­teit op het gebied van infrastructuur.

Wie zijn wij?

De inrich­ting van de leef­om­ge­ving draagt in belang­rij­ke mate bij aan het wel­zijn van de mens. Denk daar­bij aan onbe­lem­mer­de mobi­li­teit, een schoon en vei­lig mili­eu, pas­sen­de huis­ves­ting en goe­de gezond­heids­zorg. AT Osbor­ne draagt daar­aan bij met duur­za­me oplos­sin­gen. Onze focus ligt op toe­komst­be­sten­di­ge infra­struc­tuur, gezon­de samen­le­ving en duur­za­me leef­om­ge­ving. Ons mot­to is: ‘Urban Mat­ters, Peo­p­le Matter’.

Wij leg­gen ver­bin­din­gen, tus­sen betrok­ken par­tij­en, tus­sen plan­nen en prak­tijk en tus­sen de klant en ons. Wij zijn vast­hou­dend, omdat wij uit erva­ring weten dat voor elk vraag­stuk een oplos­sing is. Met ruim 150 spe­ci­a­lis­ten, (juri­di­sche) con­sul­tants en (project)managers, wer­ken wij met onze opdracht­ge­vers aan het bes­te resultaat.

Als pro­fes­si­o­nal bij AT Osbor­ne werk je aan bij­zon­de­re pro­jec­ten met een gro­te impact. Impact op de direc­te leef­om­ge­ving en daar­mee van belang voor de maat­schap­pij. Pro­jec­ten waar je trots op kunt zijn.

AT Osbor­ne is niet voor niets ‘a Gre­at Pla­ce to Work’. We bie­den je alle vrij­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid om je eigen agen­da te bepa­len. Je werkt voor inspi­re­ren­de klan­ten aan com­plexe pro­jec­ten die vra­gen om een inhou­de­lij­ke en prag­ma­ti­sche bena­de­ring. Naast een uit­da­gend pro­jec­ten­aan­bod, beschik je als con­sul­tant over een net­werk van 150 slim­me collega’s die inhou­de­lijk net zo bedre­ven zijn als jij. Diver­se vak­groe­pen en over­leg­gen bie­den je de kans je ken­nis bij te hou­den en te klank­bor­den over vraag­stuk­ken. Via AT Osbor­ne Aca­de­my inves­te­ren we daar­naast in een uit­ge­breid trai­nings­aan­bod waar­uit je kunt kie­zen. AT Osbor­ne ken­merkt zich als een pro­fes­si­o­ne­le werk­om­ge­ving met toe­ge­wij­de en cre­a­tie­ve door­zet­ters. Naast har­de wer­kers zijn wij ech­te team­spe­lers en vin­den we ple­zier maken net zo belang­rijk! We orga­ni­se­ren gere­geld team­uit­jes, bor­rels, lezin­gen en sportactiviteiten.

Wie ben jij?

Jíj bent een ener­gie­ke WO-stu­dent in de laat­ste fase van je mas­ter en ori­ën­te­rend naar je eer­ste baan. Je hebt affi­ni­teit met de gezond­heids­zorg of vast­goed en je volgt een bouw­kun­di­ge of tech­ni­sche oplei­ding. Je wordt enthou­si­ast van de pro­jec­ten die we doen en bent maat­schap­pe­lijk betrok­ken. Je bent scherp, ana­ly­tisch sterk, nieuws­gie­rig, onder­ne­mend en asser­tief. Je hebt oog voor men­sen en kan ver­bin­den. En je kunt je goed zelf­stan­dig red­den, maar vraagt om hulp wan­neer je dat nodig hebt.

Later in het jaar volgt een Inhou­se mid­dag voor stu­den­ten met affi­ni­teit met infra­struc­tuur. Houd daar­voor de web­si­te in de gaten.

Ik wil erbij zijn!

Ben je enthou­si­ast gewor­den? Meld je dan nu aan! Dit kan uiter­lijk t/m 25 janu­a­ri 2021. Graag ont­van­gen we van jou een kor­te moti­va­tie, waar­in je aan­geeft waar­om je bij de inhou­se dag wil zijn, en je cv.

Kan­sen bij AT Osborne

Wil jij je als ambi­ti­eu­ze star­ter bin­nen no-time ont­wik­ke­len tot advi­seur? Werk je graag aan inge­wik­kel­de vraag­stuk­ken met een maat­schap­pe­lij­ke impact, bij opdracht­ge­vers die ertoe doen? AT Osbor­ne zoekt voort­du­rend afstu­deer­ders en star­ters die de lat hoog leggen.

Wil je, naast de Inhou­se dag, weten wat je nog meer bij ons kunt doen? Check onze actu­e­le vaca­tu­res of meld je aan voor onze nieuws­brief ‘Wer­ken bij’ met de laat­ste vacatures.