Inhouse mid­dag AT Osborne

Geplaatst op 18 feb­ru­ari 2021

Zit jij in de laat­ste fase van je Mas­ter studie en wil je meer weten over het advies vak? Wij zijn trots op ons bedri­jf en delen dat graag met jou, tij­dens onze online Inhouse mid­da­gen. De eerstvol­gende mid­dag is op don­derdag 22 april. Dan is de mid­dag gericht op stu­den­ten met affiniteit met infra­struc­tu­ur, gebied­son­twik­kel­ing en duurza­amheid. Meld je nu aan via het for­muli­er onder­aan deze pagina!

Tij­dens de Inhouse mid­dag nemen we je mee in een dag uit het lev­en van onze con­sul­tants. Je gaat aan de slag met een casus en ver­vol­gens ont­moet je collega’s via een online meet-and-greet bor­rel. De unieke kans dus om op een laag­drem­pelige manier te oefe­nen met jouw kwaliteit­en en je te oriën­teren qua toekom­st­per­spec­tief in de con­sul­tan­cy! Dit alles gebeurt in Microsoft Teams. De focus ligt op infra­struc­tu­ur, gebied­son­twik­kel­ing en duurzaamheid.

Wie zijn wij?

De inricht­ing van de leefomgev­ing draagt in belan­grijke mate bij aan het welz­i­jn van de mens. Denk daar­bij aan onbelem­merde mobiliteit, een schoon en veilig milieu, passende huisvest­ing en goede gezond­hei­d­szorg. AT Osborne draagt daaraan bij met duurzame oplossin­gen. Onze focus ligt op toekom­st­bestendi­ge infra­struc­tu­ur, gezonde samen­lev­ing en duurzame leefomgev­ing. Ons mot­to is: ‘Urban Mat­ters, Peo­ple Matter’.

We leggen verbindin­gen, tussen betrokken par­ti­jen, tussen plan­nen en prak­tijk en tussen de klant en ons. Wij zijn vasthoudend, omdat wij uit ervar­ing weten dat voor elk vraagstuk een oploss­ing is. Met ruim 150 spe­cial­is­ten, (juridis­che) con­sul­tants en (project)managers, werken wij met onze opdracht­gev­ers aan het beste resultaat.

Als pro­fes­sion­al bij AT Osborne werk je aan bij­zon­dere pro­jecten met een grote impact. Impact op de directe leefomgev­ing en daarmee van belang voor de maatschap­pij. Pro­jecten waar je trots op kunt zijn.

AT Osborne is niet voor niets ‘a Great Place to Work’. We bieden je alle vri­jheid en ver­ant­wo­ordelijkheid om je eigen agen­da te bepalen. Je werkt voor inspir­erende klanten aan com­plexe pro­jecten die vra­gen om een inhoudelijke en prag­ma­tis­che benader­ing. Naast een uitda­gend pro­jecte­naan­bod, beschik je als con­sul­tant over een netwerk van 150 slimme collega’s die inhoudelijk net zo bedreven zijn als jij. Diverse vak­groepen en over­leggen bieden je de kans je ken­nis bij te houden en te klankbor­den over vraagstukken. Via AT Osborne Acad­e­my investeren we daar­naast in een uit­ge­breid train­ingsaan­bod waaruit je kunt kiezen. AT Osborne ken­merkt zich als een pro­fes­sionele werkomgev­ing met toegewi­jde en cre­atieve doorzetters. Naast harde werk­ers zijn wij echte team­spel­ers en vin­den we plezi­er mak­en net zo belan­grijk! We organ­is­eren geregeld tea­muit­jes, bor­rels, lezin­gen en sportactiviteiten.

Wie ben jij?

Jíj bent een energieke WO-stu­­dent in de laat­ste fase van je mas­ter en oriën­terend naar je eerste baan. Je hebt affiniteit met de infra­struc­tu­ur, gebied­son­twik­kel­ing en/of duurza­amheid. Je wordt ent­hou­si­ast van de pro­jecten die we doen en bent maatschap­pelijk betrokken. Je bent scherp, ana­lytisch sterk, nieuws­gierig, onderne­mend en asser­tief. Je hebt oog voor mensen en kan verbinden. En je kunt je goed zelf­s­tandig red­den, maar vraagt om hulp wan­neer je dat nodig hebt.

Kansen bij AT Osborne

Wil jij je als ambitieuze starter bin­nen no-time ontwikke­len tot adviseur? Werk je graag aan ingewikkelde vraagstukken met een maatschap­pelijke impact, bij opdracht­gev­ers die ertoe doen? AT Osborne zoekt voort­durend afs­tudeerders en starters die de lat hoog leggen.

Wil je, naast de Inhouse dag, weten wat je nog meer bij ons kunt doen? Check onze actuele vaca­tures of meld je aan voor onze nieuws­brief ‘Werken bij’ met de laat­ste vacatures.

Ik ben erbij!

Meld je voor 12 april aan via onder­staand formulier.


    Deel deze pagina via

    Ook interessant