Inspir­erende eerste Cam­pus Day

Geplaatst op 21 juni 2019

Op don­derdag 20 juni was het zover! De eerste edi­tie van het con­gres Cam­pus Day. De organ­isatie lag in han­den van Smart Work­Place, samen met haar part­ners Aes­tate, AT Osborne, Roy­al Haskon­ingDHV en Twyn­stra Gud­de. Het con­gres was in het Vic­tor J. Kon­ings­berg­erge­bouw bij Uni­ver­siteit Utrecht; een passende locatie, mid­den tussen de mensen waar het om gaat: de studenten.

De doel­groep was heel breed: alle gebruik­ers van de cam­pus. Stu­den­ten, onder­zoek­ers en medew­erk­ers. Maar ook start ups en scale ups en andere bedri­jven die op de cam­pus een plek hebben. En natu­urlijk niet te ver­geten: pub­lieke organ­isaties, provin­cies en gemeen­ten waar de cam­pussen zit­ten. Die hebben er een groot belang bij dat zo’n cam­pus ingebed is in de samen­lev­ing. In totaal waren er zo’n 130 mensen bij het even­e­ment aanwezig.

Het the­ma van deze 1e edi­tie van Cam­pus Day was ‘Com­mu­ni­ty op de Cam­pus’. Drie ver­schil­lende keynotep­re­sen­taties van: Bart Valks (TU Delft, onder­zoek­er) over ‘Smart Cam­pus Tools’, Franc van Nunen (Vri­je Uni­ver­siteit, directeur Cam­pu­son­twik­kel­ing) over ‘Cam­pus als enabler’ en John Dane (Hogeschool Zee­land, voorzit­ter van bestu­ur) over ‘Cam­pus ontwikkelt talent’.

In drie ron­des, met elk vier work­shops, werd er ver­vol­gens op elk rel­e­vant onder­w­erp wel een passende work­shop gebo­den. En dat alles bin­nen de thema’s inspi­ratie, inno­vatie en real­isatie. Zo kwa­men onder meer aan bod: de cam­pus van de toekomst, mobiliteit, cir­cu­laire ambities en smart oplossin­gen voor de cam­pus­ge­bruik­er. Uit­er­aard was er ook ruimte voor goede gesprekken, tij­dens de netwerkborrel.

Deel­ne­mers stelden het zeer op pri­js dat de organ­is­erende part­ners geza­men­lijk zo’n even­e­ment neerzetten, met de meer­waarde voor de deel­ne­mers als mid­delpunt. Voor de organ­isatie smaak­te het con­gres zek­er naar meer, dus: wordt vervolgd!

Lees ook het ver­slag van Cam­pus Day 2019!

Deel deze pagina via

Ook interessant