Op don­der­dag 20 juni was het zover! De eer­ste edi­tie van het con­gres Cam­pus Day. De orga­ni­sa­tie lag in han­den van Smart Work­Pla­ce, samen met haar part­ners Aes­ta­te, AT Osbor­ne, Roy­al Has­ko­ningD­HV en Twynstra Gud­de. Het con­gres was in het Vic­tor J. Konings­ber­ger­ge­bouw bij Uni­ver­si­teit Utrecht; een pas­sen­de loca­tie, mid­den tus­sen de men­sen waar het om gaat: de studenten.

De doel­groep was heel breed: alle gebrui­kers van de cam­pus. Stu­den­ten, onder­zoe­kers en mede­wer­kers. Maar ook start ups en sca­le ups en ande­re bedrij­ven die op de cam­pus een plek heb­ben. En natuur­lijk niet te ver­ge­ten: publie­ke orga­ni­sa­ties, pro­vin­cies en gemeen­ten waar de cam­pus­sen zit­ten. Die heb­ben er een groot belang bij dat zo’n cam­pus inge­bed is in de samen­le­ving. In totaal waren er zo’n 130 men­sen bij het eve­ne­ment aanwezig.

Het the­ma van deze 1e edi­tie van Cam­pus Day was ‘Com­mu­ni­ty op de Cam­pus’. Drie ver­schil­len­de key­no­te­pre­sen­ta­ties van: Bart Valks (TU Delft, onder­zoe­ker) over ‘Smart Cam­pus Tools’, Franc van Nunen (Vrije Uni­ver­si­teit, direc­teur Cam­pus­ont­wik­ke­ling) over ‘Cam­pus als ena­bler’ en John Dane (Hoge­school Zee­land, voor­zit­ter van bestuur) over ‘Cam­pus ont­wik­kelt talent’.

In drie ron­des, met elk vier work­shops, werd er ver­vol­gens op elk rele­vant onder­werp wel een pas­sen­de work­shop gebo­den. En dat alles bin­nen de thema’s inspi­ra­tie, inno­va­tie en rea­li­sa­tie. Zo kwa­men onder meer aan bod: de cam­pus van de toe­komst, mobi­li­teit, cir­cu­lai­re ambi­ties en smart oplos­sin­gen voor de cam­pus­ge­brui­ker. Uiter­aard was er ook ruim­te voor goe­de gesprek­ken, tij­dens de netwerkborrel.

Deel­ne­mers stel­den het zeer op prijs dat de orga­ni­se­ren­de part­ners geza­men­lijk zo’n eve­ne­ment neer­zet­ten, met de meer­waar­de voor de deel­ne­mers als mid­del­punt. Voor de orga­ni­sa­tie smaak­te het con­gres zeker naar meer, dus: wordt vervolgd!

Lees ook het ver­slag van Cam­pus Day 2019!