Inter­es­sante per­spec­tieven voor co-cre­atie op de campus

Geplaatst op 10 decem­ber 2020

Hoewel er nog veel onzek­er­he­den zijn, is er voor co-cre­atie op de cam­pus veel toekom­st­per­spec­tief. Dat bleek op 8 decem­ber tij­dens het online event ‘Co-cre­atie op de campus’.

Nadat de aan­wezi­gen waren welkom geheten door Wim Kooy­man van Smart Work­Place, wond de eerste keynote-sprek­er, Mir­jam Bult-Spier­ing, vicevoorzit­ter van het Col­lege van Bestu­ur van de Uni­ver­siteit Twente, er geen doek­jes om: “De sit­u­atie voor ons wordt geken­merkt door drie ele­menten: onzek­er­heid, onzek­er­heid en onzek­er­heid.” Om daar toch goed op in te spe­len is het vol­gens Bult nodig om zo veel mogelijk per­spec­tieven te doordenken.

In haar pre­sen­tatie behan­delde ze er vijf: shared facil­i­ties, high flex werken, de quin­tu­ple helix, tijd- en plaat­son­afhanke­lijk werken en het sci­ence park als urban vil­lage. Uitein­delijk bestaat vol­gens Bult de bli­jvende waarde van de cam­pus uit drie ele­menten: het creëren van een veilige omgev­ing, een omgev­ing zijn die com­mu­ni­tyvorm­ing facili­teert en het 4‑P uit­gangspunt: Pub­liek, Pri­vaat, Peo­ple en Part­ner­ship. Ook had ze voor bestu­ur­ders nog een advies: kom los van insti­tu­tionele grenzen.

De tweede keynote-sprek­er, Stan Gie­len, voorzit­ter van de NWO (Ned­er­landse organ­isatie voor Weten­schap­pelijk Onder­zoek), behan­delde allereerst wat we onder een cam­pus wordt ver­staan, daar­na wat een cam­pus c.q. ecosys­teem suc­cesvol maakt, ver­vol­gens wat de impact van COVID-19 op korte en lange ter­mi­jn is en wat de toekomst is. Een cam­pus is meestal ‘een verza­mel­ing gebouwen en faciliteit­en van een of meerdere ken­nisin­stellin­gen waarin onder­wi­js, onder­zoek en maatschap­pelijke impact (met onderne­mer­schap als onderdeel) verenigd zijn. Dat is belan­grijk, aldus Gie­len, omdat onder­wi­js, onder­zoek, inno­vatie en onderne­mer­schap een per­fecte com­bi­natie zijn voor nieuwe ideeën en werkgele­gen­heid. Boven­di­en zijn uni­ver­siteit­en ‘goed­koop’ wat betre­ft infra­struc­tu­ur, faciliteit­en en ken­nis en zijn ze goed voor pro­duc­tie en ken­nisover­dracht. Ook is een cam­pus c.q. uni­ver­siteit een mag­neet voor tal­ent en heeft het aan­toon­bare impact voor weten­schap en samen­lev­ing. Co-cre­atie op de cam­pus is vol­gens Gie­len suc­cesvol, wanneer:

  • er een heldere breed gedra­gen visie is, gepaard met een con­sis­tent lang­jarig beleid
  • er een gemeen­schap­pelijk gedra­gen ambitie is door een com­ple­men­tair team van stakeholders
  • de cam­pus niet alleen gebruikt wordt voor pub­­liek-pri­­vate samen­werk­ing maar ook voor pub­­liek-pub­­lieke samenwerking

Onmis­baar op de cam­pus is voor Gie­len de aan­wezigheid van hoog­waardig onder­zoek en onder­wi­js. Ten eerste van­wege het aantrekken van tal­ent en ten tweede voor het opbouwen voor een pool van hoog­waardi­ge experts. Om ver­vol­gens het suc­ces te meten kun je kijken naar veel spin-off bedri­jven en start-ups, naar vrucht­bare samen­werk­ing met maatschap­pelijke spel­ers of naar de ambitie c.q. visie van een cam­pus. Uitein­delijk bepaal je echter zelf de cri­te­ria voor suc­ces aldus Gie­len. Kern moet in ieder geval zijn unieke hoog­waardi­ge ken­nis met onder­zoek en onder­wi­js, de sym­biose van meerdere actieve par­ti­jen met aan­toon­bare meer­waarde en aan­toon­bare maatschap­pelijke impact.

Gie­len had ook een aan­tal adviezen met betrekking tot co-cre­atie op de campus:

  • kies een beperkt aan­tal onderwerpen
  • zorg voor een langeter­mi­jn­com­mit­ment van alle betrokke­nen inclusief de overheid
  • maatschap­pelijke impact is vaak het lang­durig ver­lengstuk van onderzoek
  • onder­zoek­er: kies tijdig voor een uni­ver­si­taire car­rière of voor een posi­tie als ondernemer

De impact van COVID-19 op de cam­pus is vol­gens Gie­len onder meer dat de ICT-sec­­tor zal groeien, dat de maakin­dus­trie gedeel­telijk zal terugkomen en dat dien­sten­sec­tor meer zal moeten investeren in R&D.

Gie­len sloot opti­mistisch af over het the­ma. De mogelijkhe­den voor co-cre­atie op de cam­pus zullen toen­e­men, maar ook de vraag uit de samen­lev­ing ‘wat het nut is van uni­ver­siteit­en’. Co-cre­atie op de cam­pus met een groot aan­tal maatschap­pelijke spel­ers is dan een goede manier om onder­zoek, onder­wi­js en onderne­mer­schap te ver­sterken en om maatschap­pelijke impact van uni­ver­siteit­en vorm te geven.

Na de keynote-sprek­ers waren er twee keynote­sessies, over con­tractvorm­ing als voed­ings­bo­dem voor suc­ces, en over samen­werken op de cam­pus: urgen­tie en uitdagin­gen. De eerste online ver­sie van Cam­pus Day sloot af met twee inspi­ratiesessies, over onder­wi­js op de cam­pus en over stud­eren op de campus.

Zow­el de keynote­sprek­ers, als de keynote­sessies en de inspi­ratiesessies lever­den vol­doende stof tot naprat­en op en dat werd dan ook volop gedaan tij­dens het netwerken na afloop.

Dit bericht is afkom­stig van campusday.nl.

Deel deze pagina via

Ook interessant