Hoe­wel er nog veel onze­ker­he­den zijn, is er voor co-cre­a­tie op de cam­pus veel toe­komst­per­spec­tief. Dat bleek op 8 decem­ber tij­dens het onli­ne event ‘Co-cre­a­tie op de campus’.

Nadat de aan­we­zi­gen waren wel­kom gehe­ten door Wim Kooy­man van Smart Work­Pla­ce, wond de eer­ste key­no­te-spre­ker, Mir­jam Bult-Spie­ring, vice­voor­zit­ter van het Col­le­ge van Bestuur van de Uni­ver­si­teit Twen­te, er geen doek­jes om: “De situ­a­tie voor ons wordt geken­merkt door drie ele­men­ten: onze­ker­heid, onze­ker­heid en onze­ker­heid.” Om daar toch goed op in te spe­len is het vol­gens Bult nodig om zo veel moge­lijk per­spec­tie­ven te doordenken.

In haar pre­sen­ta­tie behan­del­de ze er vijf: sha­red faci­li­ties, high flex wer­ken, de quin­tu­ple helix, tijd- en plaat­s­on­af­han­ke­lijk wer­ken en het sci­en­ce park als urban vil­la­ge. Uit­ein­de­lijk bestaat vol­gens Bult de blij­ven­de waar­de van de cam­pus uit drie ele­men­ten: het cre­ë­ren van een vei­li­ge omge­ving, een omge­ving zijn die com­mu­ni­ty­vor­ming faci­li­teert en het 4‑P uit­gangs­punt: Publiek, Pri­vaat, Peo­p­le en Part­ner­ship. Ook had ze voor bestuur­ders nog een advies: kom los van insti­tu­ti­o­ne­le grenzen.

De twee­de key­no­te-spre­ker, Stan Gie­len, voor­zit­ter van de NWO (Neder­land­se orga­ni­sa­tie voor Weten­schap­pe­lijk Onder­zoek), behan­del­de aller­eerst wat we onder een cam­pus wordt ver­staan, daar­na wat een cam­pus c.q. eco­sys­teem suc­ces­vol maakt, ver­vol­gens wat de impact van COVID-19 op kor­te en lan­ge ter­mijn is en wat de toe­komst is. Een cam­pus is meest­al ‘een ver­za­me­ling gebou­wen en faci­li­tei­ten van een of meer­de­re ken­nis­in­stel­lin­gen waar­in onder­wijs, onder­zoek en maat­schap­pe­lij­ke impact (met onder­ne­mer­schap als onder­deel) ver­e­nigd zijn. Dat is belang­rijk, aldus Gie­len, omdat onder­wijs, onder­zoek, inno­va­tie en onder­ne­mer­schap een per­fec­te com­bi­na­tie zijn voor nieu­we idee­ën en werk­ge­le­gen­heid. Boven­dien zijn uni­ver­si­tei­ten ‘goed­koop’ wat betreft infra­struc­tuur, faci­li­tei­ten en ken­nis en zijn ze goed voor pro­duc­tie en ken­nis­over­dracht. Ook is een cam­pus c.q. uni­ver­si­teit een mag­neet voor talent en heeft het aan­toon­ba­re impact voor weten­schap en samen­le­ving. Co-cre­a­tie op de cam­pus is vol­gens Gie­len suc­ces­vol, wanneer:

  • er een hel­de­re breed gedra­gen visie is, gepaard met een con­sis­tent lang­ja­rig beleid
  • er een gemeen­schap­pe­lijk gedra­gen ambi­tie is door een com­ple­men­tair team van stakeholders
  • de cam­pus niet alleen gebruikt wordt voor publiek-pri­va­te samen­wer­king maar ook voor publiek-publie­ke samenwerking

Onmis­baar op de cam­pus is voor Gie­len de aan­we­zig­heid van hoog­waar­dig onder­zoek en onder­wijs. Ten eer­ste van­we­ge het aan­trek­ken van talent en ten twee­de voor het opbou­wen voor een pool van hoog­waar­di­ge experts. Om ver­vol­gens het suc­ces te meten kun je kij­ken naar veel spin-off bedrij­ven en start-ups, naar vrucht­ba­re samen­wer­king met maat­schap­pe­lij­ke spe­lers of naar de ambi­tie c.q. visie van een cam­pus. Uit­ein­de­lijk bepaal je ech­ter zelf de cri­te­ria voor suc­ces aldus Gie­len. Kern moet in ieder geval zijn unie­ke hoog­waar­di­ge ken­nis met onder­zoek en onder­wijs, de sym­bi­o­se van meer­de­re actie­ve par­tij­en met aan­toon­ba­re meer­waar­de en aan­toon­ba­re maat­schap­pe­lij­ke impact.

Gie­len had ook een aan­tal advie­zen met betrek­king tot co-cre­a­tie op de campus:

  • kies een beperkt aan­tal onderwerpen
  • zorg voor een lan­ge­ter­mijn­com­mit­ment van alle betrok­ke­nen inclu­sief de overheid
  • maat­schap­pe­lij­ke impact is vaak het lang­du­rig ver­leng­stuk van onderzoek
  • onder­zoe­ker: kies tij­dig voor een uni­ver­si­tai­re car­ri­è­re of voor een posi­tie als ondernemer

De impact van COVID-19 op de cam­pus is vol­gens Gie­len onder meer dat de ICT-sec­tor zal groei­en, dat de maak­in­du­strie gedeel­te­lijk zal terug­ko­men en dat dien­sten­sec­tor meer zal moe­ten inves­te­ren in R&D.

Gie­len sloot opti­mis­tisch af over het the­ma. De moge­lijk­he­den voor co-cre­a­tie op de cam­pus zul­len toe­ne­men, maar ook de vraag uit de samen­le­ving ‘wat het nut is van uni­ver­si­tei­ten’. Co-cre­a­tie op de cam­pus met een groot aan­tal maat­schap­pe­lij­ke spe­lers is dan een goe­de manier om onder­zoek, onder­wijs en onder­ne­mer­schap te ver­ster­ken en om maat­schap­pe­lij­ke impact van uni­ver­si­tei­ten vorm te geven.

Na de key­no­te-spre­kers waren er twee key­no­te­ses­sies, over con­tract­vor­ming als voe­dings­bo­dem voor suc­ces, en over samen­wer­ken op de cam­pus: urgen­tie en uit­da­gin­gen. De eer­ste onli­ne ver­sie van Cam­pus Day sloot af met twee inspi­ra­tie­ses­sies, over onder­wijs op de cam­pus en over stu­de­ren op de campus.

Zowel de key­no­te­spre­kers, als de key­no­te­ses­sies en de inspi­ra­tie­ses­sies lever­den vol­doen­de stof tot napra­ten op en dat werd dan ook vol­op gedaan tij­dens het net­wer­ken na afloop.

Dit bericht is afkom­stig van campusday.nl.