Onlangs zijn de IPMA Glo­bal Awards 2019 uit­ge­reikt, tij­dens het World Con­gress in Méri­da. Col­le­ga Pau Lian Staal-Ong is coör­di­na­tor van deze jaar­lijk­se glo­bal awards. De awards erken­nen uit­zon­der­lij­ke pro­ject mana­ge­ment pres­ta­ties, zowel op pro­ject- en orga­ni­sa­tie- als indi­vi­du­eel niveau. Alle fina­lis­ten nemen deel aan ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten, waar­on­der een Win­ners Club – een work­shop waar­in zij de uit­da­gin­gen en resul­ta­ten in hun pro­jec­ten bespre­ken – een Mar­ket Pla­ce waar­in zij hun orga­ni­sa­ties en pro­jec­ten eta­le­ren en natuur­lijk het gala waar­in de prijs­win­naars wor­den bekend­ge­maakt. Pau Lian had de eer tro­fee­ën en cer­ti­fi­ca­ten uit te rei­ken aan de win­naars in de cate­go­rie Small- en Medi­um-sized pro­jects van de Pro­ject Excel­len­ce Awards.

Bij­dra­gen van Osbor­ne collega’s

Er zijn ook Osbor­ners in ande­re rol­len betrok­ken geweest bij de Pro­ject Excel­len­ce Awards: Jan-Pie­ter van Schaik heeft als jury­lid van de Small-/Me­di­um-sized pro­jec­ten het pro­ject “Wool­oowa­re Sha­red Path­way” (gemeen­te Taren Point in Syd­ney) en bouw van de “Shep­par­ton Law Courts” (staat Vic­to­ria, ook Austra­lië) beoor­deeld; Alex Mig­ge­len­brink heeft als asses­sor in een inter­na­ti­o­naal team het mana­ge­ment van de bouw van het mega­pro­ject “Nor­thern Sys­tem Streng­the­ning Sche­me” in India beoor­deeld en Pau Lian was lid van het team dat het mana­ge­ment van de bouw van “Thei­sta­rey­kir Geo­ther­mal Power Sta­ti­on” in IJs­land beoor­deel­de. Alle zeer uit­zon­der­lij­ke pro­jec­ten. Gevraagd waar­om het zin­vol is een asses­sor rol te ver­vul­len, zegt Alex dat het zeer leer­zaam is in zo’n inter­na­ti­o­naal team mee te draai­en en iede­re keer inspi­ra­tie ople­vert dat direct toe­pas­baar is in zijn eigen projecten.

De win­naars

Wool­oowa­re Bay Sha­red Path­way Sta­ge 6 project

Shep­par­ton Law Courts project

Nor­thern sys­tem Streng­the­ning Sche­me XXIX project

Thei­sta­rey­kir Geo­ther­mal Power Sta­ti­on project
https://www.youtube.com/watch?v=EIjemJbtN6I

Je kunt meer infor­ma­tie over de awards en de win­naars vin­den op de web­si­te van IPMA.

Awards 2020

Enthou­si­ast gewor­den? Het is van­af nu moge­lijk je pro­ject of jezelf aan te mel­den voor de Glo­bal Awards in 2020. Wil je eerst meer weten? Neem dan con­tact op met Pau Lian, Jan-Pie­ter of Alex.

IPMA Awards show