Begin dit jaar infor­meer­den wij u over de aan­ko­men­de BENG eisen. Voor de com­plexe­re uti­li­teit, zoals hoger onder­wijs en zie­ken­hui­zen was toen nog ondui­de­lijk hoe aan de voor­ge­stel­de eisen vol­daan kon wor­den. Dit kwam mede door­dat de beno­dig­de reken­soft­wa­re (geba­seerd op de NTA 8800) nog niet beschik­baar was. Inmid­dels is dui­de­lijk dat de komst van de reken­soft­wa­re ver­tra­ging heeft opgelopen.

Om de markt vol­doen­de voor­be­rei­dings­tijd te geven, heeft minis­ter Ollong­ren aan­ge­ven dat de reken­soft­wa­re mini­maal 6 maan­den voor het ingaan van de BENG-eisen beschik­baar moet zijn. Nu het vrij­ko­men van de soft­wa­re uit­loopt, is de eer­der genoem­de ingangs­da­tum van 1 janu­a­ri 2020 niet meer haal­baar. Naar ver­wach­ting wordt de soft­wa­re zelf (in defi­ni­tie­ve vorm en geva­li­deerd) pas 1 janu­a­ri 2020 vrij­ge­ge­ven. In een Kamer­brief van 11 juni heeft minis­ter Ollong­ren nu beves­tigd dat de BENG eisen pas per 1 juli 2020 in wer­king treden.

Wat bete­kent het con­creet voor uw pro­ject en ver­gun­ning­aan­vraag het komen­de jaar? Waar moet die aan­vraag aan vol­doen? In onder­staand over­zicht vindt u het antwoord.

Tot 30–6‑2020 Van­af 1–7‑2020
Voor over­heids­ge­bou­wen BENG
cf. NEN7120
BENG
cf. NTA 8800
Voor niet-over­heids­ge­bou­wen EPC
cf. NEN7120
BENG
cf. NTA 8800

Wij­zi­gin­gen

Een ande­re wij­zi­ging die in de Kamer­brief van 11 juni is aan­ge­ge­ven, betreft een gro­ter onder­scheid in ver­schil­len­de func­ties. De gezond­heids­zorg­func­tie is bij­voor­beeld gesplitst in ‘met bed­ge­bied’ en ‘ande­re’. Ook is er reke­ning gehou­den met de gebouw­vorm: eer­der was het voor hoog­bouw moei­lijk het aan­deel her­nieuw­ba­re ener­gie te halen, door rela­tief klein opper­vlak, om bij­voor­beeld zon­ne­pa­ne­len te plaat­sen. Dit is gun­stig voor met name de com­plexe­re uti­li­teit, zoals hoger onder­wijs en ziekenhuizen.

Lees ook ons eer­de­re bericht.

U kunt voor meer infor­ma­tie ook kij­ken op de site van de Rijks­over­heid.