Komst reken­soft­ware BENG vertraagd

Geplaatst op 13 juni 2019

Begin dit jaar informeer­den wij u over de aankomende BENG eisen. Voor de com­plexere utiliteit, zoals hoger onder­wi­js en zieken­huizen was toen nog onduidelijk hoe aan de voorgestelde eisen voldaan kon wor­den. Dit kwam mede door­dat de ben­odigde reken­soft­ware (gebaseerd op de NTA 8800) nog niet beschik­baar was. Inmid­dels is duidelijk dat de komst van de reken­soft­ware ver­trag­ing heeft opgelopen.

Om de markt vol­doende voor­berei­d­ingsti­jd te geven, heeft min­is­ter Ollon­gren aangeven dat de reken­soft­ware min­i­maal 6 maan­den voor het ingaan van de BENG-eisen beschik­baar moet zijn. Nu het vrijkomen van de soft­ware uit­loopt, is de eerder genoemde ingangs­da­tum van 1 jan­u­ari 2020 niet meer haal­baar. Naar verwacht­ing wordt de soft­ware zelf (in defin­i­tieve vorm en gevalideerd) pas 1 jan­u­ari 2020 vri­jgegeven. In een Kamer­brief van 11 juni heeft min­is­ter Ollon­gren nu beves­tigd dat de BENG eisen pas per 1 juli 2020 in werk­ing treden.

Wat betekent het con­creet voor uw project en ver­gun­ningaan­vraag het komende jaar? Waar moet die aan­vraag aan vol­doen? In onder­staand overzicht vin­dt u het antwoord.

Tot 30–6‑2020 Vanaf 1–7‑2020
Voor over­hei­ds­ge­bouwen BENG
cf. NEN7120
BENG
cf. NTA 8800
Voor niet-over­hei­d­s­ge­bouwen EPC
cf. NEN7120
BENG
cf. NTA 8800

Wijzigingen

Een andere wijzig­ing die in de Kamer­brief van 11 juni is aangegeven, betre­ft een grot­er onder­scheid in ver­schil­lende func­ties. De gezond­hei­d­szorg­func­tie is bijvoor­beeld ges­plitst in ‘met bedge­bied’ en ‘andere’. Ook is er reken­ing gehouden met de gebouwvorm: eerder was het voor hoog­bouw moeil­ijk het aan­deel hernieuw­bare energie te halen, door relatief klein opper­vlak, om bijvoor­beeld zon­nepan­e­len te plaat­sen. Dit is gun­stig voor met name de com­plexere utiliteit, zoals hoger onder­wi­js en ziekenhuizen.

Lees ook ons eerdere bericht.

U kunt voor meer infor­matie ook kijken op de site van de Rijksover­heid.

Deel deze pagina via

Ook interessant