Meer­voudig ver­di­enen aan aquathermie

Geplaatst op 2 maart 2021

Jur­gen van der Hei­j­den schreef een rap­port met als titel ‘Meer­voudig ver­di­enen aan aquather­mie’. Dit rap­port gaat over de meer­voudi­ge busi­ness­case van het slimme en duurzame warmtenet. 

Woonblok Schie - tekening

Een warmtenet heeft vier puzzelstukjes:

  • een warmte­bron (in dit geval aquathermie)
  • een warmte-koudeop­s­lag (WKO)
  • trans­port naar gebouwen (lei­din­gen)
  • appa­ratu­ur om extra te ver­war­men of te koe­len (warmtepomp).

Een warmtenet is duurza­am en slim wan­neer het op het kruis­punt staat van warmte, koude, elek­triciteit, vraag, aan­bod, opwekking, trans­port en opslag. Een duurza­am en slim warmtenet lev­ert energie en ver­sterkt meteen de omgev­ing. Zo’n warmtenet heeft een meer­voudi­ge businesscase.

Meervoudige businesscase

De meer­voudi­ge busi­ness­case bestaat uit een reeks puzzel­stuk­jes, zoals WKO’s en zonnedak­en. Die kun­nen pri­ma op zichzelf staan, en hun financier­ing is al vak­er gedaan. Staan zij sterk en wor­den zij beter van onder­linge verbind­ing, dan is ook die verbind­ing te financieren. Zo groeit een slim en duurza­am warmtenet. Het slimme en duurzame warmtenet ontwikkelt zich mod­u­lair, in stap­pen die ini­ti­atiefne­mers kun­nen zetten met weinig risi­co. Dat houdt het voor financiers overzichtelijk, want zij hoeven niet in één keer over een com­plexe en grote invester­ing te oordelen.

Download rapport

Meer­voudig ver­di­enen aan aquathermie

Deel deze pagina via

Ook interessant