Op 9 mei 2019 teken­den het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat, de pro­vin­cie Noord-Bra­bant en het Ver­kehrs­ver­bund Rhein-Ruhr (VRR) een samen­wer­kings­over­een­komst voor het tot stand bren­gen van een direc­te trein­dienst tus­sen Eind­ho­ven en Düsseldorf.

In de afge­lo­pen jaren heeft het con­sor­ti­um AT Osbor­ne — Roy­al Has­ko­ningD­HV voor het pro­gram­ma Eure­ka­Rail de beno­dig­de onder­zoe­ken uit­ge­voerd en de plan- en besluit­vor­ming gefaciliteerd.

Moge­lijk­he­den voor trein­ver­bin­ding onderzoeken

Eind 2016 bun­del­den het minis­te­rie van I&W, de pro­vin­cies Lim­burg en Noord-Bra­bant, het minis­te­rie van Ver­keer van Noord-Rijn West­fa­len en het Ver­kehrs­ver­bund VRR hun krach­ten, om via een staps­ge­wij­ze bena­de­ring de moge­lijk­he­den voor een direc­te trein­ver­bin­ding te onder­zoe­ken. De door het con­sor­ti­um uit­ge­voer­de onder­zoe­ken leid­den uit­ein­de­lijk tot de con­clu­sie dat de inte­gra­tie van de Duit­se Regi­o­nal Express RE13 van­uit Düs­sel­dorf via Ven­lo naar Eind­ho­ven een goe­de moge­lijk­heid is om de ste­den recht­streeks met elkaar te ver­bin­den. Door de direc­te trein­dienst wordt de reis­tijd met onge­veer een kwar­tier inge­kort en wor­den er jaar­lijks onge­veer 250.000 extra rei­zi­gers verwacht.

De trein­ver­bin­ding wordt open­baar aan­be­steed door het Ver­kehrs­ver­bund VRR. De uit­gangs­pun­ten en eisen aan de trein­dienst zijn in de afge­lo­pen peri­o­de met hulp van AT Osbor­ne-RHD­HV uit­ge­werkt. Van­af 2025 kan de spoor­weg­on­der­ne­ming, die de aan­be­ste­ding wint, de tus­sen Eind­ho­ven-Düs­sel­dorf gaan rijden.

Meer weten?

Kijk ook eens op de sites van vvr.de, Het Eind­ho­vens Dag­blad, 1limburg.nl en nu.nl.