Staat uw orga­ni­sa­tie voor een nieuw­bouw of een gro­te ver­bou­wing? Een enor­me klus, waar nog­al wat bij komt kij­ken en die in deze onze­ke­re Coro­na tijd tot extra hoofd­bre­kens kan lei­den. Om het u gemak­ke­lij­ker te maken, ont­wik­kel­de AT Osbor­ne de Con­tract­wij­zer: een uniek hulp­mid­del om de con­trac­te­rings­stra­te­gie van uw pro­ject te bepa­len. Dit han­di­ge instru­ment heb­ben wij recent uit­ge­breid met een Coronamodule.

Con­cre­te ant­woor­den op uw vragen

Samen met u bekij­ken we wat er nodig is en wel­ke bouw­or­ga­ni­sa­tie – en con­tract­vorm het bes­te bij u en uw pro­ject past. Tij­dens een inter­ac­tie­ve work­shop vult u samen met onze advi­seurs de con­tract­wij­zer in. Dat gebeurt aan de hand van con­cre­te vra­gen. Met het oog op de hui­di­ge Corona­cri­sis heb­ben wij onze con­tract­wij­zer aan­ge­vuld met extra ken­nis en extra vragen.

Het invul­len van de vra­gen levert dis­cus­sie op. Daar­mee halen we uit­gangs­pun­ten op voor een onder­bouw­de keu­ze. Zo bren­gen we de ken­mer­ken van uw pro­ject, uw orga­ni­sa­tie, de omge­ving en de markt in kaart. Die ken­mer­ken ‘sco­ren’ op meer of min­der geïn­te­greer­de con­tract­vor­men. Ver­vol­gens laat de tool zien wel­ke con­tract­vorm het bes­te bij uw pro­ject past, maar ook hoe de ande­re con­tract­vor­men sco­ren op basis van uw wen­sen en behoef­ten. We heb­ben de Con­tract­wij­zer al meer­de­re malen naar gro­te tevre­den­heid kun­nen inzet­ten in work­shops en in ses­sies bij onze klanten.

Vraag nu onze whi­te­pa­per Con­tract­wij­zer aan!

Wilt u zich eerst meer inle­zen in het onder­werp con­trac­te­ren en zelf alvast aan de slag? Vraag dan nu onze whi­te­pa­per Con­tract­wij­zer aan. Daar­in leg­gen we uit wel­ke samen­wer­kings­vor­men moge­lijk zijn en wel­ke eigen­schap­pen de samen­wer­kings­vor­men heb­ben: wel­ke par­tij­en wer­ken samen, hoe hoog is bij­voor­beeld de prijs­ze­ker­heid en hoe­lang is de door­loop­tijd? We gaan ook die­per in op de Con­tract­wij­zer: wat kunt u ver­wach­ten? Wilt u zelf met uw team alvast aan de slag? Wij geven daar­voor enke­le handvatten.