Nieuw: Con­tractwi­jz­er mét Coronamodule

Geplaatst op 30 april 2020

Staat uw organ­isatie voor een nieuw­bouw of een grote ver­bouwing? Een enorme klus, waar nogal wat bij komt kijken en die in deze onzekere Coro­na tijd tot extra hoofd­brekens kan lei­den. Om het u gemakke­lijk­er te mak­en, ontwikkelde AT Osborne de Con­tractwi­jz­er: een uniek hulp­mid­del om de con­tracter­ingsstrate­gie van uw project te bepalen. Dit hand­i­ge instru­ment hebben wij recent uit­ge­breid met een Coronamodule.

Concrete antwoorden op uw vragen

Samen met u bek­ijken we wat er nodig is en welke bouwor­gan­isatie – en con­tractvorm het beste bij u en uw project past. Tij­dens een inter­ac­tieve work­shop vult u samen met onze adviseurs de con­tractwi­jz­er in. Dat gebeurt aan de hand van con­crete vra­gen. Met het oog op de huidi­ge Coro­nacri­sis hebben wij onze con­tractwi­jz­er aange­vuld met extra ken­nis en extra vragen.

Het invullen van de vra­gen lev­ert dis­cussie op. Daarmee halen we uit­gangspun­ten op voor een onder­bouwde keuze. Zo bren­gen we de ken­merken van uw project, uw organ­isatie, de omgev­ing en de markt in kaart. Die ken­merken ‘scoren’ op meer of min­der geïn­te­greerde con­tractvor­men. Ver­vol­gens laat de tool zien welke con­tractvorm het beste bij uw project past, maar ook hoe de andere con­tractvor­men scoren op basis van uw wensen en behoeften. We hebben de Con­tractwi­jz­er al meerdere malen naar grote tevre­den­heid kun­nen inzetten in work­shops en in sessies bij onze klanten.

Vraag nu onze whitepaper Contractwijzer aan!

Wilt u zich eerst meer inlezen in het onder­w­erp con­tracteren en zelf alvast aan de slag? Vraag dan nu onze whitepa­per Con­tractwi­jz­er aan. Daarin leggen we uit welke samen­werk­ingsvor­men mogelijk zijn en welke eigen­schap­pen de samen­werk­ingsvor­men hebben: welke par­ti­jen werken samen, hoe hoog is bijvoor­beeld de pri­jszek­er­heid en hoe­lang is de door­loop­ti­jd? We gaan ook dieper in op de Con­tractwi­jz­er: wat kunt u verwacht­en? Wilt u zelf met uw team alvast aan de slag? Wij geven daar­voor enkele handvatten.

Deel deze pagina via

Ook interessant