Door de corona­cri­sis leven we in een bij­zon­de­re tijd met ver­strek­ken­de gevol­gen. Dat geldt ook voor het wer­ken in orga­ni­sa­ties. Mede­wer­kers wer­ken zoveel moge­lijk thuis en de druk op werk­ne­mers in vita­le beroe­pen neemt toe. 

Als mana­ge­ment ben je benieuwd hoe het met de mede­wer­kers gaat. Hoe voelt ieder­een zich momen­teel? Wat doet het op afstand wer­ken met collega’s? Kun­nen mede­wer­kers de druk nog aan? Kun­nen we hen ergens mee hel­pen? Om het mana­ge­ment­teams gemak­ke­lij­ker te maken ont­wik­kel­den AT Osbor­ne en S‑Ray Dia­gnos­tics de Mood Monitor.

De Mood Moni­tor is een hulp­mid­del om de stem­ming bin­nen orga­ni­sa­ties inzich­te­lijk te maken, te dui­den en te bespre­ken. Het bevat een com­pac­te vra­gen­lijst, waar­in de vol­gen­de thema’s cen­traal staan:

  1. vita­li­teit;
  2. onze­ker­heid;
  3. stress;
  4. pri­vé-werk balans;
  5. samen­wer­king en
  6. pro­duc­ti­vi­teit.

De resul­ta­ten wor­den gepre­sen­teerd in een een­vou­dig en over­zich­te­lijk for­mat. Hier­door kan de Mood Moni­tor gebruikt wor­den als uit­gangs­punt voor het goe­de gesprek bin­nen het mana­ge­ment en met de medewerkers.

De vijf zeker­he­den van de Mood Monitor:

1. Mini­ma­le inspan­ning, maxi­maal resultaat.
Het aan­tal vra­gen is beperkt, zodat de vra­gen­lijst bin­nen vijf minu­ten afge­rond kan wor­den. Hier­door blijft meer tijd over om uit­kom­sten te gebrui­ken voor het voe­ren van het goe­de gesprek.

2. Geeft mede­wer­kers een podi­um om hun erva­rin­gen te delen.
Nie­mand kan beter ver­tel­len hoe het gaat en wat hij/zij nodig heeft dan de mede­wer­ker zelf. Daar­om heb­ben we ook enke­le open vra­gen in de Mood Moni­tor opge­no­men. Die open vra­gen stem­men we samen met u af, zodat ze vol­le­dig toe­ge­spitst zijn op uw orga­ni­sa­tie. Wij waar­bor­gen uiter­aard de ano­ni­mi­teit voor alle deelnemers.

3. Faci­li­teert het goe­de gesprek
De uit­kom­sten zijn direct na afron­ding van de meting beschik­baar in een een­vou­dig en inzich­te­lijk for­mat. Hier­door kan de Mood Moni­tor goed gebruikt wor­den als uit­gangs­punt voor het gesprek bin­nen het mana­ge­ment en met de medewerkers.

4. Maakt trends inzichtelijk
Peri­o­die­ke toe­pas­sing van de Mood Moni­tor geeft inzicht in de ont­wik­ke­ling van de stem­ming in jouw orga­ni­sa­tie. Hier­door wor­den trends zichtbaar.

5. Vol­le­dig ontzorgen
Je mag alle beno­dig­de onder­steu­ning van ons ver­wach­ten. Wij rich­ten de onli­ne sur­vey in en wij ver­zor­gen de mai­ling­lo­gis­tiek. Wij ana­ly­se­ren de data en wij rap­por­te­ren de uit­kom­sten in een een­vou­dig en inzich­te­lijk for­mat; per team en voor de orga­ni­sa­tie als geheel.

Nog even over de kos­ten van dat ont­zor­gen: de Mood Moni­tor is bedoeld als hulp­mid­del voor onze rela­ties en heeft geen winst­oog­merk: we bie­den hem daar­om aan tegen kostprijs.

Meer infor­ma­tie?

Wil je meer weten over de Mood Moni­tor en wat het voor jouw orga­ni­sa­tie kan bete­ke­nen Neem dan con­tact op met Wil­lem van der Schoor.

Het zijn bij­zon­de­re tij­den. We hel­pen des­ge­wenst graag op deze manier. We zijn dan ook benieuwd of het idee van de Mood Moni­tor je aan­spreekt. Want als dat zo is, dan komen we er graag bij je op terug. We horen graag van je en blijf voor­al gezond!