Nieuw: de Mood Mon­i­tor — Welke impact heeft de coro­na cri­sis op jouw medewerkers?

Geplaatst op 18 mei 2020

Door de coro­nacri­sis lev­en we in een bij­zon­dere tijd met ver­strekkende gevol­gen. Dat geldt ook voor het werken in organ­isaties. Medew­erk­ers werken zoveel mogelijk thuis en de druk op werkne­mers in vitale beroepen neemt toe. 

Als man­age­ment ben je benieuwd hoe het met de medew­erk­ers gaat. Hoe voelt iedereen zich momenteel? Wat doet het op afs­tand werken met collega’s? Kun­nen medew­erk­ers de druk nog aan? Kun­nen we hen ergens mee helpen? Om het man­age­ment­teams gemakke­lijk­er te mak­en ontwikkelden AT Osborne en S‑Ray Diag­nos­tics de Mood Monitor.

De Mood Mon­i­tor is een hulp­mid­del om de stem­ming bin­nen organ­isaties inzichtelijk te mak­en, te duiden en te bespreken. Het bevat een com­pacte vra­gen­li­jst, waarin de vol­gende thema’s cen­traal staan:

  1. vital­iteit;
  2. onzek­er­heid;
  3. stress;
  4. privé-werk bal­ans;
  5. samen­werk­ing en
  6. pro­duc­tiviteit.

De resul­tat­en wor­den gep­re­sen­teerd in een een­voudig en overzichtelijk for­mat. Hier­door kan de Mood Mon­i­tor gebruikt wor­den als uit­gangspunt voor het goede gesprek bin­nen het man­age­ment en met de medewerkers.

De vijf zekerheden van de Mood Monitor:

1. Min­i­male inspan­ning, max­i­maal resultaat.
Het aan­tal vra­gen is beperkt, zodat de vra­gen­li­jst bin­nen vijf minuten afgerond kan wor­den. Hier­door bli­jft meer tijd over om uitkom­sten te gebruiken voor het voeren van het goede gesprek.

2. Geeft medew­erk­ers een podi­um om hun ervarin­gen te delen.
Nie­mand kan beter vertellen hoe het gaat en wat hij/zij nodig heeft dan de medew­erk­er zelf. Daarom hebben we ook enkele open vra­gen in de Mood Mon­i­tor opgenomen. Die open vra­gen stem­men we samen met u af, zodat ze volledig toege­spitst zijn op uw organ­isatie. Wij waar­bor­gen uit­er­aard de anon­imiteit voor alle deelnemers.

3. Facili­teert het goede gesprek
De uitkom­sten zijn direct na afrond­ing van de met­ing beschik­baar in een een­voudig en inzichtelijk for­mat. Hier­door kan de Mood Mon­i­tor goed gebruikt wor­den als uit­gangspunt voor het gesprek bin­nen het man­age­ment en met de medewerkers.

4. Maakt trends inzichtelijk
Peri­odieke toepass­ing van de Mood Mon­i­tor geeft inzicht in de ontwik­kel­ing van de stem­ming in jouw organ­isatie. Hier­door wor­den trends zichtbaar.

5. Volledig ontzorgen
Je mag alle ben­odigde onder­s­te­un­ing van ons verwacht­en. Wij richt­en de online sur­vey in en wij ver­zor­gen de mail­in­glo­gistiek. Wij analy­seren de data en wij rap­porteren de uitkom­sten in een een­voudig en inzichtelijk for­mat; per team en voor de organ­isatie als geheel.

Nog even over de kosten van dat ont­zor­gen: de Mood Mon­i­tor is bedoeld als hulp­mid­del voor onze relaties en heeft geen win­stoog­merk: we bieden hem daarom aan tegen kostprijs.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de Mood Mon­i­tor en wat het voor jouw organ­isatie kan beteke­nen Neem dan con­tact op met Willem van der Schoor.

Het zijn bij­zon­dere tij­den. We helpen des­gewenst graag op deze manier. We zijn dan ook benieuwd of het idee van de Mood Mon­i­tor je aanspreekt. Want als dat zo is, dan komen we er graag bij je op terug. We horen graag van je en bli­jf vooral gezond!

Deel deze pagina via

Ook interessant