In het Euro­pees Publi­ca­tie­blad zijn weer de nieu­we drem­pel­be­dra­gen voor Euro­pe­se aan­be­ste­din­gen bekend­ge­maakt. De belang­rijk­ste wij­zi­gin­gen zijn de ver­la­ging van het drem­pel­be­drag voor wer­ken naar €5.350.000 en de ver­la­ging van het drem­pel­be­drag voor leve­rin­gen en dien­sten voor decen­tra­le over­he­den naar €214.000. Deze nieu­we drem­pel­be­dra­gen zijn op 1 janu­a­ri 2020 van kracht gewor­den en gel­den ‑zoals gebrui­ke­lijk- voor een peri­o­de van twee jaar. Deze drem­pel­be­dra­gen zijn daar­mee gel­dig van 1 janu­a­ri 2020 tot en met 31 decem­ber 2021.

Wat zijn drempelbedragen?

In de Euro­pe­se aan­be­ste­dings­richt­lij­nen is bepaald dat wan­neer de geraam­de waar­de van een over­heids­op­dracht (exclu­sief BTW) meer bedraagt dan het drem­pel­be­drag, de aan­be­ste­den­de dienst deze over­heids­op­dracht ver­plicht Euro­pees moet aan­be­ste­den. Dit moet gebeu­ren vol­gens de Euro­pe­se aan­be­ste­dings­richt­lij­nen. Deze richt­lij­nen zijn in Neder­land in de Aan­be­ste­dings­wet 2012 geïm­ple­men­teerd. De Aan­be­ste­dings­wet 2012 is ech­ter niet alleen van toe­pas­sing op Euro­pe­se aan­be­ste­din­gen. Toe­pas­sing van deze wet is ook gedeel­te­lijk ver­plicht bij over­heids­op­drach­ten onder de drem­pel­be­dra­gen, zoals een meer­vou­dig onder­hand­se procedure.

Wel­ke ver­an­de­rin­gen vin­den er plaats?
Klas­sie­ke sec­to­ren (richt­lijn 2014/24):

  • de drem­pel voor wer­ken is €5.350.000,- excl. BTW (voor­heen €5.548.000,-);
  • de drem­pel voor leve­rin­gen en dien­sten voor cen­tra­le over­heid is €139.000,- excl. BTW (voor­heen €144.000,-);
  • de drem­pel voor leve­rin­gen en dien­sten voor decen­tra­le over­he­den is €214.000,- excl. BTW (voor­heen €221.000,-).

Spe­ci­a­le sec­to­ren (richt­lijn 2014/25):

  • de drem­pel voor wer­ken is €5.350.000,- excl. BTW (voor­heen €5.548.000);
  • de drem­pel voor leve­rin­gen en dien­sten is €428.000,- excl. BTW (voor­heen €443.000,-).

Con­ces­sie­over­een­kom­sten (richt­lijn 2009/81):

  • de drem­pel voor con­ces­sie­over­een­kom­sten voor (open­ba­re) wer­ken is nu €5.350.000,- excl. BTW (voor­heen €5.548.000,-): dit bedrag geldt ook voor dienstenconcessies.

Meer weten over aanbesteden?

Heeft u vra­gen rond het aan­be­ste­den? Onze juri­di­sche advi­seurs den­ken graag met u mee.