Nieuwe drem­pelbedra­gen voor Europese aanbestedingen

Geplaatst op 24 jan­u­ari 2020

In het Europees Pub­li­catieblad zijn weer de nieuwe drem­pelbedra­gen voor Europese aanbeste­din­gen bek­endge­maakt. De belan­grijk­ste wijzigin­gen zijn de ver­lag­ing van het drem­pelbedrag voor werken naar €5.350.000 en de ver­lag­ing van het drem­pelbedrag voor lev­erin­gen en dien­sten voor decen­trale over­he­den naar €214.000. Deze nieuwe drem­pelbedra­gen zijn op 1 jan­u­ari 2020 van kracht gewor­den en gelden ‑zoals gebruike­lijk- voor een peri­ode van twee jaar. Deze drem­pelbedra­gen zijn daarmee geldig van 1 jan­u­ari 2020 tot en met 31 decem­ber 2021.

Wat zijn drempelbedragen?

In de Europese aanbeste­d­ingsrichtli­j­nen is bepaald dat wan­neer de ger­aamde waarde van een over­hei­d­sop­dracht (exclusief BTW) meer bedraagt dan het drem­pelbedrag, de aanbest­e­dende dienst deze over­hei­d­sop­dracht ver­plicht Europees moet aanbest­e­den. Dit moet gebeuren vol­gens de Europese aanbeste­d­ingsrichtli­j­nen. Deze richtli­j­nen zijn in Ned­er­land in de Aanbeste­d­ingswet 2012 geïm­ple­menteerd. De Aanbeste­d­ingswet 2012 is echter niet alleen van toepass­ing op Europese aanbeste­din­gen. Toepass­ing van deze wet is ook gedeel­telijk ver­plicht bij over­hei­d­sop­dracht­en onder de drem­pelbedra­gen, zoals een meer­voudig onder­handse procedure.

Welke veran­derin­gen vin­den er plaats?
Klassieke sec­toren (richtli­jn 2014/24):

  • de drem­pel voor werken is €5.350.000,- excl. BTW (voorheen €5.548.000,-);
  • de drem­pel voor lev­erin­gen en dien­sten voor cen­trale over­heid is €139.000,- excl. BTW (voorheen €144.000,-);
  • de drem­pel voor lev­erin­gen en dien­sten voor decen­trale over­he­den is €214.000,- excl. BTW (voorheen €221.000,-).

Spe­ciale sec­toren (richtli­jn 2014/25):

  • de drem­pel voor werken is €5.350.000,- excl. BTW (voorheen €5.548.000);
  • de drem­pel voor lev­erin­gen en dien­sten is €428.000,- excl. BTW (voorheen €443.000,-).

Con­cessieovereenkom­sten (richtli­jn 2009/81):

  • de drem­pel voor con­cessieovereenkom­sten voor (open­bare) werken is nu €5.350.000,- excl. BTW (voorheen €5.548.000,-): dit bedrag geldt ook voor dienstenconcessies.

Meer weten over aanbesteden?

Heeft u vra­gen rond het aanbest­e­den? Onze juridis­che adviseurs denken graag met u mee.

Deel deze pagina via

Ook interessant