Tram­be­drijf Utrecht en ver­voer­der U‑OV ver­hui­zen deze zomer naar een nieu­we tram­re­mi­se in Nieu­we­gein. Aan­ne­mer Struk­ton Rail werkt momen­teel aan de aan­slui­tin­gen van het spoor op de nieu­we werk­plaats. Ook wordt de laat­ste hand gelegd aan het gebouw.

Op 15 juli wordt de ver­bin­ding met de oude werk­plaats door­ge­sne­den, waar­na de trams twee weken later voor het eerst de nieu­we remi­se in kun­nen rij­den. De werk­plaats is inmid­dels over­ge­dra­gen aan het tram­be­drijf van de pro­vin­cie Utrecht. Momen­teel wordt de laat­ste hand gelegd aan de instal­la­tie van de ver­schil­len­de onderhoudssystemen.

Omdat het onder­houd aan de trams tij­dens het werk door­loopt, blijft de hui­di­ge werk­plaats zo lang moge­lijk in bedrijf. Tij­dens de over­brug­gings­pe­ri­o­de waar­in de toe­gang via de vier hoofd­spo­ren is afge­sne­den, blijft in de bestaan­de werk­plaats één werk­spoor beschik­baar voor onder­houd van de trams. De zomer­va­kan­tie is vol­gens de Pro­vin­cie Utrecht het juis­te moment om te ver­hui­zen omdat er met min­der trams wordt gere­den en er dus min­der onder­houd nodig is.

Ieder­een naar Nieuwegein

Om de onder­houds­werk­zaam­he­den in de werk­plaats vei­lig te kun­nen uit­voe­ren, instal­leert trac­tie- en bestu­rings­aan­ne­mer Engie een over­koe­pe­lend vei­lig­heids­sys­teem in de nieu­we werk­plaats. De komen­de weken wordt dit sys­teem getest en beproefd. Ver­der wor­den de laat­ste werk­zaam­he­den aan het kan­toor afge­rond. Hier komen straks alle mede­wer­kers van het tram­be­drijf en ver­voer­der U‑OV te zit­ten. Ook de ver­keers­lei­ding krijgt hier een werk­plek. Op 28 novem­ber wordt de nieu­we remi­se offi­ci­eel in gebruik genomen.

Bron: spoorpro.nl

Rol AT Osborne

Jeroen Brink­man is pro­ject­ma­na­ger rea­li­sa­tie, ver­ant­woor­de­lijk voor de aan­stu­ring van het pro­ject­team en voor de rea­li­sa­tie en over­dracht naar beheer.

Lees ook: