Nieuwe tram­remise Nieuwegein nadert voltooiing

Geplaatst op 9 juli 2019

Trambedri­jf Utrecht en ver­vo­erder U‑OV ver­huizen deze zomer naar een nieuwe tram­remise in Nieuwegein. Aan­nemer Struk­ton Rail werkt momenteel aan de aansluitin­gen van het spoor op de nieuwe werk­plaats. Ook wordt de laat­ste hand gelegd aan het gebouw.

Op 15 juli wordt de verbind­ing met de oude werk­plaats doorgesne­den, waar­na de trams twee weken lat­er voor het eerst de nieuwe remise in kun­nen rij­den. De werk­plaats is inmid­dels overge­dra­gen aan het trambedri­jf van de provin­cie Utrecht. Momenteel wordt de laat­ste hand gelegd aan de instal­latie van de ver­schil­lende onderhoudssystemen.

Omdat het onder­houd aan de trams tij­dens het werk door­loopt, bli­jft de huidi­ge werk­plaats zo lang mogelijk in bedri­jf. Tij­dens de over­brug­gingspe­ri­ode waarin de toe­gang via de vier hoofd­sporen is afgesne­den, bli­jft in de bestaande werk­plaats één werk­spoor beschik­baar voor onder­houd van de trams. De zomer­vakantie is vol­gens de Provin­cie Utrecht het juiste moment om te ver­huizen omdat er met min­der trams wordt gere­den en er dus min­der onder­houd nodig is.

Iedereen naar Nieuwegein

Om de onder­houdswerkza­amhe­den in de werk­plaats veilig te kun­nen uitvo­eren, installeert trac­tie- en bes­tur­ingsaan­nemer Engie een overkoe­pe­lend vei­lighei­dssys­teem in de nieuwe werk­plaats. De komende weken wordt dit sys­teem getest en beproefd. Verder wor­den de laat­ste werkza­amhe­den aan het kan­toor afgerond. Hier komen straks alle medew­erk­ers van het trambedri­jf en ver­vo­erder U‑OV te zit­ten. Ook de ver­keer­slei­d­ing kri­jgt hier een werk­plek. Op 28 novem­ber wordt de nieuwe remise offi­cieel in gebruik genomen.

Bron: spoorpro.nl

Rol AT Osborne

Jeroen Brinkman is pro­ject­man­ag­er real­isatie, ver­ant­wo­ordelijk voor de aans­tur­ing van het pro­ject­team en voor de real­isatie en over­dracht naar beheer.

Lees ook:

Deel deze pagina via

Ook interessant