Dat blijkt uit een ana­ly­se van advies­bu­reaus AT Osbor­ne en Per­for­ma­ti­on naar de pro­duc­tie-ont­wik­ke­ling van top­kli­ni­sche en alge­me­ne zie­ken­hui­zen tus­sen 2014 en 2016. 

DDe onder­zoe­kers Hol­ger Wage­naar en The­o­fiel Jet­ten keken naar de zie­ken­huis­pro­duc­tie in aan­tal en omvang van het aan­tal DOT’s. Pro­bleem daar­bij is dat de DOT-struc­tuur en de prij­zen elk jaar ver­an­de­ren. Om een goe­de ver­ge­lij­king te kun­nen maken zijn alle zorg­ac­ti­vi­tei­ten van 2014 tot en met 2016 daar­om gegroe­peerd vol­gens de sys­te­ma­tiek van 2016 en gewaar­deerd tegen de gemid­del­de prijs in dat jaar. Het beeld dat hier­uit naar voren komt is dat zie­ken­hui­zen wat betreft pro­duc­tie een zeer beperk­te groei laten zien, aldus de onder­zoe­kers. De kos­ten voor dure genees­mid­de­len zijn bui­ten beschou­wing gela­ten. Acu­te zorg nam de afge­lo­pen jaren af, tegen­over een lich­te stij­ging van de chro­ni­sche en elec­tie­ve (niet-spoed­ei­sen­de) zorg. Onco­lo­gi­sche zorg steeg de afge­lo­pen jaren het sterkst. Uit de ver­de­ling naar het aan­tal behan­del­de pati­ën­ten blijkt dat de chro­nisch zorg ver­uit de groot­ste cate­go­rie pati­ën­ten in het zie­ken­huis is. Chro­ni­sche zorg beslaat veer­tig pro­cent van het totaal aan­tal behan­del­de pati­ën­ten, gevolgd door elec­tie­ve zorg (32 pro­cent), acu­te zorg (20 pro­cent) en onco­lo­gi­sche zorg (8 pro­cent). De ver­schil­len tus­sen de top­kli­ni­sche en alge­me­ne zie­ken­hui­zen wat betreft com­plexi­teit van de gele­ver­de zorg zijn de afge­lo­pen jaren toe­ge­no­men. Zo is de com­plexi­teit van behan­de­lin­gen, uit­ge­drukt in gemid­del­de kos­ten per pati­ënt, in de STZ-zie­ken­hui­zen 15 pro­cent hoger dan in de alge­me­ne zie­ken­hui­zen. In 2014 bedroeg dit ver­schil nog 12,5 procent. 

Ook de ver­de­ling naar type zorg laat ver­schil­len zien tus­sen de zie­ken­hui­zen. In 2016 was de omvang van de acu­te en de elec­tie­ve zorg in de alge­me­ne zie­ken­hui­zen pro­cen­tu­eel gro­ter dan in de STZ-zie­ken­hui­zen. De omvang van de chro­ni­sche zorg was daar­en­te­gen klei­ner in de alge­me­ne zie­ken­hui­zen. Dat in de STZ-zie­ken­hui­zen meer onco­lo­gi­sche zorg wordt gebo­den is logisch, aldus de onder­zoe­kers. Het aan­deel kwets­ba­re oude­ren in zie­ken­hui­zen is blij­kens het rap­port “sub­stan­ti­eel” en neemt gelei­de­lijk toe. Zo’n 48 pro­cent van de tota­le zorg komt voor reke­ning van de groep 65-plus­sers. Dit per­cen­ta­ge groeit jaar­lijks met 1 pro­cent. Meer dan ooit is actief port­fo­li­o­ma­na­ge­ment nood­za­ke­lijk voor elk zie­ken­huis vol­gens de onder­zoe­kers. Dit om beter te anti­ci­pe­ren op de ver­wach­te ont­wik­ke­lin­gen in de zorg, zoals hier­bo­ven geschetst. Onder­schei­dend pro­fi­le­ren van ver­schil­len­de zie­ken­huis­lo­ca­ties is daar­bij veel­al ook aan de orde, gelet op de ver­an­de­rin­gen in het zorg­aan­bod en het inten­sie­ver samen­wer­ken in het netwerk.

Fac­to­ren die de komen­de jaren van invloed zijn op de pro­duc­ti­vi­teits­cij­fers zijn de ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van ICT en e‑health en de ver­an­de­ren­de kijk op gezond­heid en de ver­an­de­ren­de opstel­ling van de pati­ënt. Ook de behoor­lij­ke krap­te op de arbeids­markt heeft invloed, aldus de onderzoekers.