Onder­zoek­somgev­ing op de campus

Geplaatst op 27 novem­ber 2020

Op 8 decem­ber organ­iseert Cam­pus Day het online event ‘Co-cre­atie op de cam­pus’. Her­man de Bru­in van AT Osborne en Kirstin de Boer van Aes­tate ver­zor­gen de key­sessie ‘Onder­zoek­somgev­ing op de campus’.

Onderzoeksomgeving campus

Op 4 novem­ber organ­iseerde het ken­nis­plat­form Cam­pus Day de Round Table ‘Ontwik­kelin­gen in de onder­zoek­somgev­ing op de cam­pus’. Ervar­ings­deskundi­gen vanu­it het bedri­jf­sleven en de uni­ver­siteit­en kwa­men tot een lev­endig gesprek over co-cre­atie en het delen van infra­struc­tu­ur op de cam­pus. Tij­dens de Round Table deelden de deel­ne­mers ver­schil­lende inzicht­en, die we tij­dens Cam­pus Day 2020 in een lager­huis debat verder gaan uitdiepen:

Het delen van voorzienin­gen heeft ons veel gebracht op het gebied van impact en inhoud. Die opbrengst was miss­chien niet direct finan­cieel, maar wel op het gebied van con­tacten. Bedri­jven kon­den bepaalde zak­en uit­proberen in het lab en dat lei­d­de dan weer tot ver­vol­gvra­gen. Daarom zie ik het een als mooie manier om te co-creëren.

Het is mooi als iemand gebruik kan mak­en van over­ca­paciteit die toe­val­lig ontstaat, maar het uit­gangspunt moet zijn dat je neerzet wat je als eigen organ­isatie op dat moment nodig hebt.

Op basis van een aan­tal stellin­gen rond het the­ma ‘co-cre­atie in de onder­zoek­somgev­ing op de cam­pus’, gaan we verder op deze inzicht­en in. De stellin­gen wor­den van tevoren gedeeld en bij elke stelling is er een korte toelicht­ing. De deel­ne­mers geven na deze toelicht­ing aan of zij voor of tegen zijn. Onder regie van de debatlei­der verkondi­gen voor- en tegen­standers ver­vol­gens om en om hun mening.

Elke deba­tronde duurt ongeveer 15 minuten en er wor­den vier stellin­gen voor­bereid. De stellin­gen zijn zo gefor­muleerd, dat stelling­name vanu­it het per­spec­tief van vast­goe­dontwik­kel­ing, vanu­it de bedri­jfsvo­er­ing en vanu­it de onder­zoek­ers het geheel aan kansen en uitdagin­gen ron­dom co-cre­atie op de cam­pus goed weergeeft.

Inschri­jven voor het online event kan vanaf nu.

Deel deze pagina via

Ook interessant