Op 8 decem­ber orga­ni­seert Cam­pus Day het onli­ne event ‘Co-cre­a­tie op de cam­pus’. Her­man de Bruin van AT Osbor­ne en Kir­stin de Boer van Aes­ta­te ver­zor­gen de key­ses­sie ‘Onder­zoeks­om­ge­ving op de campus’.

Onderzoeksomgeving campus

Op 4 novem­ber orga­ni­seer­de het ken­nis­plat­form Cam­pus Day de Round Table ‘Ont­wik­ke­lin­gen in de onder­zoeks­om­ge­ving op de cam­pus’. Erva­rings­des­kun­di­gen van­uit het bedrijfs­le­ven en de uni­ver­si­tei­ten kwa­men tot een leven­dig gesprek over co-cre­a­tie en het delen van infra­struc­tuur op de cam­pus. Tij­dens de Round Table deel­den de deel­ne­mers ver­schil­len­de inzich­ten, die we tij­dens Cam­pus Day 2020 in een lager­huis debat ver­der gaan uitdiepen:

Het delen van voor­zie­nin­gen heeft ons veel gebracht op het gebied van impact en inhoud. Die opbrengst was mis­schien niet direct finan­ci­eel, maar wel op het gebied van con­tac­ten. Bedrij­ven kon­den bepaal­de zaken uit­pro­be­ren in het lab en dat leid­de dan weer tot ver­volg­vra­gen. Daar­om zie ik het een als mooie manier om te co-creëren.

Het is mooi als iemand gebruik kan maken van over­ca­pa­ci­teit die toe­val­lig ont­staat, maar het uit­gangs­punt moet zijn dat je neer­zet wat je als eigen orga­ni­sa­tie op dat moment nodig hebt.

Op basis van een aan­tal stel­lin­gen rond het the­ma ‘co-cre­a­tie in de onder­zoeks­om­ge­ving op de cam­pus’, gaan we ver­der op deze inzich­ten in. De stel­lin­gen wor­den van tevo­ren gedeeld en bij elke stel­ling is er een kor­te toe­lich­ting. De deel­ne­mers geven na deze toe­lich­ting aan of zij voor of tegen zijn. Onder regie van de debat­lei­der ver­kon­di­gen voor- en tegen­stan­ders ver­vol­gens om en om hun mening.

Elke deba­t­ron­de duurt onge­veer 15 minu­ten en er wor­den vier stel­lin­gen voor­be­reid. De stel­lin­gen zijn zo gefor­mu­leerd, dat stel­ling­na­me van­uit het per­spec­tief van vast­goed­ont­wik­ke­ling, van­uit de bedrijfs­voe­ring en van­uit de onder­zoe­kers het geheel aan kan­sen en uit­da­gin­gen rond­om co-cre­a­tie op de cam­pus goed weergeeft.

Inschrij­ven voor het onli­ne event kan van­af nu.