Onvol­doende liq­uide mid­de­len in coro­nati­jd? Deze maa­trege­len helpen uw zor­gin­stelling overleven

Geplaatst op 13 april 2020

Als gevolg van de coro­nacri­sis hebben zor­gaan­bieders te mak­en met grote finan­ciële onzek­er­he­den. Om besmet­tin­gen te voorkomen en capaciteit vrij te mak­en voor coro­n­a­p­atiën­ten, is in de zieken­huizen een groot deel van de elec­tieve zorg tot stil­stand gekomen. In de lang­durige zorg is sprake van teruglopende inkom­sten als gevolg van het weg­vallen van de vraag en door­dat de dagbeste­d­ing noodged­won­gen is ges­loten. Ook wor­den zor­gaan­bieders met hogere en andere kosten gecon­fron­teerd, bijvoor­beeld om het per­son­eel en de cliën­ten te bescher­men. Hier­door zien steeds meer zor­gin­stellin­gen een drastis­che ver­slech­ter­ing van hun liq­uiditeit­sposi­tie. De vraagt rijst of ze bin­nenko­rt nog aan hun betal­ingsver­plichtin­gen kun­nen voldoen.

Om zor­gaan­bieders te onder­s­te­unen die door de coro­nacri­sis in de finan­ciële prob­le­men (dreigen te) rak­en, werken Zorgverzek­er­aars Ned­er­land (ZN), de Ned­er­landse Zor­gau­toriteit (NZa) en de Ned­er­landse gemeen­ten momenteel hard aan de onder­staande set tijdelijke maa­trege­len, bedoeld voor het op korte ter­mi­jn oplossen van knelpun­ten in de uitvoering:

1. Zorgverzekeringswet: Continuïteitsbijdrage gecontracteerde zorg

Zor­gaan­bieders bin­nen de Zorgverzek­er­ingswet kun­nen vanaf begin mei een beroep doen op deze regeling om inkom­sten te garan­deren voor niet geleverde zorg ten gevolge van de coro­nacri­sis. Deze regeling geldt niet voor zor­gaan­bieders die direct betrokken zijn bij hulp aan coro­na-patiën­ten (zoals zieken­huizen en huis­art­sen) en andere acute zorg. Met deze zor­gaan­bieders wor­den afzon­der­lijke afsprak­en gemaakt. ZN verwacht dat tussen de 60–85% van de zorgkosten wor­den vergoed.

2. Wet langdurige zorg: Compensatie van omzetderving

Voor zor­gaan­bieders actief bin­nen de Wet lang­durige zorg (Wlz) die te mak­en hebben met teruglopende omzet kan com­pen­satie wor­den aangevraagd. Het uit­gangspunt hier­bij is dat in elk geval tot 1 juni wordt ver­goed con­form de omzet in het con­tract of, in afwezigheid daar­van, een zo goed mogelijke inschat­ting daar­van als er geen coro­nacri­sis zou zijn geweest.

3. Wet langdurige zorg: Financiering van extra kosten

Via een nieuwe regeling van de NZa kun­nen Wlz instellin­gen de extra kosten die samen­gaan met de coro­nacri­sis ver­goed kri­j­gen. Hier­voor dienen deze kosten door de instellin­gen apart gereg­istreerd te worden.

4. Wet maatschappelijke ondersteuning: Compensatie van omzetderving

Met als doel acute liq­uiditeit­sprob­le­men te voorkomen en de gevol­gen van de coro­­na-cri­­sis voor de finan­ciële posi­tie in 2020 van deze zor­gaan­bieders te neu­tralis­eren kun­nen ook aan­bieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeug­dreclasser­ing en maatschap­pelijke organ­isaties reke­nen op finan­ciële ste­un. Uit­gangspunt hier­bij is dat de financier­ing van de omzet onver­min­derd plaatsvin­dt, zoals die con­tractueel overeengekomen was dan wel een zo goed mogelijke inschat­ting daarvan.

5. Wet maatschappelijke ondersteuning: Financiering van extra kosten

Ook de meerkosten van instellin­gen die direct voortkomen uit het vol­gen van de richtli­j­nen van het RIVM zullen ver­goed worden.

Verder hebben zorgverzek­er­aars vee­lal afsprak­en gemaakt met zor­gaan­bieders over het sneller declar­eren en uit­be­tal­en van declaraties voor ver­leende zorg. Hier­door wor­den in april al hon­der­den miljoe­nen ver­sneld uitbetaald.

Maandag 6 april is de Nood­maa­tregel Over­brug­ging voor behoud van Werkgele­gen­heid (NOW) van kracht gewor­den. Bovenge­noemde finan­ciële oplossin­gen zijn een voorliggende voorzien­ing op de nieuwe NOW. Voor eventuele onder­s­te­un­ing vanu­it de NOW moeten zor­gaan­bieders zich in eerste instantie wen­den tot de inkop­ers (van zorgkan­toor, zorgverzek­er­aars en gemeen­ten) en met hen nagaan of zij ste­un kun­nen kri­j­gen. Als zor­gaan­bieders reken­ing houdend met deze onder­s­te­un­ing vol­doen aan de voor­waar­den van de NOW-regeling, dan kun­nen zij zich wen­den tot het UWV om een aan­vraag voor ste­un in te dienen.

Meer weten?

AT Osborne kan uw zor­gin­stelling door bovenge­noemde maa­trege­len helpen nav­igeren. Neem hier­voor vri­jbli­jvend con­tact op met Sti­jn Kiens.

Ook hebben we veel ervar­ing met het opstellen van finan­ciële prog­noses voor gezond­hei­d­szor­gin­stellin­gen. Wij helpen u graag beter inzicht te kri­j­gen in uw korte ter­mi­jn liq­uiditeit­sposi­tie. Neem hier­voor vri­jbli­jvend con­tact op met Michel van Rooi­jen of Mike Tournoij.

Deel deze pagina via

Ook interessant