Als gevolg van de corona­cri­sis heb­ben zorg­aan­bie­ders te maken met gro­te finan­ci­ë­le onze­ker­he­den. Om besmet­tin­gen te voor­ko­men en capa­ci­teit vrij te maken voor coron­a­pa­ti­ën­ten, is in de zie­ken­hui­zen een groot deel van de elec­tie­ve zorg tot stil­stand geko­men. In de lang­du­ri­ge zorg is spra­ke van terug­lo­pen­de inkom­sten als gevolg van het weg­val­len van de vraag en door­dat de dag­be­ste­ding nood­ge­dwon­gen is geslo­ten. Ook wor­den zorg­aan­bie­ders met hoge­re en ande­re kos­ten gecon­fron­teerd, bij­voor­beeld om het per­so­neel en de cli­ën­ten te bescher­men. Hier­door zien steeds meer zorg­in­stel­lin­gen een dras­ti­sche ver­slech­te­ring van hun liqui­di­teits­po­si­tie. De vraagt rijst of ze bin­nen­kort nog aan hun beta­lings­ver­plich­tin­gen kun­nen voldoen.

Om zorg­aan­bie­ders te onder­steu­nen die door de corona­cri­sis in de finan­ci­ë­le pro­ble­men (drei­gen te) raken, wer­ken Zorg­ver­ze­ke­raars Neder­land (ZN), de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa) en de Neder­land­se gemeen­ten momen­teel hard aan de onder­staan­de set tij­de­lij­ke maat­re­ge­len, bedoeld voor het op kor­te ter­mijn oplos­sen van knel­pun­ten in de uitvoering:

1. Zorg­ver­ze­ke­rings­wet: Con­ti­nu­ï­teits­bij­dra­ge gecon­trac­teer­de zorg

Zorg­aan­bie­ders bin­nen de Zorg­ver­ze­ke­rings­wet kun­nen van­af begin mei een beroep doen op deze rege­ling om inkom­sten te garan­de­ren voor niet gele­ver­de zorg ten gevol­ge van de corona­cri­sis. Deze rege­ling geldt niet voor zorg­aan­bie­ders die direct betrok­ken zijn bij hulp aan corona-patiënten (zoals zie­ken­hui­zen en huis­art­sen) en ande­re acu­te zorg. Met deze zorg­aan­bie­ders wor­den afzon­der­lij­ke afspra­ken gemaakt. ZN ver­wacht dat tus­sen de 60–85% van de zorg­kos­ten wor­den vergoed.

2. Wet lang­du­ri­ge zorg: Com­pen­sa­tie van omzetderving

Voor zorg­aan­bie­ders actief bin­nen de Wet lang­du­ri­ge zorg (Wlz) die te maken heb­ben met terug­lo­pen­de omzet kan com­pen­sa­tie wor­den aan­ge­vraagd. Het uit­gangs­punt hier­bij is dat in elk geval tot 1 juni wordt ver­goed con­form de omzet in het con­tract of, in afwe­zig­heid daar­van, een zo goed moge­lij­ke inschat­ting daar­van als er geen corona­cri­sis zou zijn geweest.

3. Wet lang­du­ri­ge zorg: Finan­cie­ring van extra kosten

Via een nieu­we rege­ling van de NZa kun­nen Wlz instel­lin­gen de extra kos­ten die samen­gaan met de corona­cri­sis ver­goed krij­gen. Hier­voor die­nen deze kos­ten door de instel­lin­gen apart gere­gi­streerd te worden.

4. Wet maat­schap­pe­lij­ke onder­steu­ning: Com­pen­sa­tie van omzetderving

Met als doel acu­te liqui­di­teits­pro­ble­men te voor­ko­men en de gevol­gen van de coro­na-cri­sis voor de finan­ci­ë­le posi­tie in 2020 van deze zorg­aan­bie­ders te neu­tra­li­se­ren kun­nen ook aan­bie­ders van jeugd­hulp, jeugd­be­scher­ming, jeugd­re­clas­se­ring en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties reke­nen op finan­ci­ë­le steun. Uit­gangs­punt hier­bij is dat de finan­cie­ring van de omzet onver­min­derd plaats­vindt, zoals die con­trac­tu­eel over­een­ge­ko­men was dan wel een zo goed moge­lij­ke inschat­ting daarvan.

5. Wet maat­schap­pe­lij­ke onder­steu­ning: Finan­cie­ring van extra kosten

Ook de meer­kos­ten van instel­lin­gen die direct voort­ko­men uit het vol­gen van de richt­lij­nen van het RIVM zul­len ver­goed worden.

Ver­der heb­ben zorg­ver­ze­ke­raars veel­al afspra­ken gemaakt met zorg­aan­bie­ders over het snel­ler decla­re­ren en uit­be­ta­len van decla­ra­ties voor ver­leen­de zorg. Hier­door wor­den in april al hon­der­den mil­joe­nen ver­sneld uitbetaald.

Maan­dag 6 april is de Nood­maat­re­gel Over­brug­ging voor behoud van Werk­ge­le­gen­heid (NOW) van kracht gewor­den. Boven­ge­noem­de finan­ci­ë­le oplos­sin­gen zijn een voor­lig­gen­de voor­zie­ning op de nieu­we NOW. Voor even­tu­e­le onder­steu­ning van­uit de NOW moe­ten zorg­aan­bie­ders zich in eer­ste instan­tie wen­den tot de inko­pers (van zorg­kan­toor, zorg­ver­ze­ke­raars en gemeen­ten) en met hen nagaan of zij steun kun­nen krij­gen. Als zorg­aan­bie­ders reke­ning hou­dend met deze onder­steu­ning vol­doen aan de voor­waar­den van de NOW-rege­ling, dan kun­nen zij zich wen­den tot het UWV om een aan­vraag voor steun in te dienen.

Meer weten?

AT Osbor­ne kan uw zorg­in­stel­ling door boven­ge­noem­de maat­re­ge­len hel­pen navi­ge­ren. Neem hier­voor vrij­blij­vend con­tact op met Stijn Kiens.

Ook heb­ben we veel erva­ring met het opstel­len van finan­ci­ë­le prog­no­ses voor gezond­heids­zorg­in­stel­lin­gen. Wij hel­pen u graag beter inzicht te krij­gen in uw kor­te ter­mijn liqui­di­teits­po­si­tie. Neem hier­voor vrij­blij­vend con­tact op met Michel van Rooi­j­en of Mike Tournoij.