In het hart van Amster­dam UMC, loca­tie AMC, op het cen­tra­le Voe­ten­plein, heb­ben het AMC en bouw­be­drijf Heij­mans onlangs de defi­ni­tie­ve over­een­komst gete­kend voor de groot­scha­li­ge reno­va­tie van de bed­den­to­rens F en G van het zie­ken­huis. Daar­mee kan dit voor Amster­dam UMC zo belang­rij­ke pro­ject eind dit jaar daad­wer­ke­lijk van start gaan.

Geze­ten ach­ter een bre­de tafel met op de ach­ter­grond een maquet­te van het AMC, zet­ten Fri­da van den Maag­den­berg (lid RvB), Emi­le Spek (direc­teur Direc­to­raat Huis­ves­ting & Tech­niek) en René Boer­dijk (direc­teur Inkoop) namens het AMC hun hand­te­ke­ning onder het con­tract. Ton Hil­len, voor­zit­ter Raad van Bestuur en direc­teur Arthur de Back­ker deden het­zelf­de namens Heij­mans Utiliteit.

‘Vreug­de­vol moment’

Van den Maag­den­berg sprak over ‘een vreug­de­vol moment voor het AMC’. “Hier­mee maken we dit pand zowel inhou­de­lijk als func­ti­o­neel gereed voor de komen­de veer­tig jaar”, aldus Van den Maag­den­berg. Zij over­han­dig­de Hil­len en De Back­ker het foto­boek ‘Aai­baar beton’, met een over­zicht van der­tig jaar bouw­ont­wik­ke­ling in het AMC.

Hil­len liet weten trots te zijn op de opdracht van het AMC, die hij niet als een reno­va­tie, maar als een logis­tie­ke ope­ra­tie kwa­li­fi­ceer­de. “Ruim een half jaar is er inten­sief met elkaar samen­ge­werkt en heb­ben we elkaar beter leren ken­nen”, blik­te de CEO terug op de con­cre­ti­se­rings­fa­se van de aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re. “We zijn ons ervan bewust dat we wer­ken boven logis­tie­ke gebie­den waar pati­ën­ten, bezoe­kers en mede­wer­kers zich bevinden.”

Bou­wen is team­sport, dat doe je samen!

Over­last beperken

Hil­len noem­de de door­gang van acti­vi­tei­ten van het zie­ken­huis, de vei­lig­heid en het beper­ken van over­last van groot belang. “Een goe­de samen­wer­king maakt het ver­schil”, aldus Hil­len, die aan­gaf blij te zijn met de goe­de ver­stand­hou­ding met het AMC. Om te laten zien dat Heij­mans vei­lig­heid hoog in het vaan­del heeft staan, over­han­dig­de hij Van den Maag­den­berg en Spek een gekleur­de bouwhelm.
Ook Spek sprak zijn gro­te ver­trou­wen uit in de samen­wer­king met Heij­mans. “Bou­wen is team­sport, dat doe je samen”, aldus Spek. “Jul­lie heb­ben je bij­zon­der goed in dit pro­ject ver­diept en alle moge­lijk­he­den maxi­maal aan­ge­gre­pen. Chapeau.”

Nieu­we NICU en CCU

De reno­va­tie van de F- en G‑torens op loca­tie AMC is nood­za­ke­lijk van­we­ge func­ti­o­ne­le en tech­ni­sche ver­ou­de­rin­gen en van­we­ge de schuif­be­we­gin­gen die voort­vloei­en uit de bestuur­lij­ke fusie van het AMC en VUmc tot Amster­dam UMC. Met name de ver­pleeg­af­de­lin­gen in de bed­den­to­rens F en G komen voor moder­ni­se­ring in aanmerking.

Op loca­tie AMC zal Heij­mans tevens een nieu­we Neo­na­ta­le Inten­si­ve Care Unit (NICU) en Car­diac Care Unit (CCU) bou­wen. Op de 7‑de ver­die­ping wordt een nieu­we staf­af­de­ling gere­a­li­seerd. Ook de reno­va­tie en het moder­ni­se­ren van de tota­le gevel maken deel uit van het renovatieprogramma.

Gede­gen aanbestedingsprocedure

Heij­mans kwam na een zeer gede­gen aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re als bes­te uit de bus. Met name de manier waar­op het bedrijf bouw­over­last beperkt, risico’s beheerst en ervoor zorgt dat dage­lijk­se werk­zaam­he­den in het zie­ken­huis door kun­nen gaan tij­dens de reno­va­tie gaven de door­slag om voor Heij­mans te kie­zen. Boven­dien bleek deze aan­ne­mer de groot­scha­li­ge reno­va­tie­op­dracht bin­nen de finan­ci­ë­le band­breed­te van Amster­dam UMC te kun­nen uitvoeren.

Com­plexe opgave

Deze reno­va­tie is voor loca­tie AMC een com­plexe opga­ve, omdat de afde­lin­gen die op dat moment niet gere­no­veerd wor­den, vol­le­dig in gebruik blij­ven. Om de ver­pleeg­af­de­lin­gen en de staf­ver­die­pin­gen ook tij­dens de bouw opti­maal te kun­nen laten func­ti­o­ne­ren is een slim schuif­plan ont­wik­keld, waar­bij ver­pleeg­af­de­lin­gen als wer­ken­de een­he­den ver­huisd wor­den om zo ruim­te te maken voor de renovatie.

Opti­ma­le patiëntenzorg

De hoofd­doel­stel­lin­gen van Amster­dam UMC zijn de zorg voor pati­ën­ten, research en edu­ca­tie. Om ook de komen­de twin­tig jaar een opti­ma­le pati­ën­ten­zorg te kun­nen garan­de­ren, wor­den er op loca­tie AMC nieu­we ver­pleeg- en staf­af­de­lin­gen gere­a­li­seerd, zoda­nig dat deze omge­ving voor­ziet in de behoef­ten van pati­ën­ten en hun bezoek, zorg­pro­fes­si­o­nals en onder­steu­nen­de diensten.
Duur­zaam­heid speelt een belang­rij­ke rol in het hele reno­va­tie­tra­ject. Zo wor­den gro­te delen van de gevel gere­no­veerd om het bin­nen­kli­maat sterk te ver­be­te­ren en het ener­gie­ver­bruik fors te redu­ce­ren. Tevens intro­du­ceert het zie­ken­huis in de gere­no­veer­de torens nieu­we con­cep­ten op gebied van logis­tiek, voe­ding en ICT. De werk­zaam­he­den moe­ten in 2024 zijn afgerond.

De onder­te­ke­ning is een afron­ding van een mooi tra­ject van con­cep­t­ont­wik­ke­ling, pro­gram­ma van eisen, ont­werp ver­pleeg­af­de­lin­gen, CCU, NICU en staf­werk­plek­ken, aan­be­ste­dings­stra­te­gie en con­trac­te­ring. Met trots en ple­zier heeft Osbor­ner Rut­ger Kriek de afge­lo­pen jaren lei­ding mogen geven aan dit prach­ti­ge pro­ject en deze mooie teamprestatie!

Foto door Roos Pierson