Amster­dam staat voor een gro­te opga­ve om de brug­gen en kade­mu­ren in de stad te her­stel­len. Veel van de brug­gen en kades zijn ont­wor­pen en gebouwd voor aan­zien­lijk min­der zwaar (vracht)verkeer dan er tegen­woor­dig gebruik van maakt. Het resul­taat is dat een groot deel van deze con­struc­ties in slech­te staat is.

Pro­gram­ma Brug­gen & Kademuren

Om de brug­gen en kade­mu­ren in de stad op gro­te schaal en ver­sneld te onder­zoe­ken en te her­stel­len, is er vorig jaar een pro­gram­ma inge­richt. Het pro­gram­ma Brug­gen en Kade­mu­ren richt zich op cir­ca 830 ver­keers­brug­gen en cir­ca 200 kilo­me­ter op die­pe­re grond­la­gen gefun­deer­de kade­mu­ren. Dit zijn de brug­gen en kade­mu­ren die belang­rijk zijn voor het func­ti­o­ne­ren van de stad of waar­bij de risico’s op con­struc­tie­ve gebre­ken hoog wordt inge­schat. De mis­sie van het pro­gram­ma luidt: een func­ti­o­ne­ren­de stad met vei­li­ge en toe­komst­be­sten­di­ge brug­gen en kade­mu­ren voor hui­di­ge en vol­gen­de generaties.

Pro­gram­maplan Her­stel­len en verbinden

Op 14 april jl. is het Pro­gram­maplan Her­stel­len en Ver­bin­den vast­ge­steld in het Amster­dam­se col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders. Dit plan mar­keert niet de start van het pro­gram­ma, maar geeft de orga­ni­sa­tie en de aan­pak van de opga­ve ver­der vorm. Het pro­gram­maplan is de kap­stok van de aanpak.

Het pro­gram­ma is erop gericht om het hui­di­ge ach­ter­stal­lig onder­houd aan de con­struc­ties te her­stel­len en ver­sneld toe te wer­ken naar een func­ti­o­ne­ren­de stad met vei­li­ge en toe­komst­be­sten­di­ge brug­gen en kade­mu­ren. De aan­pak bestaat uit onder­zoe­ken, bewa­ken, afwe­gen en beslui­ten, beper­ken, ver­ster­ken, ver­nieu­wen, ver­snel­len en ont­wik­ke­len, ver­bin­den en beheer­sen. Er is geko­zen voor een zorg­vul­di­ge en bre­de aan­pak, met nadruk op her­stel van de brug­gen en kade­mu­ren en ver­bin­ding met de stad.

Betrok­ken­heid AT Osborne

AT Osbor­ne col­le­ga Geer­tje van Engen is sinds de start van het pro­gram­ma in 2019 betrok­ken en ver­vult momen­teel een rol als stra­te­gisch direc­tie­ad­vi­seur. Ze heeft onder ande­re gehol­pen met de opbouw en de inrich­ting van de orga­ni­sa­tie, het vorm­ge­ven van de aan­pak en opstel­len van het pro­gram­maplan, het maken van samen­wer­kings­af­spra­ken met part­ners en het inrich­ten van de rap­por­ta­ge­cy­clus. Ook heeft zij mee­ge­werkt aan het onlangs gepu­bli­ceer­de dash­board.