Pro­gramma­plan Bruggen en Kade­muren Ams­ter­dam vastgesteld

Geplaatst op 20 april 2020

Ams­ter­dam staat voor een grote opgave om de bruggen en kade­muren in de stad te her­stellen. Veel van de bruggen en kades zijn ont­wor­pen en gebouwd voor aanzien­lijk min­der zwaar (vracht)verkeer dan er tegen­wo­ordig gebruik van maakt. Het resul­taat is dat een groot deel van deze con­struc­ties in slechte staat is.

Programma Bruggen & Kademuren

Om de bruggen en kade­muren in de stad op grote schaal en ver­sneld te onder­zoeken en te her­stellen, is er vorig jaar een pro­gram­ma ingericht. Het pro­gram­ma Bruggen en Kade­muren richt zich op cir­ca 830 ver­keers­bruggen en cir­ca 200 kilo­me­ter op diepere grond­la­gen gefun­deerde kade­muren. Dit zijn de bruggen en kade­muren die belan­grijk zijn voor het func­tioneren van de stad of waar­bij de risico’s op con­struc­tieve gebreken hoog wordt ingeschat. De missie van het pro­gram­ma luidt: een func­tionerende stad met veilige en toekom­st­bestendi­ge bruggen en kade­muren voor huidi­ge en vol­gende generaties.

Programmaplan Herstellen en verbinden

Op 14 april jl. is het Pro­gramma­plan Her­stellen en Verbinden vast­gesteld in het Ams­ter­damse col­lege van burge­meester en wethoud­ers. Dit plan mar­keert niet de start van het pro­gram­ma, maar geeft de organ­isatie en de aan­pak van de opgave verder vorm. Het pro­gramma­plan is de kap­stok van de aanpak.

Het pro­gram­ma is erop gericht om het huidi­ge achter­stal­lig onder­houd aan de con­struc­ties te her­stellen en ver­sneld toe te werken naar een func­tionerende stad met veilige en toekom­st­bestendi­ge bruggen en kade­muren. De aan­pak bestaat uit onder­zoeken, bewak­en, afwe­gen en besluiten, beperken, ver­sterken, vernieuwen, ver­snellen en ontwikke­len, verbinden en beheersen. Er is gekozen voor een zorgvuldige en brede aan­pak, met nadruk op her­s­tel van de bruggen en kade­muren en verbind­ing met de stad.

Betrokkenheid AT Osborne

AT Osborne col­le­ga Geert­je van Engen is sinds de start van het pro­gram­ma in 2019 betrokken en vervult momenteel een rol als strate­gisch direc­tiead­viseur. Ze heeft onder andere geholpen met de opbouw en de inricht­ing van de organ­isatie, het vor­mgeven van de aan­pak en opstellen van het pro­gramma­plan, het mak­en van samen­werk­ingsaf­sprak­en met part­ners en het inricht­en van de rap­portage­cy­clus. Ook heeft zij meegew­erkt aan het onlangs gepub­liceerde dash­board.

Deel deze pagina via

Ook interessant