Pub­li­catie ken­niskring Slimme Stad en Ommeland

Geplaatst op 6 april 2020

Urgente opgave is om ons huidi­ge energiesys­teem, gebaseerd op fos­siele bron­nen, te trans­formeren naar een duurza­am energiesys­teem. In the­o­rie liggen de oplossin­gen hier­voor op de plank, grootschalige toepass­ing van zon en wind, hier­mee kun­nen we volledig verduurzamen.

In de prak­tijk ligt er een enorme uitdag­ing. Ned­er­land vol met zon­neparken en wind­molens is vanu­it de gedachte aan andere func­ties als natu­ur, leef­baarheid in de ker­nen, wegen, lucht­vaart, spoor­li­j­nen en het alge­hele voorzienin­gen­niveau onwenselijk en waarschi­jn­lijk prak­tisch onmo­gelijk. Naast zon en wind moeten we dus op zoek naar andere onont­dek­te of ver­geten bron­nen en een slim gebruik daar­van. Er zijn meerdere mogelijkhe­den die kan­srijk lijken, maar tegelijk­er­ti­jd onzek­er­he­den in zich dra­gen en dus om meer onder­zoek of exper­i­menten vra­gen. Daar­naast gaat het niet alleen om andere energiebron­nen, maar ook om andere vor­men van opslag en trans­port van energie. Tot slot is er mogelijk ook andere appa­ratu­ur bij de eindge­bruik­ers nodig. Het vraagt uitein­delijk om een hele sys­teemveran­der­ing, niet alleen in tech­nol­o­gis­che zin maar ook wat betre­ft de wijze van financieren, par­ticiperen, eige­naarschap en benutting.

In de pub­li­catie Slimme stad en omme­land, van de ken­niskring Slimme Stad en Omme­land, gaat het over de vraag hoe de agrarische sec­tor kan bij­dra­gen door meer en beter samen te werken in ketens, gebieden en netwerken. Wat zijn de mogelijkhe­den en kansen als wij onze kracht­en bun­de­len op een regionale schaal?

De pub­li­catie is een copro­duc­tie van Jur­gen van der Hei­j­den (AT Osborne) en Mar­tin Bakker, Sti­jn van Liefland en Koen Anto­nis van de Waar­den­mak­ers, de broed­plaats voor maatschap­pelijke uitdagin­gen in Brabant.

Deel deze pagina via

Ook interessant