Urgen­te opga­ve is om ons hui­di­ge ener­gie­sys­teem, geba­seerd op fos­sie­le bron­nen, te trans­for­me­ren naar een duur­zaam ener­gie­sys­teem. In the­o­rie lig­gen de oplos­sin­gen hier­voor op de plank, groot­scha­li­ge toe­pas­sing van zon en wind, hier­mee kun­nen we vol­le­dig verduurzamen.

In de prak­tijk ligt er een enor­me uit­da­ging. Neder­land vol met zon­ne­par­ken en wind­mo­lens is van­uit de gedach­te aan ande­re func­ties als natuur, leef­baar­heid in de ker­nen, wegen, lucht­vaart, spoor­lij­nen en het alge­he­le voor­zie­nin­gen­ni­veau onwen­se­lijk en waar­schijn­lijk prak­tisch onmo­ge­lijk. Naast zon en wind moe­ten we dus op zoek naar ande­re onont­dek­te of ver­ge­ten bron­nen en een slim gebruik daar­van. Er zijn meer­de­re moge­lijk­he­den die kans­rijk lij­ken, maar tege­lij­ker­tijd onze­ker­he­den in zich dra­gen en dus om meer onder­zoek of expe­ri­men­ten vra­gen. Daar­naast gaat het niet alleen om ande­re ener­gie­bron­nen, maar ook om ande­re vor­men van opslag en trans­port van ener­gie. Tot slot is er moge­lijk ook ande­re appa­ra­tuur bij de eind­ge­brui­kers nodig. Het vraagt uit­ein­de­lijk om een hele sys­teem­ver­an­de­ring, niet alleen in tech­no­lo­gi­sche zin maar ook wat betreft de wij­ze van finan­cie­ren, par­ti­ci­pe­ren, eige­naar­schap en benutting.

In de publi­ca­tie Slim­me stad en omme­land, van de ken­nis­kring Slim­me Stad en Omme­land, gaat het over de vraag hoe de agra­ri­sche sec­tor kan bij­dra­gen door meer en beter samen te wer­ken in ketens, gebie­den en net­wer­ken. Wat zijn de moge­lijk­he­den en kan­sen als wij onze krach­ten bun­de­len op een regi­o­na­le schaal?

De publi­ca­tie is een copro­duc­tie van Jur­gen van der Heij­den (AT Osbor­ne) en Mar­tin Bak­ker, Stijn van Lief­land en Koen Anto­nis van de Waar­den­ma­kers, de broed­plaats voor maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen in Brabant.