Het Con­sor­ti­um AT Osbor­ne, HNS, Over Mor­gen en Witteveen+Bos schre­ven de staal­kaart Omge­vings­plan Ener­gie­tran­si­tie, voor het pro­gram­ma ‘Aan de slag met de Omge­vings­wet’. Deze staal­kaart laat zien hoe de gemeen­te de instru­men­ten van de Omge­vings­wet kan inzet­ten voor de ener­gie­tran­si­tie, waar­bij met name is inge­zoomd op het omge­vings­plan. De staal­kaart biedt een han­de­lings­per­spec­tief voor amb­te­na­ren en bestuur­ders om aan de slag te gaan met de ener­gie­tran­si­tie en biedt inzicht in de stap­pen die gezet moe­ten wor­den om tot regels te komen. Want een regel is niet een doel op zich, maar kan een mid­del zijn om een doel te bereiken.

Omgevingswet

Aan­lei­ding voor het maken van staalkaarten

Het hui­di­ge omge­vings­recht is ver­brok­keld en ver­deeld over tien­tal­len wet­ten. Er zijn apar­te wet­ten voor bodem, bou­wen, geluid, infra­struc­tuur, mijn­bouw, mili­eu, monu­men­ten­zorg, natuur, ruim­te­lij­ke orde­ning en water­be­heer. Deze ver­brok­ke­ling leidt tot afstem­mings- en coör­di­na­tie­pro­ble­men en ver­min­der­de bruik­baar­heid voor ieder­een die met het omge­vings­recht te maken heeft. Staal­kaar­ten geven inzicht in de nieu­we moge­lijk­he­den die de sys­te­ma­tiek van de Omge­vings­wet biedt. Denk aan moge­lijk­he­den voor het ver­be­te­ren, bescher­men en benut­ten van de gemeen­te­lij­ke leef­om­ge­ving. Staal­kaar­ten bie­den hier­bij de vol­gen­de inzichten:

  • Het komen tot een omge­vings­plan: wat kom je in zo’n pro­ces tegen?
  • Wer­ken van­uit een visie: weet je wat je opga­ven, ambi­ties en gebieds­be­schrij­ving zijn?
  • Maken van regels: hoe schrijf je je ambi­ties weg in regels voor een omgevingsplan?

Eén plan voor de fysie­ke leefomgeving

In de com­plexe fysie­ke leef­om­ge­ving hangt veel samen, wat het maken van een omge­vings­plan niet gemak­ke­lijk maakt. Maar als het plan er een­maal is, is er één omge­vings­plan over de gehe­le fysie­ke leef­om­ge­ving. Voor inwo­ners en bedrij­ven wordt het daar­mee een­vou­di­ger om ini­ti­a­tie­ven te ont­plooi­en en op te zoe­ken wat moge­lijk is.
De VNG maakt de komen­de tijd meer staal­kaar­ten, in samen­wer­king met Een­vou­dig Beter en Aan de Slag met de Omgevingswet.

Meer weten of een staal­kaart down­lo­a­den? Kijk op Aan de slag met de Omge­vings­wet.

Lees ook het arti­kel Omge­vings­wet en Ener­gie­tran­si­tie.