Sta­biele basis bouw­pro­ject met Contractwijzer

Geplaatst op 24 decem­ber 2020

Het is soms een hele zoek­tocht om voor een groot bouw­pro­ject een goede con­tractvorm te kiezen. Hoe je tot de beste invulling komt lieten Kees Rezel­man, Jeroen de Jongh en Ger­ben Hofmei­jer van AT Osborne op 8 decem­ber tij­dens de Cam­pus Day zien met de prak­tijk­sessie over de Contractwijzer. 

Contractwijzer

Con­tractwi­jz­er

De tweede edi­tie van de Cam­pus Day was volledig online en dat leverde deel­ne­mers en sprek­ers een extra uitdag­ing op: hoe hou je je pub­liek betrokken in een online sessie?

„We kon­den goed lat­en zien hoe onze Con­tractwi­jz­er werkt; we hebben een deel van de vra­gen geza­men­lijk beant­wo­ord en ook getoond hoe er een uitkomst uitrolt. Maar in een zaal was het makke­lijk­er geweest om iemand even aan te wijzen voor een reac­tie”, zegt con­sul­tant Ger­ben Hofmei­jer. AT Osborne is één van de ini­ti­atiefne­mers van de Cam­pus Day.

Verkenning

Man­ag­ing con­sul­tant Kees Rezel­man nam de deel­ne­mers mee in een ‘tour ‘d hori­zon’ langs aller­lei samen­werk­ingsvor­men. Die wer­den onder­s­te­und met prak­tijkvoor­beelden van de Rad­boud Uni­ver­siteit en Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam. De tocht liep van een min of meer tra­di­tionele aan­pak tot allianties en inno­vatieve con­tractvor­men. Na deze verken­ning kon­den de deel­ne­mers aan de slag met de casus voor de Contractwijzer.

Casus

Met het actuele Dag Activiteit­en Cen­trum van SEIN op de Cruquius Cam­pus als casus wer­den de deel­ne­mers aan de sessie ‘Con­tractvorm­ing als voed­ings­bo­dem van suc­ces’ door de Con­tractwi­jz­er heen geleid. Of de samen­werk­ingsvorm een tra­di­tionele invulling kri­jgt of meer richt­ing een alliantie gaat; voor elk project is er een passend con­tract te mak­en. De Con­tractwi­jz­er laat opdracht­gev­ers antwo­or­den geven op con­crete vra­gen over de omgev­ing, opdracht­ne­mer, het project en zichzelf.

Helder

Con­sul­tant Jeroen de Jongh: „Met de Con­tractwi­jz­er kun je in een vroeg sta­di­um helder kri­j­gen welke vorm het best past voor jouw project. Soms hebben omgev­ings­fac­toren een grote invloed, een andere keer is het project dom­i­nant. Zo moest de nieuw­bouw van het nanolab­o­ra­to­ri­um van de TU Delft trillingsvrij zijn, dat is geen stan­daard project met een­voudi­ge vooraf te stellen eisen. De UvA gaf in de sessie een mooi voor­beeld van het ren­ov­eren van hun gracht­en­pan­den in de bin­nen­stad; moeil­ijk bereik­baar en vaak met his­torische ele­menten. Niet de min­ste pro­jecten, maar door aan de voorkant helder te kri­j­gen in welke vorm je de samen­werk­ing met ontwer­pers en bouw­ers kunt gieten leg je wel een sta­biele basis voor je project.”

Richting

In de online prak­tijk­sessie werd duidelijk dat nooit één con­tractvorm er voor 100 pro­cent uit­springt. „Het is net als met het invullen van een stemwi­jz­er: vaak komt er meer dan één passende poli­tieke par­tij uit en dan moet je alsnog zelf kiezen, maar het geeft vooral een richt­ing aan en met een aan­vul­lende work­shop en inhoudelijke dis­cussie kun­nen we alti­jd een keuze mak­en”, zegt Hofmeijer.

Voor de deel­ne­mers van de Cam­pus Day was het even snuffe­len aan de vorm van de Con­tractwi­jz­er en voor wie verder wil kan de whitepa­per Con­tractwi­jz­er opvra­gen bij AT Osborne. Daarin staan de con­tractvor­men op een rij en wordt meer infor­matie gegeven over de invulling van de Contractwijzer. 

Deel deze pagina via

Ook interessant