Het is soms een hele zoek­tocht om voor een groot bouw­pro­ject een goe­de con­tract­vorm te kie­zen. Hoe je tot de bes­te invul­ling komt lie­ten Kees Rezel­man, Jeroen de Jongh en Ger­ben Hof­meij­er van AT Osbor­ne op 8 decem­ber tij­dens de Cam­pus Day zien met de prak­tijk­ses­sie over de Contractwijzer. 

Contractwijzer

Con­tract­wij­zer

De twee­de edi­tie van de Cam­pus Day was vol­le­dig onli­ne en dat lever­de deel­ne­mers en spre­kers een extra uit­da­ging op: hoe hou je je publiek betrok­ken in een onli­ne sessie?

„We kon­den goed laten zien hoe onze Con­tract­wij­zer werkt; we heb­ben een deel van de vra­gen geza­men­lijk beant­woord en ook getoond hoe er een uit­komst uit­rolt. Maar in een zaal was het mak­ke­lij­ker geweest om iemand even aan te wij­zen voor een reac­tie”, zegt con­sul­tant Ger­ben Hof­meij­er. AT Osbor­ne is één van de ini­ti­a­tief­ne­mers van de Cam­pus Day.

Ver­ken­ning

Mana­ging con­sul­tant Kees Rezel­man nam de deel­ne­mers mee in een ‘tour ‘d hori­zon’ langs aller­lei samen­wer­kings­vor­men. Die wer­den onder­steund met prak­tijk­voor­beel­den van de Rad­boud Uni­ver­si­teit en Uni­ver­si­teit van Amster­dam. De tocht liep van een min of meer tra­di­ti­o­ne­le aan­pak tot alli­an­ties en inno­va­tie­ve con­tract­vor­men. Na deze ver­ken­ning kon­den de deel­ne­mers aan de slag met de casus voor de Contractwijzer.

Casus

Met het actu­e­le Dag Acti­vi­tei­ten Cen­trum van SEIN op de Cru­qui­us Cam­pus als casus wer­den de deel­ne­mers aan de ses­sie ‘Con­tract­vor­ming als voe­dings­bo­dem van suc­ces’ door de Con­tract­wij­zer heen geleid. Of de samen­wer­kings­vorm een tra­di­ti­o­ne­le invul­ling krijgt of meer rich­ting een alli­an­tie gaat; voor elk pro­ject is er een pas­send con­tract te maken. De Con­tract­wij­zer laat opdracht­ge­vers ant­woor­den geven op con­cre­te vra­gen over de omge­ving, opdracht­ne­mer, het pro­ject en zichzelf.

Hel­der

Con­sul­tant Jeroen de Jongh: „Met de Con­tract­wij­zer kun je in een vroeg sta­di­um hel­der krij­gen wel­ke vorm het best past voor jouw pro­ject. Soms heb­ben omge­vings­fac­to­ren een gro­te invloed, een ande­re keer is het pro­ject domi­nant. Zo moest de nieuw­bouw van het nano­la­bo­ra­to­ri­um van de TU Delft tril­lings­vrij zijn, dat is geen stan­daard pro­ject met een­vou­di­ge voor­af te stel­len eisen. De UvA gaf in de ses­sie een mooi voor­beeld van het reno­ve­ren van hun grach­ten­pan­den in de bin­nen­stad; moei­lijk bereik­baar en vaak met his­to­ri­sche ele­men­ten. Niet de min­ste pro­jec­ten, maar door aan de voor­kant hel­der te krij­gen in wel­ke vorm je de samen­wer­king met ont­wer­pers en bou­wers kunt gie­ten leg je wel een sta­bie­le basis voor je project.”

Rich­ting

In de onli­ne prak­tijk­ses­sie werd dui­de­lijk dat nooit één con­tract­vorm er voor 100 pro­cent uit­springt. „Het is net als met het invul­len van een stem­wij­zer: vaak komt er meer dan één pas­sen­de poli­tie­ke par­tij uit en dan moet je als­nog zelf kie­zen, maar het geeft voor­al een rich­ting aan en met een aan­vul­len­de work­shop en inhou­de­lij­ke dis­cus­sie kun­nen we altijd een keu­ze maken”, zegt Hofmeijer.

Voor de deel­ne­mers van de Cam­pus Day was het even snuf­fe­len aan de vorm van de Con­tract­wij­zer en voor wie ver­der wil kan de whi­te­pa­per Con­tract­wij­zer opvra­gen bij AT Osbor­ne. Daar­in staan de con­tract­vor­men op een rij en wordt meer infor­ma­tie gege­ven over de invul­ling van de Contractwijzer.