Sinds 1 mei 2019 kun­nen aan­be­ste­dings­plich­ti­ge orga­ni­sa­ties via de Rijks­dienst voor Onder­ne­mend Neder­land een aan­vraag doen voor de Sub­si­die­re­ge­ling advies bij kli­maat­neu­traal en cir­cu­lair inko­pen (AKCI).

De sub­si­die heeft als doel aan­be­ste­den­de dien­sten te sti­mu­le­ren om hun duur­zaam­heids­am­bi­ties te rea­li­se­ren via inkoop, spe­ci­fiek op het gebied van:

 • kli­maat­neu­traal en cir­cu­lair inko­pen van pro­duct­groe­pen waar rela­tief veel grond­stof­ge­bruik en/of CO2-reduc­tie te ver­wach­ten is;
 • inko­pen waar­bij een ander the­ma van maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord inko­pen cen­traal staat, bij een con­creet inkoop­tra­ject of een acti­vi­teit die tot doel heeft maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord inko­pen door de orga­ni­sa­tie te stimuleren.

Bin­nen AKCI zijn voor 2019 zijn twee bud­get­ten vast­ge­steld voor extern advies, te beste­den aan inhuur van een erva­ren MVI-advi­seur. Bij kli­maat­neu­traal en cir­cu­lair inko­pen is 1 mil­joen euro beschik­baar; per advies € 10.000. Voor ande­re MVI-thema’s is totaal €75.000 beschik­baar voor exter­ne advie­zen en €5.000 per aan­vraag. U kunt dit kalen­der­jaar een­maal sub­si­die aanvragen.

Stand van zaken sub­si­die­bud­get per 19 augus­tus 2019

The­ma Beschik­baar budget Per aan­vraag van één advies per kalen­der jaar Aan­tal aanvragen Sub­si­die verstrekt
Kli­maat­neu­traal en cir­cu­lair inko­pen (KCI) € 1 miljoen € 10.000 44 € 440.000
Inkoop­pro­jec­ten ande­re MVI-thema’s (MVI) € 75.000 € 5000 8 € 40.000

Let op: Aan­vra­gen van de sub­si­die is moge­lijk tot en met 30 sep­tem­ber 2019. Bij het eer­der berei­ken van het sub­si­die­pla­fond, wordt de rege­ling geslo­ten. Wees er dus op tijd bij!

U kunt extern advies aan­vra­gen bij een erva­ren MVI-advi­seur, bij­voor­beeld over:

 • spe­ci­fie­ke duurzaamheidskennis;
 • de bege­lei­ding bij een marktconsultatie;
 • het opstel­len van een beoordelingssystematiek;
 • de toe­pas­sing van het Ambitieweb;
 • het uit­voe­ren van een Life Cycle Ana­ly­sis (LCA)

Aan­vra­gen van advies

AKCI kunt tot en met 30 sep­tem­ber 2019 aan­vra­gen via mijn.rvo.nl. Voor uw aan­vraag heeft u eHer­ken­ning niveau 1 nodig. Heeft u nog geen eHer­ken­ning? Vraag dit op tijd aan. Houd er reke­ning mee dat dit enke­le dagen kan duren.

Voor­dat u de sub­si­die aan­vraagt is het van belang dat u zelf al een beeld heeft van hoe u uw duur­zaam­heids­am­bi­ties wilt rea­li­se­ren via inkoop. Bij de aan­vraag dient u name­lijk onder ande­re een plan van aan­pak mee te stu­ren. U geeft hier­bij een omschrij­ving van het pro­ject, de doel­stel­lin­gen die u wilt beha­len en hoe u dit met uw orga­ni­sa­tie inkoop tech­nisch wilt bor­gen. U hoeft nog geen con­cre­te ken­nis­vraag te for­mu­le­ren, dit doet u later (mits uw aan­vraag wordt toe­ge­we­zen) in een start­ge­sprek met RVO.nl. Hier leest u wat nog meer in uw aan­vraag moet staan.

RVO.nl streeft ernaar om aan­vra­gen bin­nen 4 weken te beoor­de­len. Er geldt ech­ter een maxi­ma­le beoor­de­lings­ter­mijn van 13 weken. Als de sub­si­die wordt toe­ge­we­zen, wordt er bin­nen een week con­tact met uw opge­no­men om een start­ge­sprek in te plannen.

Voor­waar­den

Het ver­krij­gen van sub­si­die is gebon­den aan de vol­gen­de voorwaarden:

 • De aan­vra­ger voert een start­ge­sprek met RVO.nl voor een pas­sen­de ken­nis­vraag aan een exter­ne MVI-adviseur;
 • De aan­vra­ger laat een advies opstel­len door een exter­ne MVI-advi­seur die erva­ring heeft met het onder­werp van de ken­nis­vraag bij een aan­be­ste­dings­plich­ti­ge organisatie;
 • De aan­vra­ger meet de effec­ten van de kli­maat neu­tra­le en cir­cu­lair inkoop waar­voor u advies ont­ving met een door RIVM aan­ge­reik­te metho­de. U stelt deze meet­re­sul­ta­ten ter beschik­king aan het RIVM;
 • Het exter­ne advies wordt bin­nen het kalen­der­jaar waar­in de sub­si­die is ver­strekt afgerond;
 • De aan­vra­ger deelt de geleer­de les­sen bij de uit­voe­ring van het exter­ne advies

Onder­steu­ning bij de aanvraag?

AT Osbor­ne kan u onder­steu­ning bie­den bij uw aan­vraag op basis van no cure no pay. Ook kun­nen wij een advies op het gebied van kli­maat­neu­traal en cir­cu­lair inko­pen voor u opstellen.