Top­cor­ri­dors van Waarde – jaar­lijks con­gres goederenvervoercorridors

Geplaatst op 3 decem­ber 2020

AT Osborne en Pan­teia onder­s­te­unen sinds juni 2017 in opdracht van Rijk, de provin­cies Zuid-Hol­­land, Noord-Bra­bant, Lim­burg en Gelder­land, het Havenbedri­jf Rot­ter­dam en de Top­sec­tor Logistiek de pro­gram­ma aan­pak Goed­eren­ver­vo­er­cor­ri­dors Oost en Zuidoost. Met het pro­gram­ma werken de cor­ri­dor­par­ti­jen aan robu­uste, betrouw­bare en duurzame cor­ri­dors. Onderdeel van onze activiteit­en is de organ­isatie van een jaar­lijks con­gres waarin we de belan­grijk­ste resul­tat­en en andere rel­e­vante ontwik­kelin­gen agenderen.

Congres

Con­gres

Het con­gres van 2020 was anders dan voorheen. Van­wege COVID-19 gin­gen we online! Meer dan 100 geïn­ter­esseer­den log­den in om deel te nemen aan de het con­gres Top­cor­ri­dors van waarde. Vanu­it de Kun­st­min in Dor­drecht ver­welkomde mod­er­a­tor Simone van Tri­er alle deel­ne­mers èn haar gas­ten aan tafel: Boudewi­jn Siemons (COO Havenbedri­jf), Lori Tavasszy (Hoogler­aar TU Delft), Luc de Vries (pro­gram­ma­man­ag­er) en dig­i­taal schoof Loek Radix (CEO Chemelot) aan. Met een videoverbind­ing kon­den alle deel­ne­mers het gesprek aan tafel online volgen.

De min­is­ter van Infra­struc­tu­ur en Water­staat, Cora van Nieuwen­huizen, trapte het con­gres af met een video­bood­schap waarin zij het belang van de cor­ri­dors en de samen­werk­ing onder­streepte. Ver­vol­gens werd er aan tafel gedis­cussieerd over de wijze waarop we meer­waarde kun­nen toevoe­gen aan onze goed­eren­stromen en logistiek. De Toekom­sta­gen­da Cor­ri­doron­twik­kel­ing stond hierin cen­traal. Vanu­it Brus­sel bracht Her­ald Ruiters (Europese Com­missie) het TEN‑T beleid van Europa, de nieuwe CEF-bij­­drageregeling en het belang van de Top­cor­ri­dors voor Europa in.

In vier deelsessies werd er onder lei­d­ing van gast­sprek­ers gespro­ken over Finan­ciële waar­den (nieuwe vor­men van financier­ing en bekostig­ing van ini­ti­atieven op en rond de cor­ri­dors), Europese waar­den (lessen uit TEN‑T, Europees cor­ri­dor­man­age­ment, de nieuwe CEF-regeling van Europa), Ruimtelijk-economis­che waar­den (de toekomst van knoop­pun­ten, ‘ver­doz­ing’ en de relatie met de NOVI, de omgev­ingsvisie van het Rijk) en Duurzame waar­den (modal shift, CO2-reduc­tie en de dig­i­talis­er­ing in de logistiek). Verte­gen­wo­ordi­gers van onze Advies­raad Weten­schap reflecteer­den ver­vol­gens op de uitkomsten.

Het afs­lui­tende woord kwam via video­bood­schap van de gede­puteerde van de Cor­ri­dor­provin­cie Gelder­land, Chris­tianne van der Wal.

We kijken terug op een infor­matief con­gres dat – op wat kleine tech­nis­che haperin­gen na – soe­pel is ver­lopen. De reac­ties van deel­ne­mers in de afs­lui­tende word­cloud waren posi­tief. We gaan verder met ons werk, opdat we in het con­gres van 2021 nieuwe resul­tat­en kun­nen delen en bespreken.

Deel deze pagina via

Ook interessant