Urban Resilience Summit

Geplaatst op 6 juni 2019

Van 9–11 juli vin­dt de Urban Resilience Sum­mit plaats in Rot­ter­dam. 100 Resilient Cities, opgericht door de Rock­e­feller foun­da­tion brengt een netwerk van experts bijeen om de impact te vieren van de beweg­ing die we samen bouwen. Tevens wor­den best prac­tices en inno­vaties gedeeld. 100RC bestaat uit een netwerk van ste­den die alle­maal werken aan hun veerkracht tegen dreigin­gen als kli­maatveran­der­ing. Dit wereld­wi­jde ver­band vraagt om ont­moetin­gen om de beste prak­tijkvoor­beelden en inno­vaties met elka­ar te delen, om elka­ar op per­soon­lijk en pro­fes­sioneel vlak te vin­den en om zo de uitdagin­gen geza­men­lijk op te pakken. Experts van AT Osborne zijn aan­wezig om hun ken­nis en ervar­ing op de gebieden van mobiliteit en infra­struc­tu­ur te delen.

Gast­stad Rot­ter­dam is in de kern een incu­ba­tor van ideeën, inno­vatie en exper­i­menten. Als een postin­dus­triële haven­stad, bezig met snelle sociale, economis­che en fysieke trans­for­matie, biedt Rot­ter­dam een ide­ale omgev­ing om veerkracht in de prak­tijk te ervaren.

Deel deze pagina via

Ook interessant