Van 9–11 juli vindt de Urban Resi­lien­ce Sum­mit plaats in Rot­ter­dam. 100 Resi­lient Cities, opge­richt door de Rock­efel­ler foun­da­ti­on brengt een net­werk van experts bij­een om de impact te vie­ren van de bewe­ging die we samen bou­wen. Tevens wor­den best prac­ti­ces en inno­va­ties gedeeld. 100RC bestaat uit een net­werk van ste­den die alle­maal wer­ken aan hun veer­kracht tegen drei­gin­gen als kli­maat­ver­an­de­ring. Dit wereld­wij­de ver­band vraagt om ont­moe­tin­gen om de bes­te prak­tijk­voor­beel­den en inno­va­ties met elkaar te delen, om elkaar op per­soon­lijk en pro­fes­si­o­neel vlak te vin­den en om zo de uit­da­gin­gen geza­men­lijk op te pak­ken. Experts van AT Osbor­ne zijn aan­we­zig om hun ken­nis en erva­ring op de gebie­den van mobi­li­teit en infra­struc­tuur te delen.

Gast­stad Rot­ter­dam is in de kern een incu­ba­tor van idee­ën, inno­va­tie en expe­ri­men­ten. Als een post­in­du­stri­ë­le haven­stad, bezig met snel­le soci­a­le, eco­no­mi­sche en fysie­ke trans­for­ma­tie, biedt Rot­ter­dam een ide­a­le omge­ving om veer­kracht in de prak­tijk te ervaren.