Onlangs lever­de het Lan­de­lijk Coör­di­na­tie­team Ven­ti­la­tie haar eind­rap­port op, over de stand van zaken rond ven­ti­la­tie op scho­len. Hier­uit bleek dat veel scho­len nog niet klaar waren en veel scho­len niet vol­doen, pre­cies zoals wij al had­den verwacht.

Klas basisschool

Voor de scho­len die wel vol­doen, wordt (helaas) alleen het bouw­be­sluit als maat­staf voor de ven­ti­la­tie gehan­teerd. Of dat juist en vol­doen­de is, in rela­tie tot de coro­na­be­smet­tin­gen, blijft ondui­de­lijk. Geluk­kig zet het minis­te­rie van OCW er wel een zak(je) geld bij.

Regie ont­breekt

Vol­gens AT Osbor­ne en de PO raad is de 360 mil­joen euro ruim onvol­doen­de, het loopt eer­der in de mil­jar­den. Ook ont­breekt voor­als­nog ver­de­re regie op de com­plexe besluit­vor­ming om dit geld snel in te zet­ten om de ven­ti­la­tie in scho­len op kor­te ter­mijn te ver­be­te­ren. AT Osbor­ne gaan daar­om in de komen­de peri­o­de de visie op het slag­vaar­dig ver­be­te­ren van ven­ti­la­tie van scho­len ver­der ont­wik­ke­len en delen met geïnteresseerden.

Eer­de­re verkenning

Con­sul­tant Jeroen de Jongh ver­ken­de begin sep­tem­ber 2020 de vra­gen, het speel­veld en de toe­komst rond­om ven­ti­la­tie in de school­ge­bou­wen. Dit was voor­uit­lo­pend op de lan­de­lij­ke inven­ta­ri­sa­tie van van het Lan­de­lijk Coör­di­na­tie­team Ven­ti­la­tie, onder lei­ding van Doek­le Terpstra, van de ven­ti­la­tie in scho­len in het pri­mair — en voort­ge­zet onderwijs.

Jeroen con­clu­deer­de dat school­ge­bou­wen corona­proof krij­gen een com­plex kar­wei is. De opga­ve is niet alleen tech­nisch inge­wik­keld (wat moet er per school gebeu­ren?) maar ook zeer omvang­rijk. Het betreft alleen al ruim 8000 scho­len in het basis- en voort­ge­zet onder­wijs, ver­deeld over meer dan 18 mil­joen vier­kan­te meter school­ge­bou­wen. Ver­der is het finan­ci­eel inge­wik­keld. Niet alleen de scho­len, maar ook gemeen­tes en minis­te­ries zijn erbij betrokken.

Naast het op orde krij­gen van de ven­ti­la­tie is het ver­stan­dig ook ande­re doe­len mee te nemen in een zoge­noemd Del­ta­plan, het gaat immers om de lan­ge ter­mijn en de toe­komst van onze kinderen.