Ven­ti­latie op scholen — regie ontbreekt

Geplaatst op 2 novem­ber 2020

Onlangs leverde het Lan­delijk Coör­di­nati­eteam Ven­ti­latie haar ein­drap­port op, over de stand van zak­en rond ven­ti­latie op scholen. Hieruit bleek dat veel scholen nog niet klaar waren en veel scholen niet vol­doen, pre­cies zoals wij al had­den verwacht.

Klas basisschool

Voor de scholen die wel vol­doen, wordt (helaas) alleen het bouwbesluit als maat­staf voor de ven­ti­latie gehanteerd. Of dat juist en vol­doende is, in relatie tot de coro­n­abesmet­tin­gen, bli­jft onduidelijk. Gelukkig zet het min­is­terie van OCW er wel een zak(je) geld bij.

Regie ontbreekt

Vol­gens AT Osborne en de PO raad is de 360 miljoen euro ruim onvol­doende, het loopt eerder in de mil­jar­den. Ook ont­breekt vooral­snog verdere regie op de com­plexe besluitvorm­ing om dit geld snel in te zetten om de ven­ti­latie in scholen op korte ter­mi­jn te ver­beteren. AT Osborne gaan daarom in de komende peri­ode de visie op het slag­vaardig ver­beteren van ven­ti­latie van scholen verder ontwikke­len en delen met geïnteresseerden.

Eerdere verkenning

Con­sul­tant Jeroen de Jongh verk­ende begin sep­tem­ber 2020 de vra­gen, het speelveld en de toekomst ron­dom ven­ti­latie in de school­ge­bouwen. Dit was vooruit­lopend op de lan­delijke inven­tarisatie van van het Lan­delijk Coör­di­nati­eteam Ven­ti­latie, onder lei­d­ing van Doek­le Terp­stra, van de ven­ti­latie in scholen in het pri­mair — en voort­gezet onderwijs.

Jeroen con­cludeerde dat school­ge­bouwen coro­n­aproof kri­j­gen een com­plex kar­wei is. De opgave is niet alleen tech­nisch ingewikkeld (wat moet er per school gebeuren?) maar ook zeer omvan­grijk. Het betre­ft alleen al ruim 8000 scholen in het basis- en voort­gezet onder­wi­js, verdeeld over meer dan 18 miljoen vierkante meter school­ge­bouwen. Verder is het finan­cieel ingewikkeld. Niet alleen de scholen, maar ook gemeentes en min­is­ter­ies zijn erbij betrokken.

Naast het op orde kri­j­gen van de ven­ti­latie is het ver­standig ook andere doe­len mee te nemen in een zoge­noemd Delta­plan, het gaat immers om de lange ter­mi­jn en de toekomst van onze kinderen.

Deel deze pagina via

Ook interessant