Geschie­de­nis

De wor­tels van AT Osbor­ne lig­gen in de peri­o­de van weder­op­bouw, als expert op het gebied van kos­ten­be­heer­sing in de bouw.

Na de Twee­de Wereld­oor­log wordt er vol­op gebouwd in Neder­land. Regel­ma­tig was er daar­bij spra­ke van for­se over­schrij­ding van de bouw­kos­ten. Dat lever­de niet alleen veel onvre­de op bij opdracht­ge­vers, maar ook de nodi­ge nega­tie­ve publi­ci­teit. In Neder­land was op dat moment geen ken­nis voor­han­den van kos­ten­be­wa­king gedu­ren­de het hele bouwproces.

In de roe­ri­ge jaren 60 steekt Jack Osbor­ne het kanaal over om met advies­bu­reau Beren­schot het begrip quan­ti­ty sur­veying in Neder­land te lan­ce­ren. Beren­schot Osbor­ne wordt in maart 1968 in het regis­ter inge­schre­ven. Het begin in Rot­ter­dam was moei­lijk. Een lege kan­toor­ver­die­ping, een paar tafels en omge­keer­de prul­len­bak­ken om op te zit­ten. Maar dank­zij de vast­hou­dend­heid van Jack Osbor­ne slaat het zoge­naam­de ste­nen tel­len om de bouw­kos­ten van een pro­ject te kun­nen bepa­len toch aan.

Beren­schot Osbor­ne krijgt de opdracht voor kos­ten­ma­na­ge­ment bij de bouw van 4 aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen. For­se opdrach­ten die het bureau snel doen groei­en. De jaren 70 zijn inmid­dels begon­nen. Jaren waar­in zowel de wel­vaart als de bevol­king groeit. Dor­pen en ste­den brei­den snel uit. Het werk­veld van Beren­schot Osbor­ne ver­breedt zich naar ruim­te­lij­ke orde­ning. Tege­lij­ker­tijd wordt de exper­ti­se bre­der door de inge­brach­te ken­nis over pro­ject­ma­na­ge­ment van de Beren­schot organisatie.

In de jaren tach­tig wordt dui­de­lijk dat heel veel men­sen zich onge­rust maken over natuur en mili­eu. De wet­ge­ving wordt stren­ger. De dienst­ver­le­ning van het bureau wordt daar­om uit­ge­breid met juri­disch advies gespe­ci­a­li­seerd op bouw­pro­jec­ten. Die nieu­we ken­nis trekt een nieuw soort klan­ten aan uit indu­strie en ste­den­bouw zoals het Utrecht City pro­ject dat als doel heeft de stad gebruiks­vrien­de­lij­ker, over­zich­te­lij­ker en vei­li­ger te maken. Veel uit­gangs­pun­ten zijn heden ten dage terug te vin­den in de aan­pak van het sta­ti­ons­ge­bied, waar­bij AT Osbor­ne ook weer betrok­ken is. Der­ge­lij­ke groot­scha­li­ge pro­jec­ten vra­gen om een nieu­we exper­ti­se: omge­vings­ma­na­ge­ment. Ook uit­brei­ding naar het bui­ten­land lokt en een ves­ting in Brus­sel wordt opgezet.

In de jaren 90 wor­den gebou­wen steeds com­plexer door eisen aan ener­gie­zui­nig­heid en gezond­heid van gebou­wen, maar ook door com­plexe­re bouw­tech­nie­ken en gea­van­ceer­de instal­la­ties. Gespe­ci­a­li­seer­de ken­nis hier­over is nood­za­ke­lijk. Zeker als het gaat om hoog­tech­no­lo­gi­sche func­ties als ope­ra­tie­ka­mers en labo­ra­to­ria. Het bureau is betrok­ken bij de nieuw­bouw van diver­se zie­ken­hui­zen, afval­ver­bran­dings­in­stal­la­ties en uni­ver­si­teits­ge­bou­wen, maar ook bij de ver­bouw van pak­weg 500 bank­kan­to­ren van ABN Amro.

Het aan­tal Neder­lan­ders blijft groei­en en in de jaren voor de eeuw­wis­se­ling noopt dit met de toe­ge­no­men mobi­li­teit tot for­se inves­te­rin­gen in infra­struc­tuur. Beren­schot Osbor­ne staat klaar om zich met het groot­ste infra­struc­tuur­pro­ject ooit te bemoei­en: de Betu­we­rou­te. De bevol­kings­groei vraagt ook om zorg­vul­di­ger omgang met de schaar­se grond. Gebieds­ont­wik­ke­ling doet opgang en de ken­nis en exper­ti­se van Osbor­ne wordt ver­der verbreed.

In 2003 maken de mede­wer­kers zich door een employ­ee buy-out los van Beren­schot en AT Osbor­ne wordt gevormd. De A en de T staan res­pec­tie­ve­lijk voor Afink en Tay­lor, de toen­ma­li­ge direc­tie­le­den. Het ver­nieuw­de elan leidt tot ver­de­re groei en in 2007 wordt het pand in Baarn betrok­ken. Ech­ter niet voor­dat het met res­pect voor his­to­rie gron­dig ver­bouwd is en het duur­zaams­te monu­ment van Neder­land is gewor­den. Onder­tus­sen wordt er hard gewerkt aan once-in-a-life­ti­me-pro­jec­ten als de Noord/Zuidlijn, Thi­alf en Schip­hol. Die pro­jec­ten bevin­den zich al lang niet meer alleen in Neder­land, maar ook op Cura­çao, in Frank­rijk, Bel­gië en in Tsje­chië. AT Osbor­ne is steeds meer de advi­seur die ook nog zorg draagt voor realisatie.

Wat dui­de­lijk is, is dat de leef­om­ge­ving van de mens zich voort­du­rend aan nieu­we omstan­dig­he­den aan­past. Door de jaren heen heeft ons bureau de ont­wik­ke­lin­gen van de maat­schap­pij gevolgd en mede gevormd. De dienst­ver­le­ning past zich voort­du­rend aan. AT Osbor­ne draagt inmid­dels al 50 jaar aan bij aan ver­be­te­ring van de leef­om­ge­ving met duur­za­me oplos­sing voor com­plexe vraag­stuk­ken. Steeds in het oog hou­dend voor wie we dat doen. Urban Mat­ters, Peo­p­le mat­ter is dan ook de pas­sen­de slogan.

Wat er in de toe­komst volgt? Dat gaan we samen ontdekken.