Inter­na­ti­o­naal

AT Osbor­ne heeft haar hoofd­ze­tel in Neder­land, maar we zijn ook inter­na­ti­o­naal actief. We heb­ben in Bel­gië een ves­ti­ging waar­mee we de Vlaam­se, Waal­se en Noord­fran­se markt bedie­nen. Ver­der van huis wer­ken we voor­al op de thema’s gezond­heids­zorg en infra­struc­tuur. Via ons inter­na­ti­o­na­le net­werk delen we actief onze ken­nis op het gebied van pro­ject assess­ment en onder­steu­nen we ste­den met hun weer­baar­heid tegen de fysie­ke, eco­no­mi­sche en soci­a­le uitdagingen.

Klik hier om naar onze inter­na­ti­o­na­le web­si­te te gaan.