Kwa­li­teit

Waar­om is kwa­li­teit belangrijk?
De essen­tie van kwa­li­teit is in fei­te vrij een­vou­dig. Kwa­li­teit draait om het vol­doen aan de ver­wach­tin­gen van de klant. Dat geeft al aan dat kwa­li­teit niet een een­ma­li­ge inspan­ning is. Ver­wach­tin­gen van de klant wor­den steeds hoger en om de con­cur­ren­tie de baas te zijn is het zaak om ver­wach­tin­gen te over­tref­fen. Het is dus niet vol­doen­de om een kwa­li­teits­sys­teem te heb­ben dat zorgt dat de kwa­li­teit van onze dienst­ver­le­ning con­stant is, maar het moet onze orga­ni­sa­tie in staat stel­len steeds weer een nieuw, hoger kwa­li­teits­ni­veau te halen. Kwa­li­teit is daar­mee een instru­ment om de orga­ni­sa­tie door­lo­pend te ver­be­te­ren en daar­mee onze klan­ten beter ten dien­ste te kun­nen staan. Een bij­ko­mend voor­deel van kwa­li­teit is de ver­la­ging van kos­ten door bete­re beheer­sing van pro­ces­sen, waar­door de pro­duc­ti­vi­teit toeneemt.

Stra­te­gisch instrument
Dat gaat natuur­lijk alleen maar op als kwa­li­teits­ma­na­ge­ment als een stra­te­gisch instru­ment bij de inrich­ting en bestu­ring van de orga­ni­sa­tie wordt gezien en niet alleen als een ver­plich­ting. Dan is het slechts een extra loden last die het ren­de­ment van de orga­ni­sa­tie juist ver­laagt. Als kwa­li­teit een inte­graal onder­deel is gewor­den van het bedrijfs­be­leid is de cer­ti­fi­ce­ring geen jaar­lijk­se last, maar een logisch gevolg van het beleid.

De klant centraal
Als we stel­len dat kwa­li­teit het zo moge­lijk over­tref­fen van de ver­wach­tin­gen van de klant is, dan is het logisch dat de klant cen­traal staat. Het gaat daar­bij niet om meer te leve­ren dan de klant ver­wacht, maar om extra zorg te geven aan de wen­sen van de klant. Daar­bij spe­len alle mede­wer­kers een rol. Zij zijn het immers die de sig­na­len van de klant kun­nen oppikken.

Maat­schap­pe­lij­ke veranderingen
Een goed kwa­li­teits­sys­teem kijkt niet alleen naar de eigen orga­ni­sa­tie, maar ook naar de omge­ving en is in staat om con­se­quen­ties van maat­schap­pe­lij­ke ver­an­de­rin­gen in het bedrijfs­be­leid te inte­gre­ren. Bij­voor­beeld bij ver­an­de­ren­de waar­den of wet­ge­ving. In onze visie geeft een goed kwa­li­teits­sys­teem onder­steu­ning indien omstan­dig­he­den wij­zi­gin­gen in bestaan­de pro­ce­du­res nood­za­ke­lijk maken. Een goed kwa­li­teits­sys­teem geeft ook meet­pun­ten om de kwa­li­teit te monitoren.

Eisen aan ons kwaliteitssysteem

Ons Q‑team onder­steunt de direc­tie bij ont­wik­ke­ling en hand­ha­ving van kwa­li­teits­pro­ces­sen, zoda­nig dat:

 • de klant cen­traal blijft staan
 • het kwa­li­teits­pro­ces inzicht geeft in de impact van de ver­wach­tin­gen van de klant op: 
  • mana­ge­ment van medewerkers
  • mana­ge­ment van middelen
  • mana­ge­ment van processen
  • meet­baar­heid van resultaten
  • wel­ke ver­be­ter­tra­jec­ten in gang wor­den gezet en begeleid

Een­voud werkt
We hou­den onze kwa­li­teits­pro­ces­sen han­teer­baar en daar­mee effec­tief. Mede­wer­kers hou­den we zo gecom­mit­teerd en het dage­lijk­se wordt onder­steund door kwa­li­teits­ma­na­ge­ment in plaats van dat het een extra admi­ni­stra­tie­ve last is.