Net­werk

Net­lip­se
Net­lip­se is een net­werk waar­in alle spraak­ma­ken­de Euro­pe­se Infra­struc­tu­re­le wer­ken zijn ver­te­gen­woor­digd met als doel ken­nis­de­ling. AT Osbor­ne is één van de trek­kers van Netlipse.

!00 Resi­lient Cities (100RC)
100 Resi­lient Cities — opge­richt door de Rock­efel­ler Foun­da­ti­on richt zich op het hel­pen van ste­den over de hele wereld om weer­baar­der te wor­den tegen de fysie­ke, soci­a­le en eco­no­mi­sche uit­da­gin­gen van de 21ste eeuw. 100RC onder­steunt de accep­ta­tie en inbed­ding van een visie op veer­kracht die niet alleen ram­pen betreft — aard­be­vin­gen, bran­den, over­stro­min­gen, etc. — maar ook de span­nin­gen die de samen­hang van een stad ver­zwak­ken. Voor­beel­den van deze span­nin­gen zijn onder meer hoge werk­loos­heid; een over­be­last of inef­fi­ci­ënt open­baar ver­voer­sys­teem; geweld; of chro­ni­sche voed­sel- en water­te­kor­ten. Door zowel de ram­pen als de span­nin­gen aan te pak­ken, is een stad beter in staat om te rea­ge­ren op onge­wens­te gebeur­te­nis­sen en is het over het alge­meen beter in staat om in zowel goe­de als slech­te tij­den, basis­func­ties te bie­den voor alle bevol­kings­groe­pen. Ste­den in het 100RC-net­werk beschik­ken over de nodi­ge mid­de­len om een rou­te­kaart naar veer­kracht te ont­wik­ke­len. AT Osbor­ne is sinds 2016 Plat­form part­ner van 100RC.

Bouw­re­gie­net­werk
Bouw­Re­gie­Net­werk is een onaf­han­ke­lijk net­werk met part­ners van de meest voor­aan­staan­de pro­ject­ma­na­ge­ment­bu­reaus in Neder­land. Tij­dens de semi­nars en work­shops van BouwregieNetwerk.nl komen des­kun­di­gen uit de prak­tijk aan het woord en wor­den de diver­se facet­ten van pro­fes­si­o­neel en gede­gen pro­ject­ma­na­ge­ment uit­ge­breid toe­ge­licht. Het idee is om opdracht­ge­vers met soort­ge­lij­ke pro­jec­ten met elkaar in con­tact te bren­gen zodat men van elkaars erva­rin­gen kan leren en wie­len dus niet opnieuw hoe­ven wor­den uit­ge­von­den. AT Osbor­ne deel samen met ande­re gere­nom­meer­de spe­lers op het gebied van stra­te­gisch pro­ject- (en pro­ces-) mana­ge­ment erva­rin­gen en ken­nis via Bouw­Re­gie­Net­werk (BRN).

De Bouw­cam­pus
De Bouw­cam­pus is de ont­moe­tings­plaats waar par­tij­en samen inno­va­tie­ve oplos­sin­gen cre­ë­ren voor vraag­stuk­ken op het gebied van leven, wonen en wer­ken. Het is hét net­werk dat par­tij­en in de gehe­le bouw­sec­tor met elkaar ver­bindt. Meer dan 120 bedrij­ven, over­heids­or­ga­ni­sa­ties en ken­nis­in­sti­tu­ten zijn al ver­bon­den aan De Bouw­cam­pus. Part­ners zoals Rijks­wa­ter­staat, Rijks­vast­goed­be­drijf, Bou­wend Neder­land, gemeen­ten, inge­ni­eurs­bu­reaus, bouw­be­drij­ven en school­be­stu­ren leg­gen hun maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken neer.

Rail­fo­rum
Rail­fo­rum bestaat sinds 1992 en is het onaf­han­ke­lij­ke ken­nis­net­werk van ruim 175 bedrij­ven en orga­ni­sa­ties die actief zijn in de bre­de rail­sec­tor. Cen­traal in de ver­e­ni­ging staat het uit­wis­se­len van ken­nis en erva­rin­gen, om zo het maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch ren­de­ment van spoor­ver­voer te ver­gro­ten. Accent ligt op het ver­snel­len van (pro­ces) inno­va­ties. Rail­fo­rum biedt daar­bij haar dien­sten aan en zorgt voor afstem­ming met ande­re sec­to­ren, de poli­tiek en weten­schap. De erva­ren pro­ject- en pro­ces­ma­na­gers, con­tract­ma­na­gers, mana­gers pro­ject­be­heer­sing en omge­vings­ma­na­gers van AT Osbor­ne wer­ken op sleu­tel­po­si­ties aan com­plexe OV-pro­jec­ten als de Noord/Zuidlijn en de ombouw van de Amstel­veen­lijn. Eer­der werk­ten we aan inter­na­ti­o­na­le spoor­pro­jec­ten als de Betu­we­rou­te en HSL-Zuid.

Eras­mus Universiteit
AT Osbor­ne en de Eras­mus uni­ver­si­teit zijn sinds 2015 als part­ners aan elkaar ver­bon­den in de ont­wik­ke­ling en toe­pas­sing van S‑ray dia­gnos­tics. Met behulp van dit op weten­schap­pe­lijk onder­zoek geba­seer­de instru­men­ta­ri­um kan de mate van align­ment (ver­bin­ding) in orga­ni­sa­ties aan de stra­te­gie van de orga­ni­sa­tie gede­tail­leerd en con­creet wor­den geme­ten. In die meting wordt ook onder­zocht wat de voor die orga­ni­sa­tie gel­den­de align­ment dri­vers (cul­tuur­pa­tro­nen) zijn die deze uit­kom­sten bepa­len. B&O en S‑ray doen deze onder­zoe­ken geza­men­lijk, pri­mair voor opdracht­ge­vers en afge­leid ook met het oog op een mooie kruis­be­stui­ving tus­sen con­sul­tan­cy en wetenschap.