Geschie­de­nis

De wor­tels van AT Osbor­ne lig­gen in de peri­o­de van weder­op­bouw, als expert op het gebied van kos­ten­be­heer­sing in de bouw. Na de Twee­de Wereld­oor­log wordt er vol­op gebouwd in Neder­land. Regel­ma­tig was er daar­bij spra­ke van for­se over­schrij­ding van de bouwkosten.

Dat lever­de niet alleen veel onvre­de op bij opdracht­ge­vers, maar ook de nodi­ge nega­tie­ve publi­ci­teit. In Neder­land was op dat moment geen ken­nis voor­han­den van kos­ten­be­wa­king gedu­ren­de het hele bouwproces.

In de roe­ri­ge jaren 60 steekt Jack Osbor­ne het kanaal over om met advies­bu­reau Beren­schot het begrip quan­ti­ty sur­veying in Neder­land te lan­ce­ren. Beren­schot Osbor­ne wordt in maart 1968 in het regis­ter inge­schre­ven. Het begin in Rot­ter­dam was moei­lijk. Een lege kan­toor­ver­die­ping, een paar tafels en omge­keer­de prul­len­bak­ken om op te zit­ten. Maar dank­zij de vast­hou­dend­heid van Jack Osbor­ne slaat het zoge­naam­de ste­nen tel­len om de bouw­kos­ten van een pro­ject te kun­nen bepa­len toch aan.

Beren­schot Osbor­ne krijgt de opdracht voor kos­ten­ma­na­ge­ment bij de bouw van 4 aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen. For­se opdrach­ten die het bureau snel doen groei­en. De jaren 70 zijn inmid­dels begon­nen. Jaren waar­in zowel de wel­vaart als de bevol­king groeit. Dor­pen en ste­den brei­den snel uit. Het werk­veld van Beren­schot Osbor­ne ver­breedt zich naar ruim­te­lij­ke orde­ning. Tege­lij­ker­tijd wordt de exper­ti­se bre­der door de inge­brach­te ken­nis over pro­ject­ma­na­ge­ment van de Beren­schot organisatie.

In de jaren tach­tig wordt dui­de­lijk dat heel veel men­sen zich onge­rust maken over natuur en mili­eu. De wet­ge­ving wordt stren­ger. De dienst­ver­le­ning van het bureau wordt daar­om uit­ge­breid met juri­disch advies gespe­ci­a­li­seerd op bouw­pro­jec­ten. Die nieu­we ken­nis trekt een nieuw soort klan­ten aan uit indu­strie en ste­den­bouw zoals het Utrecht City pro­ject dat als doel heeft de stad gebruiks­vrien­de­lij­ker, over­zich­te­lij­ker en vei­li­ger te maken. Veel uit­gangs­pun­ten zijn heden ten dage terug te vin­den in de aan­pak van het sta­ti­ons­ge­bied, waar­bij AT Osbor­ne ook weer betrok­ken is. Der­ge­lij­ke groot­scha­li­ge pro­jec­ten vra­gen om een nieu­we exper­ti­se: omge­vings­ma­na­ge­ment. Ook uit­brei­ding naar het bui­ten­land lokt en een ves­ting in Brus­sel wordt opgezet.

In de jaren 90 wor­den gebou­wen steeds com­plexer door eisen aan ener­gie­zui­nig­heid en gezond­heid van gebou­wen, maar ook door com­plexe­re bouw­tech­nie­ken en gea­van­ceer­de instal­la­ties. Gespe­ci­a­li­seer­de ken­nis hier­over is nood­za­ke­lijk. Zeker als het gaat om hoog­tech­no­lo­gi­sche func­ties als ope­ra­tie­ka­mers en labo­ra­to­ria. Het bureau is betrok­ken bij de nieuw­bouw van diver­se zie­ken­hui­zen, afval­ver­bran­dings­in­stal­la­ties en uni­ver­si­teits­ge­bou­wen, maar ook bij de ver­bouw van pak­weg 500 bank­kan­to­ren van ABN Amro.

Het aan­tal Neder­lan­ders blijft groei­en en in de jaren voor de eeuw­wis­se­ling noopt dit met de toe­ge­no­men mobi­li­teit tot for­se inves­te­rin­gen in infra­struc­tuur. Beren­schot Osbor­ne staat klaar om zich met het groot­ste infra­struc­tuur­pro­ject ooit te bemoei­en: de Betu­we­rou­te. De bevol­kings­groei vraagt ook om zorg­vul­di­ger omgang met de schaar­se grond. Gebieds­ont­wik­ke­ling doet opgang en de ken­nis en exper­ti­se van Osbor­ne wordt ver­der verbreed.

In 2003 maken de mede­wer­kers zich door een employ­ee buy-out los van Beren­schot en AT Osbor­ne wordt gevormd. De A en de T staan res­pec­tie­ve­lijk voor Afink en Tay­lor, de toen­ma­li­ge direc­tie­le­den. Het ver­nieuw­de elan leidt tot ver­de­re groei en in 2007 wordt het pand in Baarn betrok­ken. Ech­ter niet voor­dat het met res­pect voor his­to­rie gron­dig ver­bouwd is en het duur­zaams­te monu­ment van Neder­land is gewor­den. Onder­tus­sen wordt er hard gewerkt aan once-in-a-life­ti­me-pro­jec­ten als de Noord/Zuidlijn, Thi­alf en Schip­hol. Die pro­jec­ten bevin­den zich al lang niet meer alleen in Neder­land, maar ook op Cura­çao, in Frank­rijk, Bel­gië en in Tsje­chië. AT Osbor­ne is steeds meer de advi­seur die ook nog zorg draagt voor realisatie.

Wat dui­de­lijk is, is dat de leef­om­ge­ving van de mens zich voort­du­rend aan nieu­we omstan­dig­he­den aan­past. Door de jaren heen heeft ons bureau de ont­wik­ke­lin­gen van de maat­schap­pij gevolgd en mede gevormd. De dienst­ver­le­ning past zich voort­du­rend aan. AT Osbor­ne draagt inmid­dels al 50 jaar aan bij aan ver­be­te­ring van de leef­om­ge­ving met duur­za­me oplos­sing voor com­plexe vraag­stuk­ken. Steeds in het oog hou­dend voor wie we dat doen. Urban Mat­ters, Peo­p­le mat­ter is dan ook de pas­sen­de slogan.

Wat er in de toe­komst volgt? Dat gaan we samen ontdekken.

Orga­ni­sa­tie

Orga­ni­sa­tie­struc­tuur

AT Osbor­ne is in 2003 ont­staan door een over­na­me van het bedrijf van Beren­schot door de toen­ma­li­ge mede­wer­kers. De cer­ti­fi­ca­ten zijn onder­ge­bracht in een STAK die daar­mee eige­naar is van AT Osbor­ne Holding.

Onder deze houd­ster­maat­schap­pij val­len de actie­ve bedrijven.
..
Direc­tie
De direc­tie van AT Osbor­ne wordt gevormd door:
Wim Dem­mers, CEO
Wim Gide­on­se, direc­teur IGM
Mar­cel van Ros­ma­len, direc­teur HVG
Fem­ke Rasen­berg, direc­teur Legal Ser­vi­ces en AT Lawyers
Wil­lem van der Schoor, direc­teur B&O

Raad van Commissarissen
De RvC van AT Osbor­ne bestaat uit drie leden en een voorzitter:
Misa Džol­jic Lid Raad van Com­mis­sa­ris­sen en voor­zit­ter Raad van Advies Gezondheidszorg
Jeanet van Ant­wer­pen Voor­zit­ter Raad van Com­mis­sa­ris­sen en voor­zit­ter Raad van Advies Infrastructuur

STAK
De Stich­ting Admi­ni­stra­tie­kan­toor beheert de cer­ti­fi­ca­ten. Het bestuur van de STAK bestaat uit:
Mat Bot­man Voorzitter
Thier­ry-Fran­çois Yernaux
Wim Dem­mers
Joost van Blokland
Alexan­der Schütte

Part­ners

AT Lawy­ers

AT Lawy­ers is stra­te­gic part­ner van AT Osbor­ne. AT Lawy­ers is een zelf­stan­dig en onaf­han­ke­lijk advo­ca­ten­kan­toor dat is gespe­ci­a­li­seerd in juri­di­sche vraag­stuk­ken bij pro­jec­ten in de fysie­ke leefomgeving.

De advo­ca­ten van AT Lawy­ers beschik­ken over spe­ci­fie­ke ken­nis van de vol­gen­de sec­to­ren: gezond­heids­zorg, real esta­te, infra­struc­tuur & mobi­li­teit en retail.

KSG Trai­ners & Consultants

KSG Trai­ners & Con­sul­tants is een advies­bu­reau voor gedrags- en orga­ni­sa­tie­ver­an­de­ring. Het bureau is in 1978 opge­richt door de naam­ge­vers Kuik, Sier en Gerd­zen. Bij­na 40 jaar later heeft het bureau een beken­de naam en een ster­ke posi­tie in de wereld van leren en ontwikkelen.

Het team van KSG bestaat uit 20 pro­fes­si­o­nals. KSG Trai­ners & Con­sul­tants levert een com­pleet pak­ket aan ‘Learning & Devel­op­ment’- dienst­ver­le­ning. AT Osbor­ne en KSG Trai­ners & Con­sul­tants wer­ken al een aan­tal jaren suc­ces­vol samen. Voor uit­een­lo­pen­de klan­ten. Die samen­wer­king heeft in 2012 een vas­te­re vorm gekre­gen door een deel­ne­ming van AT Osbor­ne in het bedrijf. Klik hier voor meer infor­ma­tie over KSG Trai­ners & Consultants.

Jaar­ver­slag

AT Osbor­ne

AT Osbor­ne heeft dit jaar een digi­taal jaar­ver­slag uit­ge­bracht over vorig jaar. Via deze link is het jaar­ver­slag te bekij­ken. U kunt het jaar­ver­slag ook als pdf bekij­ken en/of down­lo­a­den, klik dan hier.