Geschiedenis

De wor­tels van AT Osborne liggen in de peri­ode van wederop­bouw, als expert op het gebied van kosten­be­heers­ing in de bouw. Na de Tweede Werel­door­log wordt er volop gebouwd in Ned­er­land. Regel­matig was er daar­bij sprake van forse over­schri­jd­ing van de bouwkosten.

Dat leverde niet alleen veel onvrede op bij opdracht­gev­ers, maar ook de nodi­ge negatieve pub­liciteit. In Ned­er­land was op dat moment geen ken­nis voorhan­den van kosten­be­wak­ing gedurende het hele bouwproces.

In de roerige jaren 60 steekt Jack Osborne het kanaal over om met advies­bu­reau Beren­schot het begrip quan­ti­ty sur­vey­ing in Ned­er­land te lanceren. Beren­schot Osborne wordt in maart 1968 in het reg­is­ter ingeschreven. Het begin in Rot­ter­dam was moeil­ijk. Een lege kan­toorverdieping, een paar tafels en omge­keerde prul­len­bakken om op te zit­ten. Maar dankz­ij de vasthoudend­heid van Jack Osborne slaat het zoge­naamde ste­nen tellen om de bouwkosten van een project te kun­nen bepalen toch aan.

Beren­schot Osborne kri­jgt de opdracht voor kosten­man­age­ment bij de bouw van 4 acad­emis­che zieken­huizen. Forse opdracht­en die het bureau snel doen groeien. De jaren 70 zijn inmid­dels begonnen. Jaren waarin zow­el de wel­vaart als de bevolk­ing groeit. Dor­pen en ste­den brei­den snel uit. Het werkveld van Beren­schot Osborne ver­breedt zich naar ruimtelijke orden­ing. Tegelijk­er­ti­jd wordt de exper­tise bred­er door de inge­brachte ken­nis over pro­ject­man­age­ment van de Beren­schot organisatie.

In de jaren tachtig wordt duidelijk dat heel veel mensen zich ongerust mak­en over natu­ur en milieu. De wet­gev­ing wordt strenger. De dien­stver­len­ing van het bureau wordt daarom uit­ge­breid met juridisch advies gespe­cialiseerd op bouw­pro­jecten. Die nieuwe ken­nis trekt een nieuw soort klanten aan uit indus­trie en ste­den­bouw zoals het Utrecht City project dat als doel heeft de stad gebruiksvrien­delijk­er, overzichtelijk­er en veiliger te mak­en. Veel uit­gangspun­ten zijn heden ten dage terug te vin­den in de aan­pak van het sta­tion­s­ge­bied, waar­bij AT Osborne ook weer betrokken is. Dergelijke grootschalige pro­jecten vra­gen om een nieuwe exper­tise: omgev­ings­man­age­ment. Ook uit­brei­d­ing naar het buiten­land lokt en een vest­ing in Brus­sel wordt opgezet.

In de jaren 90 wor­den gebouwen steeds com­plex­er door eisen aan energiezuinigheid en gezond­heid van gebouwen, maar ook door com­plexere bouwtech­nieken en gea­vanceerde instal­laties. Gespe­cialiseerde ken­nis hierover is noodza­ke­lijk. Zek­er als het gaat om hoogtech­nol­o­gis­che func­ties als oper­atiekamers en lab­o­ra­to­ria. Het bureau is betrokken bij de nieuw­bouw van diverse zieken­huizen, afvalver­brand­ingsin­stal­laties en uni­ver­siteits­ge­bouwen, maar ook bij de ver­bouw van pak­weg 500 bankkan­toren van ABN Amro.

Het aan­tal Ned­er­lan­ders bli­jft groeien en in de jaren voor de eeuwwis­sel­ing noopt dit met de toegenomen mobiliteit tot forse investerin­gen in infra­struc­tu­ur. Beren­schot Osborne staat klaar om zich met het groot­ste infra­struc­tu­ur­pro­ject ooit te bemoeien: de Betuwer­oute. De bevolk­ings­groei vraagt ook om zorgvuldiger omgang met de schaarse grond. Gebied­son­twik­kel­ing doet opgang en de ken­nis en exper­tise van Osborne wordt verder verbreed.

In 2003 mak­en de medew­erk­ers zich door een employ­ee buy-out los van Beren­schot en AT Osborne wordt gevor­md. De A en de T staan respec­tievelijk voor Afink en Tay­lor, de toen­ma­lige direc­tiele­den. Het vernieuwde elan lei­dt tot verdere groei en in 2007 wordt het pand in Baarn betrokken. Echter niet voor­dat het met respect voor his­to­rie grondig ver­bouwd is en het duurza­am­ste mon­u­ment van Ned­er­land is gewor­den. Onder­tussen wordt er hard gew­erkt aan once-in-a-life­time-pro­jecten als de Noord/Zuidlijn, Thialf en Schiphol. Die pro­jecten bevin­den zich al lang niet meer alleen in Ned­er­land, maar ook op Curaçao, in Frankrijk, Bel­gië en in Tsjechië. AT Osborne is steeds meer de adviseur die ook nog zorg draagt voor realisatie.

Wat duidelijk is, is dat de leefomgev­ing van de mens zich voort­durend aan nieuwe omstandighe­den aan­past. Door de jaren heen heeft ons bureau de ontwik­kelin­gen van de maatschap­pij gevol­gd en mede gevor­md. De dien­stver­len­ing past zich voort­durend aan. AT Osborne draagt inmid­dels al 50 jaar aan bij aan ver­be­ter­ing van de leefomgev­ing met duurzame oploss­ing voor com­plexe vraagstukken. Steeds in het oog houdend voor wie we dat doen. Urban Mat­ters, Peo­ple mat­ter is dan ook de passende slogan.

Wat er in de toekomst vol­gt? Dat gaan we samen ontdekken.

Organisatie

Organisatiestructuur

AT Osborne is in 2003 ontstaan door een over­name van het bedri­jf van Beren­schot door de toen­ma­lige medew­erk­ers. De cer­tifi­cat­en zijn onderge­bracht in een STAK die daarmee eige­naar is van AT Osborne Holding.

Onder deze houd­ster­maatschap­pij vallen de actieve bedrijven.
..
Direc­tie
De direc­tie van AT Osborne wordt gevor­md door:
Wim Dem­mers, CEO
Wim Gideonse, directeur IGM
Mar­cel van Ros­malen, directeur HVG
Femke Rasen­berg, directeur Legal Ser­vices en AT Lawyers
Willem van der Schoor, directeur B&O

Raad van Commissarissen
De RvC van AT Osborne bestaat uit drie leden en een voorzitter:
Misa Džoljic Lid Raad van Com­mis­saris­sen en voorzit­ter Raad van Advies Gezondheidszorg
Jeanet van Antwer­pen Voorzit­ter Raad van Com­mis­saris­sen en voorzit­ter Raad van Advies Infrastructuur

STAK
De Sticht­ing Admin­is­tratiekan­toor beheert de cer­tifi­cat­en. Het bestu­ur van de STAK bestaat uit:
Mat Bot­man Voorzitter
Thier­ry-François Yernaux
Wim Dem­mers
Joost van Blokland
Alexan­der Schütte

Partners

AT Lawyers

AT Lawyers is strate­gic part­ner van AT Osborne. AT Lawyers is een zelf­s­tandig en onafhanke­lijk advo­catenkan­toor dat is gespe­cialiseerd in juridis­che vraagstukken bij pro­jecten in de fysieke leefomgeving.

De advo­cat­en van AT Lawyers beschikken over spec­i­fieke ken­nis van de vol­gende sec­toren: gezond­hei­d­szorg, real estate, infra­struc­tu­ur & mobiliteit en retail.

KSG Trainers & Consultants

KSG Train­ers & Con­sul­tants is een advies­bu­reau voor gedrags- en organ­isatieveran­der­ing. Het bureau is in 1978 opgericht door de naamgev­ers Kuik, Sier en Gerdzen. Bij­na 40 jaar lat­er heeft het bureau een bek­ende naam en een sterke posi­tie in de wereld van leren en ontwikkelen.

Het team van KSG bestaat uit 20 pro­fes­sion­als. KSG Train­ers & Con­sul­tants lev­ert een com­pleet pakket aan ‘Learn­ing & Devel­op­ment’- dien­stver­len­ing. AT Osborne en KSG Train­ers & Con­sul­tants werken al een aan­tal jaren suc­cesvol samen. Voor uiteen­lopende klanten. Die samen­werk­ing heeft in 2012 een vastere vorm gekre­gen door een deel­ne­m­ing van AT Osborne in het bedri­jf. Klik hier voor meer infor­matie over KSG Train­ers & Consultants.

Jaarverslag

AT Osborne

AT Osborne heeft dit jaar een dig­i­taal jaarver­slag uit­ge­bracht over vorig jaar. Via deze link is het jaarver­slag te bek­ijken. U kunt het jaarver­slag ook als pdf bek­ijken en/of down­load­en, klik dan hier.