Naar het overzicht

Advi­seur Huis­ves­tings­ma­na­ge­ment (Onder­wijs)

Als pro­fes­si­o­nal bij AT Osbor­ne werk je aan bij­zon­de­re pro­jec­ten met een groot­se impact. Impact op de direc­te leef­om­ge­ving en daar­mee op de maat­schap­pij. Pro­jec­ten waar wij trots op zijn.

Als advi­seur huis­ves­tings­ma­na­ge­ment maak je onder­deel uit van de advies­groep Huis­ves­ting, Vast­goed en Gezond­heids­zorg en werk je samen met slim­me collega’s aan vaak com­plexe vraag­stuk­ken in het onder­wijs. Onze opdracht­ge­vers zijn vrij­wel alle uni­ver­si­tei­ten en hoge­scho­len, mbo-instel­lin­gen en inci­den­teel (koe­pels van) het voort­ge­zet onder­wijs en pri­mair onderwijs.

Je werkt in een team van col­le­ga advi­seurs en mana­gers, allen met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den. We staan de opdracht­ge­ver en de gebrui­ker ter­zij­de bij aller­han­de stra­te­gi­sche vraag­stuk­ken omtrent, huis­ves­tings­be­leid, asset­ma­na­ge­ment, haal­baar­heids­on­der­zoe­ken, programma’s van eisen ‚vast­goed­stra­te­gie en cam­pus­ont­wik­ke­ling. Daar­naast onder­steun en advi­seer je de opdracht­ge­ver in het ont­werp­tra­ject van nieu­we of reno­va­tie­pro­jec­ten. Onze werk­wij­ze ver­bindt stra­te­gie, pro­ces en inhoud.

Wat ga je doen?

Jouw rol in advies­op­drach­ten bevindt zich aan de zij­de van de opdracht­ge­ver en vari­eert per klan­tom­ge­ving. Jouw opdracht­ge­vers zijn bij­voor­beeld een Col­le­ge van Bestuur, de afde­ling Cam­pus & Faci­li­ties, de vast­goed­af­de­ling of het bestuur van een facul­teit, onder­wijs- of onder­zoek­in­stel­ling.  Je advi­seert onze opdrachtgever(s) op het gebied van huis­ves­ting­be­leid. Je kan hier­bij den­ken aan advi­se­ring over ruim­te­ge­bruik, ruim­te­nor­me­ring en/of ruim­te­door­be­las­ting in rela­tie tot de ver­schil­len­de type oplei­din­gen. Daar­bij pro­gram­meer je niet op basis van het hier en nu, maar heb je een hel­de­re visie hoe toe­kom­sti­ge onder­wijs­ont­wik­ke­lin­gen zich ver­ta­len naar toe­komst­be­sten­di­ge en ver­nieu­wen­de huis­ves­ting. Je gaat Programma’s van Eisen opstel­len en ver­taalt onder­wijs­kun­di­ge visies en uit­gangs­pun­ten naar huis­ves­ting.  Ook advi­seer je de opdracht­ge­ver of gebied van asset­ma­na­ge­ment. Je bent in staat om waar­de­op­ti­ma­li­sa­tie in de vast­goed­por­te­feuil­le te bewerk­stel­li­gen, door per vast­goed­ob­ject de meest opti­ma­le deel­stra­te­gie­ën te advi­se­ren. Ook kan je alge­me­ne uit­gangs­pun­ten hel­der ver­woor­den in vast­goed­plan­nen. Je werkt samen met jouw collega’s aan inves­te­rings- en exploi­ta­tie­plan­nen en aan de finan­ci­ë­le haal­baar­heid en betaal­baar­heid. Tevens ben je betrok­ken bij het ont­werp­pro­ces en onder­steun je de pro­ject­ma­na­ger bij inhou­de­lij­ke vraag­stuk­ken. In toe­ne­men­de mate onder­steu­nen wij de gebrui­kers bij een ande­re wij­ze van wer­ken en leren in samen­hang met een ande­re werkomgeving.

Ons team kijkt dus niet alleen naar het rea­li­se­ren van huis­ves­tings­pro­jec­ten. Cam­pus­ont­wik­ke­ling, onder­wijs­ver­nieu­wing, duur­zaam­heid, asset­ma­na­ge­ment zijn onder­wer­pen die een inte­graal onder­deel vor­men van veel van onze advie­zen. Soms als zelf­stan­di­ge advies­op­dracht, soms als onder­deel van een gro­ter advies­tra­ject. Ook wordt je betrok­ken bij audits en eva­lu­a­ties en second opinions.

Wie zoe­ken wij?

Jíj bent een breed opge­lei­de aca­de­mi­cus (bouw­kun­de, bedrijfs­kun­de of faci­li­ty mana­ge­ment) en hebt als pro­fes­si­o­nal 3–5 jaar erva­ring als advi­seur bij­voor­beeld in de advies­bran­che of ande­re pro­fit­or­ga­ni­sa­ties of als huis­ves­tings­ad­vi­seur bij een onder­wijs­in­stel­ling. Door jouw ster­ke ana­ly­ti­sche ver­mo­gen begrijp je het pri­mai­re pro­ces van onder­wijs, onder­zoek en valo­ri­sa­tie. Je kunt ver­bin­ding leg­gen tus­sen plan­nen en prak­tijk en je weet je als geen ander te bewe­gen tus­sen ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders. Je bent scherp, ambi­ti­eus, hebt lef, bent nieuws­gie­rig en vast­be­ra­den. Je bent in staat jouw advie­zen en bevin­din­gen gestruc­tu­reerd en hel­der te rap­por­te­ren, zowel mon­de­ling als schrif­te­lijk. Je onder­steunt bij de pro­gram­me­ring van Cam­pus­Day, het ken­nis­net­werk van het onder­wijs en ver­zorgt samen met de collega’s mas­ter­clas­ses en inspri­ra­tie­ses­sies om de repu­ta­tie van AT Osbor­ne con­ti­nue te vergroten.

You Mat­ter                                                                                                                                                                  AT Osbor­ne is niet voor niets ‘a Gre­at Pla­ce to Work’. We bie­den je alle vrij­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid om je eigen agen­da te bepa­len. Je werkt voor inspi­re­ren­de klan­ten aan com­plexe pro­jec­ten die vra­gen om een inhou­de­lij­ke en prag­ma­ti­sche bena­de­ring. Natuur­lijk ont­vang je een mooi sala­ris, kan je gebruik maken van onze mobi­li­teits­re­ge­ling (lea­se, OV) en krijg je een lap­top en tele­foon van de zaak.

Ook als pro­fes­si­o­nal ben je nooit uit­ge­leerd. Naast een uit­da­gend pro­jec­ten­aan­bod, beschik je als advi­seur huis­ves­ting onder­wijs over een net­werk van 100 slim­me collega’s die net zo bedre­ven zijn als jij. Diver­se vak­groe­pen en over­leg­gen bie­den je de kans je ken­nis bij te hou­den en te klank­bor­den over vraag­stuk­ken. Via AT Osbor­ne Aca­de­my inves­te­ren we daar­naast in een uit­ge­breid trai­nings­aan­bod qua soft skills waar­uit je kunt kiezen.

AT Osbor­ne ken­merkt zich als een pro­fes­si­o­ne­le werk­om­ge­ving met toe­ge­wij­de en cre­a­tie­ve door­zet­ters. Naast hard wer­ken zijn wij ech­te team­spe­lers en vin­den we ple­zier maken net zo belang­rijk! We orga­ni­se­ren gere­geld team­uit­jes, bor­rels, lezin­gen en sportactiviteiten.

Meer weten of solliciteren?

Wil je meer weten over AT Osbor­ne of over deze func­tie? Neem voor inhou­de­lij­ke vra­gen con­tact op met Kees Rezel­man. Als je in aan­mer­king wilt komen voor deze func­tie, kun je je CV en moti­va­tie stu­ren aan recruitment@atosborne.nl onder ver­mel­ding van ‘advi­seur huis­ves­ting onder­wijs’. Neem bij alge­me­ne vra­gen ook gerust con­tact op via dit mailadres.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief