Naar het overzicht

Advi­seur medi­sche inrichting

Bij AT Osbor­ne wer­ken we aan pro­jec­ten die ertoe doen in onze maat­schap­pij. Of het nou gaat om onder­wijs, zorg of infra­struc­tuur. Dat doen we met gedre­ven collega’s die ieder voor zich uit­blin­ken in hun vak. We zoe­ken een voor onze pro­jec­ten in de zorg nieu­we col­le­ga voor de rol van advi­seur medi­sche inrich­ting, die een impact wil maken.

Bin­nen de afde­ling Huis­ves­ting, Vast­goed en Gezond­heids­zorg wer­ken we in een team van bouw­kos­ten- advi­seurs met een ach­ter­grond in dis­ci­pli­nes als bouw­kun­de, bouw­lo­gis­tiek, instal­la­tie­tech­niek, medi­sche inrich­ting en labo­ra­to­ri­um­tech­niek. Onze rol in bouw­pro­ces­sen bevindt zich vaak aan de zij­de van de opdracht­ge­ver. We voe­ren bij­voor­beeld haal­baar­heids­stu­dies voor reno­va­tie en of nieuw­bouw uit. We stel­len tech­ni­sche programma’s van eisen met gebrui­kers op. We maken bud­ge­tra­min­gen, kos­ten­ra­min­gen, toet­sen van ont­wer­pen en kos­ten­op­stel­lin­gen. We ver­rich­ten second opi­ni­ons, ver­wer­vingstra­jec­ten cq. aan­be­ste­din­gen en staan de opdracht­ge­ver en de gebrui­ker ter­zij­de bij aller­han­de vraag­stuk­ken omtrent zorg­huis­ves­ting, de (medi­sche) inrich­ting en de imple­men­ta­tie hier­van. Ons uit­gangs­punt hier­bij is om stra­te­gie, pro­ces en inhoud te verbinden.

We kij­ken ver­der dan alleen het inves­te­rings­mo­ment. Duur­zaam­heid, flexi­bi­li­teit, her­ge­bruik, onder­houd en ener­gie­zui­nig­heid zijn bij­voor­beeld thema’s die een inte­graal onder­deel vor­men van veel van onze advie­zen. Soms als zelf­stan­di­ge advies­op­dracht, soms als onder­deel van een gro­ter advies­tra­ject. Acqui­si­tie op dit ter­rein behoort tot de taken.

Jij als onze nieu­we advi­seur medi­sche inrich­ting werkt samen met collega’s met ver­schil­len­de exper­ti­ses en je wordt onder­deel van pro­ject­teams die bestaan uit pro­ject­ma­na­gers, advi­seurs op het gebied van huis­ves­ting, kos­ten, finan­ci­ën en/of juri­disch advi­seurs. Je bent voor je werk vaak op pad: op gesprek bij opdracht­ge­vers, aan de slag met een pro­ject­team op loca­tie of kantoor.

Wat breng jij mee?

Aller­eerst vin­den we het belang­rijk dat jij als per­soon goed bin­nen onze orga­ni­sa­tie past. Ver­der zijn we kri­tisch en zoe­ken naar talent dat zich weet te onder­schei­den. We kij­ken uit naar de komst van een des­kun­di­ge op uni­ver­si­tair of HBO niveau met affi­ni­teit voor instal­la­tie- en bouw­tech­niek en ken­nis van medi­sche appa­ra­tuur met 3 tot 7 jaar werk­er­va­ring in de advies­bran­che, inge­ni­eurs­bu­reau of leve­ran­cier van medi­sche inrich­ting. Je hebt erva­ring met zie­ken­huis­in­rich­ting in de breed­te, ken­nis van de spe­ci­fie­ke ter­mi­no­lo­gie in de zorg en kent de mees­te func­ti­o­na­li­tei­ten in de zorg. Je kunt func­ti­o­neel en tech­nisch spe­ci­fi­ce­ren en kos­ten­ra­min­gen van (medi­sche) inrich­ting opstel­len en je hebt ken­nis van impact van de medi­sche inrich­ting op het gebouw en instal­la­ties. De focus ligt hier­bij op de vas­te medi­sche inrich­ting. Je bent op de hoog­te van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen in het werk­veld en je wis­selt actief ken­nis uit met ande­re professionals.

Daar­naast beschik je over de vol­gen­de eigenschappen:

  • Erva­ring als gespreks­part­ner voor de gebrui­ker in alle lagen van de organisatie.
  • Een blik die ver­der reikt dan je eigen vakgebied.
  • Talent en de spi­rit om uit te groei­en tot een top­ad­vi­seur met ambi­tie en lef.
  • Sterk ana­ly­tisch inzicht.
  • De capa­ci­teit om bevin­din­gen en advie­zen gestruc­tu­reerd en hel­der te rap­por­te­ren zowel mon­de­ling als schriftelijk.
  • Een van­zelf­spre­kend­heid in je hou­ding om klan­ten en collega’s te hel­pen met alle aspec­ten van je talent

Wat staat daar tegenover?

Kort gezegd: inspi­re­ren­de collega’s, once in a life­ti­me pro­jec­ten en een gericht oplei­dings­pro­gram­ma (AT Osbor­ne Aca­de­my) om jouw talent nog ver­der te ont­wik­ke­len. Ons bureau scoort daar­naast hoog op ser­vi­ce­ge­richt­heid, inno­va­tie­ver­mo­gen, maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord wer­ken en finan­ci­ë­le pres­ta­ties. Zo beho­ren wij al meer­de­re jaren tot de Best Work­pla­ces (Gre­at Pla­ce to Work). Daar­naast bie­den wij rui­me moge­lijk­he­den voor jouw per­soon­lij­ke ontwikkeling.

Meer weten of solliciteren?

Wil je meer weten over AT Osbor­ne of over deze func­tie? Neem dan con­tact op met Her­man de Bruin. Als je in aan­mer­king wilt komen voor deze func­tie, kun je je CV en moti­va­tie stu­ren aan recruitment@atosborne.nl o.v.v. ”advi­seur medi­sche inrichting”.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief