Naar het overzicht

Ervaren adviseur strategische en financiele vraagstukken

Urban Mat­ters, Peo­ple Mat­ter, dat is ons mot­to. AT Osborne helpt pub­lieke opdracht­gev­ers om wezen­lijk bij te dra­gen aan een gezonde samen­lev­ing, een duurzame leefomgev­ing en toekom­st­bestendi­ge infra­struc­tu­ur. Wij gaan voor een gezonde samen­lev­ing waaraan iedereen kan meedoen.

Onze vak­groep strate­gis­che- en finan­ciële vraagstukken werkt aan com­plexe én uitda­gende opgaven in de zorg. Wij bieden onder­s­te­un­ing bij de ontwik­kel­ing van strate­gie en beleid en zijn zeer ervaren in het uitvo­eren van (beleids)onderzoek naar markt, doel­groepen en toekom­st­per­spec­tieven. Onze aan­pak is data gedreven en sterk georiën­teerd op feit­en: hoe zit de werke­lijkheid in elka­ar? Niet alleen van­daag, maar ook op lange ter­mi­jn. Samen met onze opdracht­gev­ers verken­nen we vanu­it een robu­uste strate­gie de inzet van schaarse mid­de­len: gebouwen, tech­nolo­gie, geld én mensen.

Wij zoeken een ambitieuze en ervaren adviseur die ons helpt de vak­groep verder te ontwikke­len en te lat­en groeien.

Wat ga je doen

Samen met je collega’s in de vak­groep help je klanten om keuzes te mak­en die het suc­ces van de organ­isatie op de korte én lange ter­mi­jn mogelijk mak­en. Dat doen we alti­jd inter­ac­tief, met collega’s, betrokke­nen van onze opdracht­gev­ers en de stake­hold­ers om hen heen. Voor ons is het pro­ces min­stens zo belan­grijk als de uitkomst. Je gaat aan de slag met het mak­en van goede plan­nen die haal­baar én betaal­baar zijn. Van kern­strate­gie tot vast­goed­plan en van HR-strate­gie tot busi­­ness-case en financieringsplan.

 Wie zoeken wij?

 • Je hebt WO werk- en denkniveau
 • Je bent een ervaren nieuwe col­le­ga, dat betekent dat je ten­min­ste 10 jaar hebt gew­erkt in een rel­e­vante rol. Voor deze func­tie staan wij open voor kan­di­dat­en met ver­schil­lende achter­gron­den en werk­er­varin­gen. Bijvoor­beeld bij een advies­bu­reau, bij een zor­gaan­bieder, een gemeente, een ken­nisin­stelling of bij een zorgverzek­er­aar/-kan­­toor. Afhanke­lijk van jouw achter­grond (dit kan com­mer­cieel, maar ook zorgin­houdelijk en/of finan­­cieel-economisch zijn) omschri­jven wij nog twee aan­vul­lende eisen hieronder
 • Je brengt een sterk netwerk mee en bent in staat om uitdagin­gen in de branche te ver­tal­en naar nieuwe kansen: je bent dus een com­mer­ciële “zelf­s­tarter”
 • Je hebt een brede maatschap­pelijke inter­esse en betrokkenheid
 • Je bent scherp, cre­atief, ana­lytisch, nieuws­gierig, vast­ber­aden en hebt lef
 • Je werkt graag in een team en vin­dt het leuk om anderen verder te bren­gen in hun ontwikkeling
 • Je hebt affiniteit met (data gedreven) onderzoek

Naast bovenge­noemde algemene eisen hebben we per achter­grond nog twee spec­i­fieke eisen toegevoegd.

Profiel Com­mer­cieel

 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor het uit­bouwen van onze huidi­ge klantenportefeuille;
 • Je hebt aan­toon­baar ruime ervar­ing in het acquisi­tiepro­ces en je vin­dt het leuk om anderen daarin te lat­en groeien.

 Profiel Zorgin­houdelijk

 • Je brengt veel- en actuele ken­nis mee uit het domein van de gezonde samen­lev­ing en hebt daar een duidelijke eigen visie op
 • Je herkent de uitdagin­gen in ons zorgsys­teem en bent in staat om daar, voor onze klanten, aantrekke­lijke oplossin­gen voor te vinden

Profiel Finan­­cieel-economisch

 • Je hebt ruime ervar­ing met finan­­cieel-economis­che vraagstukken, stelt busi­ness cas­es en bank­ing cas­es op en bent in staat om financier­ingstra­jecten van A‑Z te begeleiden;
 • Je bent in staat om op basis van robu­uste mod­ellen, in samen­werk­ing met de finan­ciële experts van onze klanten, meer­jarige prog­noses op te stellen en de impact van strate­gie op resul­taat en ver­mo­gen te bepalen.

You Mat­ter

AT Osborne is niet voor niets ‘a Great Place to Work’. We bieden je alle vri­jheid en ver­ant­wo­ordelijkheid om je eigen agen­da te bepalen. Je werkt voor inspir­erende klanten aan com­plexe pro­jecten die vra­gen om een inhoudelijke en prag­ma­tis­che benader­ing. Natu­urlijk ont­vang je een mooi salaris, kan je gebruik mak­en van onze mobiliteit­sregeling (lease, OV) en kri­jg je een lap­top en tele­foon van de zaak.

Als pro­fes­sion­al ben je nooit uit­geleerd. Naast uitda­gende vraagstukken, beschik je als adviseur over een netwerk van ruim 100 collega’s die net zo bedreven zijn als jij. Diverse vak­groepen en over­leggen bieden je de kans je ken­nis bij te houden en te klankbor­den over vraagstukken. Via AT Osborne Acad­e­my investeren we daar­naast in een uit­ge­breid train­ingsaan­bod qua soft skills. Per­soon­lijke ontwik­kel­ing staat cen­traal tij­dens jouw loop­baan en wij vin­den het belan­grijk hier tijd en aan­dacht aan te besteden.

AT Osborne ken­merkt zich als een pro­fes­sionele werkomgev­ing met toegewi­jde en cre­atieve doorzetters. Naast hard werken zijn wij echte team­spel­ers en vin­den we plezi­er mak­en net zo belan­grijk! We organ­is­eren geregeld tea­muit­jes, bor­rels, lezin­gen en sportactiviteiten.

Meer weten of solliciteren?

Wil je meer weten over AT Osborne of over deze func­tie? Neem voor inhoudelijke vra­gen con­tact op met Michel van Rooi­jen (Man­ag­ing Con­sul­tant). Als je in aan­merk­ing wilt komen voor deze func­tie, kun je je CV en moti­vatie sturen aan recruitment@atosborne.nl onder ver­meld­ing van ‘ervaren adviseur strate­gis­che en finan­ciele vraagstukken’. Neem bij algemene vra­gen ook gerust con­tact op via dit mailadres.

Deel deze pagina via

Ook interessant